Hålogaland Teater - 2004

Årsrapport 2004 for Hålogaland Teater

 KAPITTEL 324: SCENEKUNSTFORMÅL 
1ET PROFESJONELT TILBUD AV TEATER-, OPERA-, DANSEFORESTILLINGER OG ANDRE SCENEKUNSTUTTRYKK OVER HELE LANDET 
1.1Formidle scenekunst på egen scene og på turne 
1.1.1Totalt antall forestillinger:173
1.1.2Antall forestillinger på egen scene/fast arena:80
1.1.3Antall forstillinger på turné i Norge:50
1.1.4Antall forestillinger i utlandet:
1.1.5Antall mottatte gjestespill:
 Gjestespillende teater/gruppe og antall publikum (jfr. sum med 1.1.8): 
 Sum:0
1.1.6Antall transmisjoner:
1.1.7Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:
1.1.8Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:
   
2HØY KVALITET GJENNOM UTVIKLING OG FORNYELSE 
2.1Et allsidig repertoar 
2.1.1Totalt antall oppsettinger:15
2.1.2Antall egenproduserte oppsettinger:7
2.1.3Antall uroppføringer:
2.1.4Antall oppsetninger av norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:
2.1.5Antall oppsetninger av utenlandsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:2
2.1.6Antall oppsetninger med norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater rettet mot barn og unge:
2.1.7Antall oppsettinger av ny norsk koreografi:
2.1.8Antall oppsetninger av ny utenlandsk koreografi:
2.1.9
Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for videre utvikling av disse:

Som forberedelse til innflytting i nytt teaterbygg, november, har teatret brukt de tre siste sesonger til utprøving av forestillinger i stort format.  Dette har stilt krav til kunstnerisk personale såvel som teknisk og administrativt personale.  Oppgaven har vært å håndtere store visuelle format både med tanke på spillestil for skuespillerne og krav til store format i dekorasjon og lyssetting.  I dette arbeidet har vi hentet inn regisører og scenografer fra både inn- og utland.

 
   
3NÅ HELE BEFOLKNINGEN 
3.1Formidle scenekunst til et bredt publikum 
3.1.1Totalt antall publikum:24003
3.1.2Antall publikum på billetterte arrangement, og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter:24003
 Fribilletter:1490
 Sponsorbilletter:
 Sum:1490
3.1.3Antall publikum på egen scene/fast arena:14821
3.1.4Antall publikum på turnéforestillinger i Norge:9182
3.1.5Antall publikum i utlandet:
3.1.6Antall publikum på egenproduserte oppsettinger:18414
3.1.7Antall publikum på mottatte gjestespill:
3.1.8Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:
3.1.9Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:
   
3.2Tilbud til barn og unge 
3.2.1Antall oppsettinger rettet mot barn og unge:3
3.2.2Antall forestillinger rettet mot barn og unge:27
3.2.3Antall publikum på forestillinger rettet mot barn og unge:1942
   
3.3Tilbud til særlige grupper (spesifiser) 
3.3.1Totalt antall oppsettinger:
3.3.2Totalt antall forestillinger:
3.3.3Totalt antall publikum:
   
4STØRRE MANGFOLD 
4.1Utvikle strategier og planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minoritetsbakgrunn 
4.1.1
Rapport om strategier og gjennomførte planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minioitetsbakgrunn:
 
   
4.2Utvikle stragegier for et bredt publikumsarbeid som også inkluderer minioitetsbefolkningen 
4.2.1
Rapport om strategier og gjennomøfrte tiltak for publikumsarbeid som også inkluderer minoritetsbefolkningen:
 
   
4.3Utarbeide strategier for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner 
4.3.1
Rapport om strategier og gjennomførte tiltak for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner:
 
   
5EFFEKTIV RESSURSUTNYTTELSE 
5.1Sikre god økonomistyring og ressursutnyttelse 
5.1.1
Omtale av tiltak for å sikre god økonomistyring:
 
5.1.2
Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse:

Teatret ønsker å organisere driften med en begrenset andel fast ansatt personell, men vil ha  nøkkelpersonell med en spisskompetanse som er nødvendig av kunstnerisk, teknisk og sikkerhetsmsssige hensyn.  Teatret har tatt hensyn til dette i arbeidet med rekruttering  av personell til åpningen av nytt bygg, og arbeider kontinuerlig med utnyttelse av av staben både teknisk og administrativt. Samtlige teknikere er ansatt i skråstrekstillinger.
Målsettingen er at 10% av budsjettet går til drift av bygningen, 45% er bundet til øvrige faste kostnader og 45% er knyttet til prosjekt og turne.

 
5.1.3
Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser:

Vi søker å utnytte de kunstneriske resursene best mulig og ikke binde  staben opp i for mange faste skuespillerstillinger, men heller satse på stykkekontrakter og engasjement fra 1-4 år.  Teatret er i en prosess  og er under oppbygging samtidig som vi etterstreber målsettingen om å være kostnadseffektiv.

 
5.1.4
Utvikle systemer for risikovurdering:
 
   
5.2Systematisk egenevaluering av resultater og måloppnåelse 
5.2.1
Strategiplan rullert for kommende 4 år:

Vi viser til vår budsjettsøknad for 2006 hvor det er redegjort grundig for denne planen.

 
5.2.2
Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen:

Vi fullfører for tiden nybygg for Hålogaland Teater og det er redegjort for aktiviteten i dette bygget kombinert med aktiviteten på turne i vår budsjettsøknad for 2006. An konkrete tiltak kan nevnes videreutdanning av vårt personale med tanke på de krav til kvalifikasjoner som trenges for å drive et moderne teater.

 
5.2.3
Vurdering av egen mål- og resultatoppnåelse til departementet:
 
   
5.3God forvaltning av bygningsmasse og teknisk utstyr 
5.3.1
Utarbeide planer med tiltak som rulleres årlig, vurdere ekstern forvaltning:
 
5.3.2
Redegjøre for årlig forbruk og regnskapsmessige avsetninger til formålet:
 
   
5.4Bredt og systematisk samarbeid mellom institusjonene 
5.4.1Antall samarbeidsproduksjoner:4
 
Samarbeidsprosjekt 1:

Samarbeidspartner(e):
 • Agder Teater
 • Det Norske Teatret
 • Nomade Produksjoner

Beskrivelse av samarbeidets art:

Samarbeidets formål var å skape optimale kunsteriske vilkår for dramatiseringen av Carl Frode Tillers debutroman Skråninga. Forestillingen fikk lysdesign, lyddesign,  egen kostymedesign og koreograf i tillegg til regisør og scenograf.  Prøvetiden var på hele 12 uker.  Slike vilkår er ikke vanlig ved slike smale prosjekter. I dette tilfellet ga det svært gode resultat.

 
 
Samarbeidsprosjekt 2:

Samarbeidspartner(e):
 • Hålogaland Teater
 • Liv Hanne Haugen og Lawrence Malstad
 • Nordlysfestival

Beskrivelse av samarbeidets art:

Sauna in Exile. Hålogaland Teater har bidratt både kunstnerisk, teknisk og administrativt til forestillingen. Bidraget fra Hålogaland Teater gjorde det mulig å vise forestillingen i Tromsø, Trondheim og Bergen.

 
 
Samarbeidsprosjekt 3:

Samarbeidspartner(e):
 • Hålogaland Teater
 • Rådstua Teaterhus
 • Stiftelsen Ferske Scener

Beskrivelse av samarbeidets art:

Gitarmannen av Jon Fosse. Hålogaland Teater har bidratt både kunstnerisk, teknisk og administrativt til forestillingen.

 
 
Samarbeidsprosjekt 4:

Samarbeidspartner(e):
 • Hand Shake
 • Kulturskolen i Tromsø
 • Stellaris DansTeater

Beskrivelse av samarbeidets art:

Dær veiene møtes av Solveig Leinan Hermo.Hålogaland Teater har bidratt både kunstnerisk, teknisk og administrativt til forestillingen