Oslo-Filharmonien - 2009

Årsrapport 2009 for Oslo-Filharmonien

 KAPITTEL 323: MUSIKKFORMÅL 
1GJØRE MUSIKK AV HØY KUNSTNERISK KVALITET TILGJENGELIG FOR FLEST MULIG 
1.1Formidle musikk av høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum 
1.1.1Totalt antall publikum:110477
1.1.2Antall publikum på konserter rettet mot barn og unge:8228
1.1.3Antall publikum på billetterte arrangement, og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter:94838
 Fribilletter:2326
 Sponsorbilletter:1498
 Sum:3824
1.1.4Antall publikum i egen konsertsal/fast arena:74814
1.1.5Antall publikum på turnékonserter i Norge:980
1.1.6Antall publikum i utlandet:23908
1.1.7Antall publikum på symfonikonserter:101945
1.1.8Antall publikum på kammerkonserter:1361
1.1.9Antall publikum på andre konsert- og forestillingsformer:7171
   
1.2Utvikle forestillingsformer og formidlingstiltak, særlig overfor barn og unge 
1.2.1Totalt antall konserter:185
1.2.2Antall konserter rettet mot barn og unge:79
1.2.3Antall konserter i egen konsertsal/fast arena:59
1.2.4Antall turnékonserter i Norge forøvrig:2
1.2.5Antall konserter i utlandet:16
1.2.6Antall symfonikonserter:80
1.2.7Antall kammerkonserter:14
1.2.8Antall andre konserter og forestillingsformer:91
1.2.9Antall transmisjoner:23
1.2.10Antall utgitte CD-innspillinger:3
 
Repertoar CD 1:

DVD
Sibelius: Symfoni nr. 5 m/tilleggstoff
Dirigent Jukka-Pekka Saraste
Nordisk Film/Open Window

 
 
Repertoar CD 2:

CD
Mahler: Symfoni nr. 7
Dirigent Mariss Jansons
Simax

 
 
Repertoar CD 3:

CD
Jon Øyvind Ness: Low Jive
o.a. orkester- og soloverk
Dirigenter Peter Szilvay og Christian Eggen
simax

 
1.2.11
Omtale av tiltak rettet mot særskilte målgrupper:

Bredere publikumsbase 403
Det er avgjørende å motivere og rekruttere flest mulige, både med tanke på dagens og morgendagens publikum.
Uansett aldersgrupper er det et klart mål at musikktilbudet i langt større grad skal reflektere vårt distrikts store
demografiske endringer. Samtidig som vi skal beholde den aktivitetsstrukturen vi har, blir det stadig viktigere å
synes på andre arenaer. Dette kan skje gjennom samarbeid med andre aktører, også utenfor musikkmiljøene,
gjennom små og store prosjekter og ved å ta i bruk nye informasjonskanaler. Mye av dette vil kreve kompetanse
og kapasitet som vi ikke besitter i dag.
Noen eksempler på slike tiltak som enten er gjennomført eller under planlegging:
Innenfor tilbudet Den kulturelle skolesekken legges det vekt på forestillinger der uttrykket beveger seg utover den
vestlige kunstmusikkens rammer. Det fremste eksemplet så langt er Romeo og Julie in Rap, som våren 2010
tilbys som skole- og familiekonserter.
Ung.kom videreføres sammen med Norsk Komponistforening. Prosjektet er etter vår oppfatning banebrytende i å
engasjere ungdom i utvikling av kunstmusikk. Det går ut på at elever i videregående arbeider sammen med
musikere og komponister om å skrive ungdommens egen musikk, som blir uroppført av Oslo Filharmoniske
Orkester. Her det også stor rom for å trekke inn andre musikk- og uttrykksformer enn den tradisjonelt vestlige.
Et annet eksempler er produksjonen Said the shotgun to the Head (Ultima 2010), med rap-poeten og utøveren
Saul Williams og også unge rapartister fra Oslomiljøet.
Vi har etablert et formelt og varig samarbeid med Mela-festivalen, som vil bli utvidet med flere konkrete prosjekter.
For slike prosjektet er det avgjørende for Oslo-Filharmonien å finne de riktige samarbeidspartnerne.
De kontaktene vi så langt har knyttet til Melafestivalen, Nordic Black Theatre, Forente Minoriteter, X.-ray
ungdomsklubb og andre, er svært lovende og vil også skape viktige ringvirkninger.

 
   
2FREMME KUNSTNERISK UTVIKLING OG FORNYELSE 
2.1Videreutvikle kunstnerisk egenart 
2.1.1
Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for videre utvikling av disse:

Orkestret har som mål å opprettholde sin posisjon som et internasjonalt topporkester. Ett viktig virkemiddel er her, er å skaffe de fremste kreftene blant dirigenter og solister. Dette arbeidet skjer i nært samarbeid med orkestrets sjefdirigent Jukka-Pekka Saraste.

 
   
2.2Utvikle et allsidig repertoar som omfatter både norske og utenlandske samtidsuttrykk 
2.2.1Totalt antall framførte verk:125
2.2.2Antall urframføringer:3
2.2.3Antall norske samtidsverk komponert de siste 50 år:10
2.2.4Antall utenlandske samtidsverk komponert de siste 50 år:14
   
3MÅLRETTE VIRKSOMHETEN OG UTNYTTE RESSURSENE MEST MULIG 
3.1Fastsette mål og utarbeide strategiske planer for kunstnerisk virksomhet og formidling 
3.1.1
Strategiplan rullert for kommende 4 år:

Det er igangsatt en strategiprosess i Oslo-Filharmonien i den hensikt å etablere en plan som er tilpasset dagens virkelighet, både når det gjelder den økonomiske situasjonen, utviklingen i markedet og bruk av nye
formidlingskanaler. Strategiplanen vil omhandle viktige elementer som konkurransedyktighet når det gjelder
musikerrekruttering, attraksjonsverdi for de fremste dirigentene og solistene, repertoarplanlegging, konsertarenaer i og utenfor Norge og ikke minst formidlingsformer til publikum. Strategiplanen skal understøtte arbeidet med å nå hovedmålet, som er: ?Oslo-Filharmonien skal fortsatt oppfattes som det ledende symfoniorkester i Norden og være blant de ti mest anerkjente orkestre i Europa.?

 
3.1.2
Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen:

Planleggingsarbeidet for 2009 har vært rettet mot å feire orkesterets 90-års jubileum og å ta vare på orkestrets internasjonale kvalitet, gjennom vektlegging av en omfattende og balansert programpolitikk, dirigent/solistpolitikk og turnévirksomheten. I Norge turnerte Oslo-Filharmonien i 2009 med den årlige nyttårskonserten på Maihaugen, Lillehammer og ved åpningsarrangementene for Kulturhuset Bølgen i  Larvik. I utlandet var satsningene en ukelang turné i Sverige med norsk dirigent og solist og verk, og en av de største og viktigste turneene så langt i historien, med ni konserter i euripeiske musikkhovedsteder og på noen av verdens fremste musikkarenaer.
Til tross for at 2009 ble preget av finanskrisen,  har Oslo-Filharmonien oppnådd et positivt resultat,  etter finansposter,  på kr 3 611 000. Driftsresultatet for 2009 ble kr 3 380 000,-.
Et målrettet arbeid med arbeidsmiljøet har bidratt til redusert sykefravær over flere år. Det er nå nede i 5,4%, og viser en synkende tendens.

 
   
3.2Sikre god ressursutnyttelse 
3.2.1
Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse:

Det er gjennom hele 2009 blitt arbeidet målrettet for å redusere kostnader og holde forbruk under god kontroll og i tråd med vedtatte budsjettrammer. Et eksempel er at vi gjennom en fremleieavtale med vårt nabofirma har kunnet leie ut et areal tilsvarende fem kontorplasser for å redusere faste kostnader.
Langtidsplanlegging er en nødvendighet for orkestre som er avhengig av det ypperste av internasjonale dirigenter og solister. Kunstneriske planer for orkesteret blir lagt og kontraktfestet fra 15 til 30 måneder før kalenderårets start. Denne planleggingshorisonten er vanskelig forenlig med det bevilgningsregimet som gjelder for institusjonen, ved at tilskuddsrammene blir endelig fastsatt først  ved inngangen til driftsåret.
I programplanleggingen for kommende år blir det lagt vekt på å balansere bedre publikumsvennlighet med målet om å fremme nyere musikk.

 
3.2.2
Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser:

Gjennom effektiv kostnadskontroll er det realisert vesentlige kostnadsbesparelser. Resultatet av dette arbeidet viser seg nå i regnskapet, ved at vi har gjennomført våre konserter til vesentlig lavere kostnader enn budsjettert, og gjennom vesentlige innsparinger på lønnsområdet ved aktiv bruk av korte engasjementer i ledige musikerstillinger. Den langsiktige konsekvensen av en slik drifts- og budsjettmodell er imidlertid ikke forenlig med Oslo-Filharmoniens målsetting om kvalitet og plassering i det internasjonale musikkbildet, men vil i stedet medføre en forvitring av kvalitet og anerkjennelse.