BIT Teatergarasjen - 2009

Årsrapport 2009 for BIT Teatergarasjen

 KAPITTEL 324: SCENEKUNSTFORMÅL 
1ET PROFESJONELT TILBUD AV TEATER-, OPERA-, DANSEFORESTILLINGER OG ANDRE SCENEKUNSTUTTRYKK OVER HELE LANDET 
1.1Formidle scenekunst på egen scene og på turne 
1.1.1Totalt antall forestillinger:141
1.1.2Antall forestillinger på egen scene/fast arena:141
1.1.3Antall forstillinger på turné i Norge:
1.1.4Antall forestillinger i utlandet:
1.1.5Antall mottatte gjestespill:17
 Gjestespillende teater/gruppe og antall publikum (jfr. sum med 1.1.8): 
 a smith55
 Barbara Matijevic & Guiseppe Chico (Kro/It/Fra)53
 Berlin (Belgia)95
 De Utvalgte173
 Fumio Ikeda & Tim Etchells (Rosas/Forced Entertainment)177
 Gisèle Vienne/Dennis Cooper/Jonathan Capdevielle (Frankrike)135
 Goran Bregovic & Wedding and funeral orchestra1500
 Jacob Wren & Pieter De Buysser126
 Lola Arias (Argentina)188
 Myriam Gourfink (Frankrike)165
 Nature Theater of Oklahoma (US)286
 Operasjon Almenrausch1659
 Pia Maria Roll69
 Richard Siegal (USA/Tyskland)183
 STO Union85
 Verk Produksjoner169
 Wunderbaum (NL)189
 Sum:5307
1.1.6Antall transmisjoner:
1.1.7Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:
1.1.8Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:
   
2HØY KVALITET GJENNOM UTVIKLING OG FORNYELSE 
2.1Et allsidig repertoar 
2.1.1Totalt antall oppsettinger:56
2.1.2Antall egenproduserte oppsettinger:24
2.1.3Antall uroppføringer:19
2.1.4Antall oppsetninger av norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:11
2.1.5Antall oppsetninger av utenlandsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:9
2.1.6Antall oppsetninger med norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater rettet mot barn og unge:2
2.1.7Antall oppsettinger av ny norsk koreografi:4
2.1.8Antall oppsetninger av ny utenlandsk koreografi:
2.1.9
Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for videre utvikling av disse:

Stiftelsen Bergen Internasjonale Teaters - BIT Teatergarasjens overordnete formål er å produsere og presentere norsk og internasjonal samtidskunst innen teater, dans, visuelle uttrykksformer og litteratur med særlig vekt på prosjekter som stimulerer til internasjonalt samarbeid så vel som samarbeid mellom forskjellige kunstarter.
Gjennom følgende mål for virksomheten og strategier oppnåes dette:
Hovedmål ?
BIT Teatergarasjen skal være et internasjonalt senter for nyskapning og kompetanse innenfor samtidens scenekunst. BIT Teatergarasjen tar ansvar for ? til enhver tid ? å formidle det aller nyeste innefor scenekunsten. Beslektede kunstpresentasjoner som film, video, musikk, utstillinger m.v. skal også realiseres, herunder produksjon, presentasjon og formidling av slik kunst nasjonalt og internasjonalt. I tillegg skal BIT Teatergarasjen utøve kunstnerisk og økonomisk rådgivning i forbindelse tilstøtende og naturlig forbundet aktivitet og virksomhet.
1 Et programmerende og formidlende teater : Øke programvolumet inkl. antall visninger og intensivere det formidlende arbeidet med å presentere BIT-produksjoner utenfor Bergen, gjennom Nettverk for Scenekunst og Scenekunstbruket.
2 Ny norsk dans : Produsere forestillinger med norske koreografer. Eksportere ny norsk dans til teaterhus og festivaler over hele verden. Importere internasjonal ekspertise gjennom gjestespill og i forbindelse med workshops og seminar.
3 Tverrkunstnerisk virksomhet : Tilrettelegge for å medvirke til produksjon, slik at andelen av tverrkunstneriske prosjekter økes.
4 Ny norsk dramatikk : Produsere forestillinger med tekst av norske dramatikere. Igangsette internasjonale prosjekter med norsk dramatikk. Eksportere norske tekster til andre språkområder.
5 Internasjonalt teater : Videreutvikle BIT som den sentrale norske aktøren i et internasjonalt nettverk av produsenter. Konsolidere BITs posisjon i internasjonale kulturnettverk.
6 Ledende innenfor nyskapende scenekunst : Stille større krav til kvalitet. Øke program-volumet av både norske og utenlandske produksjoner. Arrangere seminarer, workshops, symposier og debattmøter. Fokusere på den allmennyttige funksjon - engasjere publikum.
7 Et aktivt kunstnerhus : Prosjektere og iverksette utbygging av arena til også å omfatte biscene, studio o.a. fasiliteter til nytte for et større norsk scenekunstmiljø.
8 Økonomiske rammebetingelser : Sikre og øke driftstilskudd fra stat, fylke og kommune. Involvere privat sektor og internasjonale fonds. Øke egenandel gjennom salg og utleie. Sikre at rammebetingelsene utnyttes maksimalt ved effektivisering og konstant overvåkning av ressursbruken.
9 Publikum : Legge til rette for å øke publikumsgrunnlaget i årene som kommer. Både ved å tilby kvalitativt gode forestillinger og ved å gjøre informasjon om disse godt tilgjengelig for et bredt publikum. Videre skal salgsleddet i organisasjonen styrkes.

 
   
3NÅ HELE BEFOLKNINGEN 
3.1Formidle scenekunst til et bredt publikum 
3.1.1Totalt antall publikum:8018
3.1.2Antall publikum på billetterte arrangement, og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter:8018
 Fribilletter:1508
 Sponsorbilletter:150
 Sum:1658
3.1.3Antall publikum på egen scene/fast arena:8018
3.1.4Antall publikum på turnéforestillinger i Norge:
3.1.5Antall publikum i utlandet:
3.1.6Antall publikum på egenproduserte oppsettinger:2580
3.1.7Antall publikum på mottatte gjestespill:5307
3.1.8Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:
3.1.9Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:
   
3.2Tilbud til barn og unge 
3.2.1Antall oppsettinger rettet mot barn og unge:3
3.2.2Antall forestillinger rettet mot barn og unge:21
3.2.3Antall publikum på forestillinger rettet mot barn og unge:1576
   
3.3Tilbud til særlige grupper (spesifiser) 
3.3.1Totalt antall oppsettinger:
3.3.2Totalt antall forestillinger:
3.3.3Totalt antall publikum:
   
4STØRRE MANGFOLD 
4.1Utvikle strategier og planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minoritetsbakgrunn 
4.1.1
Rapport om strategier og gjennomførte planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minioitetsbakgrunn:
 
   
4.2Utvikle stragegier for et bredt publikumsarbeid som også inkluderer minioitetsbefolkningen 
4.2.1
Rapport om strategier og gjennomøfrte tiltak for publikumsarbeid som også inkluderer minoritetsbefolkningen:
 
   
4.3Utarbeide strategier for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner 
4.3.1
Rapport om strategier og gjennomførte tiltak for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner:
 
   
5EFFEKTIV RESSURSUTNYTTELSE 
5.1Sikre god økonomistyring og ressursutnyttelse 
5.1.1
Omtale av tiltak for å sikre god økonomistyring:
 
5.1.2
Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse:
 
5.1.3
Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser:
 
5.1.4
Utvikle systemer for risikovurdering:
 
   
5.2Systematisk egenevaluering av resultater og måloppnåelse 
5.2.1
Strategiplan rullert for kommende 4 år:
 
5.2.2
Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen:
 
5.2.3
Vurdering av egen mål- og resultatoppnåelse til departementet:
 
   
5.3God forvaltning av bygningsmasse og teknisk utstyr 
5.3.1
Utarbeide planer med tiltak som rulleres årlig, vurdere ekstern forvaltning:
 
5.3.2
Redegjøre for årlig forbruk og regnskapsmessige avsetninger til formålet:
 
   
5.4Bredt og systematisk samarbeid mellom institusjonene 
5.4.1Antall samarbeidsproduksjoner:2
 
Samarbeidsprosjekt 1:

Samarbeidspartner(e):
  • Bergen Prosjektteater

Beskrivelse av samarbeidets art:

Co-produksjon forestilling "Plastilina"

 
 
Samarbeidsprosjekt 2:

Samarbeidspartner(e):
  • Sons of Liberty

Beskrivelse av samarbeidets art:

Co-produksjon forestiling "Pre Sang Real"