Hålogaland Teater - 2010

Årsrapport 2010 for Hålogaland Teater

 KAPITTEL 324: SCENEKUNSTFORMÅL 
1ET PROFESJONELT TILBUD AV TEATER-, OPERA-, DANSEFORESTILLINGER OG ANDRE SCENEKUNSTUTTRYKK OVER HELE LANDET 
1.1Formidle scenekunst på egen scene og på turne 
1.1.1Totalt antall forestillinger:399
1.1.2Antall forestillinger på egen scene/fast arena:331
1.1.3Antall forstillinger på turné i Norge:84
1.1.4Antall forestillinger i utlandet:
1.1.5Antall mottatte gjestespill:4
 Gjestespillende teater/gruppe og antall publikum (jfr. sum med 1.1.8): 
 Beaivvá Sámi Teáhter57
 Poppea140
 POS Theatre Company345
 ulv og engel263
 Sum:805
1.1.6Antall transmisjoner:
1.1.7Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:19
1.1.8Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:10
   
2HØY KVALITET GJENNOM UTVIKLING OG FORNYELSE 
2.1Et allsidig repertoar 
2.1.1Totalt antall oppsettinger:14
2.1.2Antall egenproduserte oppsettinger:10
2.1.3Antall uroppføringer:2
2.1.4Antall oppsetninger av norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:5
2.1.5Antall oppsetninger av utenlandsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:
2.1.6Antall oppsetninger med norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater rettet mot barn og unge:3
2.1.7Antall oppsettinger av ny norsk koreografi:3
2.1.8Antall oppsetninger av ny utenlandsk koreografi:
2.1.9
Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for videre utvikling av disse:

HT er et teater med strategi om å være nyskapende og å sprenge grenser. Samtidig som vi driver på høyeste kunstneriske nivå. Vi vil stadig overraske vårt publikum med nye formgrep og med tematikk som er viktig for landsdelen og menneskene her. Vi har entusiastiske og dyktige fagfolk som løfter både internt og eksternt kvaliteten på kulturlivet i nord.

Vi tar i bruk ny produksjonsteknikk og utvikler denne, svært ofte nyskrevet musikk, ny dramatikk, dramatisering og alltid utfordrer vi oss selv med ny design på alle ledd i det vi lager; lys design, lyddesign, kostymer, scenografi, plakat etc.
I  Chet Baker spiller ikke her jobbet vi med  å gjøre Lars Saabye Christensens tekst om til dreiebok, og brukte film som fortellerform sammen med levende skuespiller. Lysistarta hadde en ny bearbeidelse og nye sanger av Tore Bruvold. I Vente på Godot brukte vi en ny lydteknikk med triggere i gulvet, også her nyskrevet musikk av russiske Alexander Manotskov. Velkommen var basert på intervju med mennesker på begge sider av grensene i nord og fant en leken form. Et Juleeventyr hadde nyskrevet musikk av Tore bruvold.

 
   
3NÅ HELE BEFOLKNINGEN 
3.1Formidle scenekunst til et bredt publikum 
3.1.1Totalt antall publikum:58064
3.1.2Antall publikum på billetterte arrangement, og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter:54685
 Fribilletter:5491
 Sponsorbilletter:100
 Sum:5591
3.1.3Antall publikum på egen scene/fast arena:43896
3.1.4Antall publikum på turnéforestillinger i Norge:14168
3.1.5Antall publikum i utlandet:
3.1.6Antall publikum på egenproduserte oppsettinger:52157
3.1.7Antall publikum på mottatte gjestespill:805
3.1.8Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:1369
3.1.9Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:634
   
3.2Tilbud til barn og unge 
3.2.1Antall oppsettinger rettet mot barn og unge:6
3.2.2Antall forestillinger rettet mot barn og unge:147
3.2.3Antall publikum på forestillinger rettet mot barn og unge:26968
   
3.3Tilbud til særlige grupper (spesifiser) 
3.3.1Totalt antall oppsettinger:
3.3.2Totalt antall forestillinger:
3.3.3Totalt antall publikum:
   
4STØRRE MANGFOLD 
4.1Utvikle strategier og planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minoritetsbakgrunn 
4.1.1
Rapport om strategier og gjennomførte planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minioitetsbakgrunn:

Ved å starte opp Lille Hålogaland teater har vi fått en mulighet il å undervise og kvalifisere unge. Her er de unge med minoritetsbakrunn prioritert og representert.
Ellers ser vi alltid etter et mangfold i rollebesetningen. Vi hadde kunstnere  fra Finland, Russland, Tsjekkia og Sverige.

 
   
4.2Utvikle stragegier for et bredt publikumsarbeid som også inkluderer minioitetsbefolkningen 
4.2.1
Rapport om strategier og gjennomøfrte tiltak for publikumsarbeid som også inkluderer minoritetsbefolkningen:

Vår strategi er å være et teater for alle.
DKS er en arena for å trekke alle til teatret. I 2010 har dette antallet gått ned fra 2009. Vi jobber med alle fire  DKS- kontorene i Troms og Finnmark i forhold til å utarbeide en lettere samarbeidsform.

For de med spesielle behov har vi oversatt 1 forestilling av  Et juleeventyr til tegnspråk og hatt forestillinger med teksting for hørselshemmede. Vi har  bra besøk av rullestolbrukere. (124 ledsagerbevis i 2010)

For å rekruttere flere grupper av samfunnet til teatret  har vi i 2010 gjennomført følgende:
- utviklet en ny hjemmeside med informasjon på engelsk

-deltakelse på  universitetets Expo-dag, med informasjon tilgjengelig på engelsk for utenlandske studenter 13. august 2010

-deltakelse på rådhusets kultur- og informasjonsdag for voksenopplæringa. 27. oktober 2010
- invitert barn fra ulike minoritetsgrupper på  premiere på Karius og Baktus. Vi opplever at brede og kjente oppsettinger er de som også trekker inn disse nye gruppene.


--

 
   
4.3Utarbeide strategier for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner 
4.3.1
Rapport om strategier og gjennomførte tiltak for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner:

Vi har et mål og en sterk bevissthet på verdien av mangfold også på kjønn. I 2010 var vi 5 kvinner og kun en mann i ledelsen. Da en sluttet og en pensjonerte seg, tok vi inn 2 menn. Det er færre kvinner med tung regiutdannelse. Men likevel hadde teatret i 2010 6 kvinner og 3 menn til regioppgaver på våre produksjoner. I 2011 jevner vi dette mer ut. Balanse mellom kjønnene er viktig for alle avdelinger på teatrene.

 
   
5EFFEKTIV RESSURSUTNYTTELSE 
5.1Sikre god økonomistyring og ressursutnyttelse 
5.1.1
Omtale av tiltak for å sikre god økonomistyring:

Hålogaland Teater har som strategisk hovedmål og ha god virksomhetsstyring. Det er utarbeidet strategier innenfor bygningsmessig vedlikehold og utskifting av utstyr. Teatrets styre følger opp disse ved behandling av budsjett og regnskap.

Teatret har fokus på intern kontroll. I samarbeid med revisor har vi årlig en risikovurdering på forhold som hindrer god ressursutnyttelse. Den største utfordring er håndtering av billettsalg på turne.

Teatrets billettleverandør i Tromsø (som teatret eide 1/3 av)ble slått konkurs i 2010. Teatret tapte brutto ca 1,2 mill. kroner som følge av konkursen. (Før bobestyrers behandling)Erfaringen etter dette var bl.a. at teatret ikke skulle gå inn på eiersiden i et fremtidig billettformildingssystem.

Teatret inngikk etter en anbudsrunde en ny avtale om billettformidling med Aurora Kino den 1. november 2010.  

All innkjøp foregår ved bruk av rekvisisjon etter godkjenning av den som har budsjettmyndighet.

 
5.1.2
Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse:

Teatret tilstreber å ha en liten administrasjon. Ved nytilsetting gjøres det nye vurderinger i forhold til oppgavefordeling. Fra 2011 er ledergruppen redusert fra 6 til 5 medlemmer. Personalsjefsstilling er omgjort til rådgiver innen personal og økonomi. Gjennom dette er personalansvaret for den enkelte tydeliggjort i organisasjonen. Den nye rådgiveren skal være støtte til lederne samt være en back-up i perioder hvor det er mye økonomiarbeid.

Tidligere tiltak som "outsourcing" av leiligheter og kafe fungerer veldig bra. Dette har frigjort administrasjonen til å gjøre andre viktige oppgaver uten å måtte tilsette nye folk.

Generelt er det å anføre at siden teatret holder til i et bygg på 5 år, er aktivitetene og romlogistikken godt ivaretatt. Teatret har en egen plansjef som har ansvaret for dette.

 
5.1.3
Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser:

De tilreisende kunstnere/musikere gir uttrykk for god kvalitet på overnatting og service fra administrasjonen.

Arbeidet med romlogistikk i regi av plansjefen er godt ivaretatt. Alle husets rom er i bruk kontinuerlig. Som følge av at teatret har etablert en barneteatergruppe, kan det til tider være utfordrende å finne plass.

Kostnadsbesparelser og kunstnerisk kvalitet kan av og til være en motsetning. Det er forskjell mellom en ordinær bedrift og en kunstinstitusjon i det å pålegge teatersjefen for eksempel gjenbruk av scenografi og produksjoner.

Teatersjefen må imidlertid tenke kostnadsbesparende ved valg og antall av kunsterisk team i produksjonene. Innenfor budsjettet er det begrensninger for hvor mange eksterne som kan leies inn. Dette gjelder også hvor mange  som trenger å  bo i leilighet.

 
5.1.4
Utvikle systemer for risikovurdering:

Som nevnt ovenfor har teatret som strategisk hovedmål å ha en god virksomhetsstyring. Dette innebærer å ha en årlig vurdering av risikoen som hindrer måloppnåelsen i teatrets strategiplan.

Risikovurdering gjøres også i forhold til Helse, miljø og sikkerhet. Dette gjøres i forkant av hver produksjon.

Det er under utarbeidelse et system for ivaretakelse av teatrets verdier på utstyrssiden.

 
   
5.2Systematisk egenevaluering av resultater og måloppnåelse 
5.2.1
Strategiplan rullert for kommende 4 år:

Strategiplan for  Hålogaland TEater AS er:
Teatrets visjon er "Vi sprenger grenser".
Strategiske hovedmål er:
Hålogaland Teater skal
1. levere forestillinger av høy nasjonal og internasjonal kvalitet
2. bidra til å utvikle teaterkunsten i landsdelen
3. være Norges mest framtidsrettede  teater
4. bidra til å styrke den nordnorske identiteten
5. være en attraktiv arbeidsplass
6. ha en god virksomhetsstyring av teatret.

Arbeidsmål:
- Produsere forestillinger med nye tekster og ny dramatikk
-  utfordre genre, fordommer og scenespråk
- knytte turneområdene tettere til teatret

Profesjonell administrasjon som skal tilrettelegge for gode kunstneriske prestasjoner gjennom
- god økonomistyring
- god produksjonsteknisk kompetanse
- god markedsutvikling
- god forvaltning av teatrets bygg og utstyr
- god personalforvaltning

 
5.2.2
Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen:

Det er utarbeidet egne strategier og handlingsplaner for å nå de strategiske hovedmål.
Målsetningen om å utvikle teaterkunsten i landsdelen
? Teatret er et kompetansesenter for Tromsø og Troms og Finnmark fylker. Vi er bl.a. konsulenter for bygg av nye kulturhus og våre fagfolk brukes ved oppsetning av festivaler og konsertarrangement. Teatret låner også ut utstyr til ulike arrangement.
? I tilknytning til våre faste oppsetninger engasjeres skuespillere, musikere, regissører, scenografer, lys- og lyddesignere, koreografer, maskører med mer. Disse er freelancere som kommer fra hele landet og i enkelte tilfeller fra utlandet. Disse engasjeres fra 8  til 16 uker. Det er derfor viktig at Hålogaland Teater framstår som attraktiv arbeidsplass for freelancere og andre teatre/frigrupper/kunstneriske aktører.
? Skuespillere:
2009: Totalt engasjerte: 25, hvorav 17 fra Nord-Norge (68 %)
2010: Totalt engasjerte: 27, hvorav 19 fra Nord-Norge (70 %)
? Musikere:
2009: Totalt engasjerte:26, hvor alle fra Nord-Norge (100 %)
2010: Totalt engasjerte: 8, hvorav alle fra Nord-Norge (100 %)
? Kunstneriske team: (regissører, scenografer, komponister mm)
2009: Totalt engasjerte: 45, hvorav 25 fra Nord-Norge (55 %)
2010: Totalt engasjerte: 38, hvorav 15 fra Nord-Norge (39 %)
? Samarbeid med andre teatre/frigrupper:
2009: Kulta, Tromsø kammerorkester, TIFF, Ferske scener, Riksteatret
2010: TIFF, Ferske scener, Kongsbakken musikk, dans og drama samt DKS
? Work-shops på turné
Våre skuespillere/teknikere på turné har work-shops om skuepilleri (teatersport), lys og lydteknikk med mer
? Etablering av Lille Hålogaland Teater
Ved etablering av Lille Hålogaland Teater i 2010 fikk vi rekruttert barn inn på teatret. Her får barna  en profesjonell instruktør og lærer teater i profesjonelle omgivelser.
Målsetningene om å fremme kunstnerisk kvalitet, å være et fremtidsrettet teater og fremme den nord-norske  identiteten
? Hålogaland Teater er et teater med strategi om å være nyskapende og å sprenge grenser. Samtidig som vi driver på høyeste kunstneriske nivå. Vi vil stadig overraske vårt publikum med nye formgrep og med tematikk som er viktig for landsdelen og menneskene her. Vi har entusiastiske og dyktige fagfolk som løfter både internt og eksternt kvaliteten på kulturlivet i nord.

? Vi tar i bruk moderne produksjonsteknikk og utvikler denne, svært ofte nyskrevet musikk, ny dramatikk, dramatisering og alltid utfordrer vi oss selv med  design på alle ledd i det vi lager; lys design, lyddesign, kostymer, scenografi, plakat etc.
? I  Chet Baker spiller ikke her jobbet vi med  å gjøre Lars Saabye Christensens tekst om til dreiebok, og brukte film som fortellerform sammen med levende skuespiller. ?Lysistrata? hadde en ny bearbeidelse og nye sanger av Tore Bruvold. I ?Vente på Godot? brukte vi en ny lydteknikk med triggere i gulvet, også her nyskrevet musikk av russiske Alexander Manotskov. ?Velkommen? var basert på intervju med mennesker på begge sider av grensene i nord og fant en leken form. Et Juleeventyr hadde nyskrevet musikk av Tore Bruvold.
? Eksempler på å fremme den nord-norske identiteten er at teatret spiller i hovedsak  alle sine forestillinger på nord-norsk dialekt. Oppsetningen ?Velkommen? var også en historie om forholdet mellom Russland og Norge  før og etter ?jernteppets fall?.
Målsetningen om å være en attraktiv arbeidsplass
? Vi er verdens nordligste profesjonelle teater ? det oppleves svært enkelt å rekruttere skuespillere, regissører, scenografer- både internasjonalt og nasjonalt. Teatersjefen mottar i gjennomsnitt 2 skuespillersøknader pr. uke
? Det psykososiale arbeidsmiljøet ble kartlagt og lagt til grunn for utarbeidelse av HMS-strategi
? Etablering av Teaterkafe med mulighet for lunch til kostpris.
? Sosiale møteplasser med alle til stede avtalt i samarbeid med organisasjonene
? Sykefravær (6,2 % i 2010 hvorav 79 % langtidsfravær)
Styret vedtok en HMS-strategi i 2010. I 2011 vil det utarbeides en strategi for kulturelt mangfold.
Målsetningen om god virksomhetsstyring
? Strategi for fremtidig vedlikehold og utskifting av utstyr - Overskudd på ca 3 mill. kroner hvert år. I 2009 et overskudd på 2,9 mill. kr. Har pr. 31.12.2009   fond/egenkapital på 14 mill. kroner. (PT for 2010 er 3,5 mill. kr). Grunnlaget for denne strategien oppdateres 1 gang pr. år. (Jf. sak til styret 1 og 2 mars)
? Styret vedtok en turnéstrategi i 2009. Teatret får innspill på flere steder som ønskes besøkt. Det legges opp til at styret får seg forelagt en revisjon av turnéstrategien i løpet av 2011/12.
? Markedsundersøkelsen som skulle gjøres i 2010 er nå utsatt til 2011. (pga skifte av markeds- og informasjonssjef). Denne vil legge grunnlaget for utarbeidelse av  markedsstrategi. Dette vil ivareta arbeidet med publikumsutvikling, nye publikumsgrupper  og økte publikumstall.
? God økonomistyring har fortsatt høy fokus. Vi har i løpet av 2010 hatt en grundig gjennomgang med revisor av våre rutiner. Disse avdekte bl.a. manglende avstemningsrutiner. Ved å omgjøre personalsjefsstillingen til rådgiver innen personal og økonomi, har vi styrket arbeidet innen økonomiområdet.
? Kommersiell strategi var fra styret ønskes å revidere i løpet av 2010. Pga skifte i markeds- og informasjonssjefsstillingen, må dette utsettes til 2011.
? Administrasjonen har under utarbeidelse IT-strategi som vil være ferdig før sommeren 2011.
? Det er også utviklet en ny hjemmeside 2010.

 
5.2.3
Vurdering av egen mål- og resultatoppnåelse til departementet:

Hålogaland Teater har for 2010 presentert sin måloppnåelse ovenfor sine eiere på møte i januar 2011. (Troms og Finnmark fylkeskommuner samt Tromsø kommune). Det vises til omtale under pkt. 5.2.2. Teatret er fornøyd med oppnådde publikumstall og økonomisk resultat for 2010.

Pubikumstallene for 2010 er noe lavere enn i 2009 som følge av at vi i 2009 hadde 2 samarbeidsproduksjoner med Riksteatret.

Styret gjennomgikk i møte 1. mars 2011 status måloppnåelse i forhold til vedtatt strategiplan. Styret gjennomgikk også  risikoområder for å ikke nå sine mål. Styret var svært tilfreds med denne gjennomgangen.

Teatret har ikke utformet egne strategier på kulturelt mangfold og likestilling. Dette vil måttte ha fokus i 2011.

 
   
5.3God forvaltning av bygningsmasse og teknisk utstyr 
5.3.1
Utarbeide planer med tiltak som rulleres årlig, vurdere ekstern forvaltning:

I samsvar med St. meld. Nr. 32 (2007-2008) Bak kulissene og som  har teatret i 2009 vedtatt egne strategier for vedlikehold av teaterbygget og utskifting av teknisk utstyr. Grunnlaget for strategien oppdateres årlig.

Teatrets styre legger denne strategien  som en forutsetning ved behandling av de årlige budsjett og regnskap; dvs. med årlig  overskudd på ca 3 mill. kroner.

Teatret har en avtale med statsbygg som har en regelmessig gjennomgang av byggets drift og tilstand.

Vi har service avtaler på de fleste driftstekniske og scenetekniske installasjoner med årlig kontroll. Når det gjelder eksterne servicebedrifter bruker vi kun autoriserte firmaer.

Gjennom serviceavtalene får vi rapporter som avdekker feil og mangler som utbedres så raskt som mulig.
Rapportene indikerer også levetid på anleggene.
Forefallende arbeid gjennomføres fortløpende.

 
5.3.2
Redegjøre for årlig forbruk og regnskapsmessige avsetninger til formålet:

Pr. 31.12.2009 er det bygget opp en egenkapital på ca 14 mill. kroner. Da teaterbygget er kun 5 år, er det pr. 31-12-2010 ikke gjort noe uttak. Gjennomsnittlig levetid på utstyret er beregnet til 7 år. Det er planlagt utskifting av bl.a. lysbord og en sceneflate   i løpet av 2011.

 
   
5.4Bredt og systematisk samarbeid mellom institusjonene 
5.4.1Antall samarbeidsproduksjoner:8
 
Samarbeidsprosjekt 1:

Samarbeidspartner(e):
  • Den Kulturelle skolesekken

Beskrivelse av samarbeidets art:

GUL KATT PRODUKSJONER (frigruppe) : Vi samarbeidet med DKS om en turne i Troms med forestilligen Svev. HT samarbeider i dag med 4 DKS kontorer: Troms DKS, Finnamark DKS, Tromsø DKS og Alta DKS. Vi er i dialog om en samordning, og er alle glade for at departementene setter seg ned og ser på mulighetene nå etter 10 års erfaring. Å gi barn i Norge kunst på høyeste mulige nivå er målet. Nåes dette?

 
 
Samarbeidsprosjekt 2:

Samarbeidspartner(e):
  • Kongsbakken musikk, dans og drama

Beskrivelse av samarbeidets art:

Ved bruk av våre scene, teknisk personale samt markedsføring satte Kongsbakken opp Dagens Lys av Jesper Halle. 6 forestillinger.

 
 
Samarbeidsprosjekt 3:

Samarbeidspartner(e):
  • Tromsø Internasjonale Filmfestival

Beskrivelse av samarbeidets art:

Tromsø Internasjonale Filmfestival. Vi lånte ut lokaler, hjalp til med rigg og tilrettelegging. Tilpasset vår repertoirplanlegging til festivalen

 
 
Samarbeidsprosjekt 4:

Samarbeidspartner(e):
  • Ferske scener

Beskrivelse av samarbeidets art:

FERSKE SCENER (frigruppe i Tromsø) :  Våren 2010: HT stilte med rom til teksteversteder som Ferske Scener avholdt. Høsten 2010: På produksjonen Vi hever våre hoder i skam la vi forholdene til rette slik at denne produksjonen prøvde  og spilte på teatret, verkstedene våre hjalp til med produksjonen, og vi ga dem en skuespiller fra vår stab.

 
 
Samarbeidsprosjekt 5:

Samarbeidspartner(e):
  • Operaforeningen

Beskrivelse av samarbeidets art:

Vi samarbeider om en operakafe med smakebiter fra operaer. Elever ved musikk på UIT har opptrått , samt profesjonelle utøvere. En lørdag i måneden siden høsten 2010.Operainteressen i Tromsø viser seg å være stor.

 
 
Samarbeidsprosjekt 6:

Samarbeidspartner(e):
  • Billig brus

Beskrivelse av samarbeidets art:

Improteater for de minste. I samarbeide med Anethe Alfsvåg lager vi dette en gang i måneden. Et svært populært tiltak.

 
 
Samarbeidsprosjekt 7:

Samarbeidspartner(e):
  • HATS - Hålogaland Amatørselskap

Beskrivelse av samarbeidets art:

HATS, Hålogaland Amatørteaterselskap:  Vår skuespiller, Espen Østmann holdt kurs og besøkte amatørteatergrupper som er medlem av HATS da han var på turne med forestillingen Velkommen i Troms og Finnmark.

 
 
Samarbeidsprosjekt 8:

Samarbeidspartner(e):
  • DUS Regionalfestival, div. grupper

Beskrivelse av samarbeidets art:

5  amatørteatergrupper fikk hjelp til produksjon i forbindelse med DUS festivalen som arrangeres januar 2011 på HT. DUS er en nasjonal satsing basert på samarbeide med teatrene i Norge.