Oslo-Filharmonien - 2006

Årsrapport 2006 for Oslo-Filharmonien

 KAPITTEL 323: MUSIKKFORMÅL 
1GJØRE MUSIKK AV HØY KUNSTNERISK KVALITET TILGJENGELIG FOR FLEST MULIG 
1.1Formidle musikk av høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum 
1.1.1Totalt antall publikum:93120
1.1.2Antall publikum på konserter rettet mot barn og unge:5750
1.1.3Antall publikum på billetterte arrangement, og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter:80617
 Fribilletter:3326
 Sponsorbilletter:1404
 Sum:4730
1.1.4Antall publikum i egen konsertsal/fast arena:69746
1.1.5Antall publikum på turnékonserter i Norge:2056
1.1.6Antall publikum i utlandet:6807
1.1.7Antall publikum på symfonikonserter:88706
1.1.8Antall publikum på kammerkonserter:1645
1.1.9Antall publikum på andre konsert- og forestillingsformer:266
   
1.2Utvikle forestillingsformer og formidlingstiltak, særlig overfor barn og unge 
1.2.1Totalt antall konserter:96
1.2.2Antall konserter rettet mot barn og unge:7
1.2.3Antall konserter i egen konsertsal/fast arena:61
1.2.4Antall turnékonserter i Norge forøvrig:4
1.2.5Antall konserter i utlandet:7
1.2.6Antall symfonikonserter:74
1.2.7Antall kammerkonserter:21
1.2.8Antall andre konserter og forestillingsformer:1
1.2.9Antall transmisjoner:19
1.2.10Antall utgitte CD-innspillinger:4
 
Repertoar CD 1:

Edward Elgar - William Walton: Cello Concertos, ORFEO (C 621 061 A)

Daniel Müller-Schott, cello.
Oslo-Filharmonien
André Previn, dirigent

 
 
Repertoar CD 2:

Johan Selmer - Johan Svendsen: Symphonic Poems, SIMAX (PSC 1233)

Sigurd Slembe, Zorahayda (Svendsen)
Karneval i Flandern, Prometheus (Selmer)

Oslo-Filharmonien
Michail Jurowski, dirigent

 
 
Repertoar CD 3:

Olav Anton Thommessen: BULL's eye, BIS (BIS-SACD-1512)

Peter Herresthal, fiolin
Oslo-Filharmonien
Rolf Gupta, dirigent

 
 
Repertoar CD 4:

Yngve Slettholm: Possible selections, Aurora (ACD 5030)

Aggregations, Nettene finnes, Possible selections

Vegard Landaas, altsaksofon
Tom Ottar Andreassen, fløyte
Oslo-Filharmonien
Christian Eggen, dirigent

 
1.2.11
Omtale av tiltak rettet mot særskilte målgrupper:

Barn og unge:
Oslo-Filharmonien gir pedagogisk tilrettelagte skolekonserter for elever i 5. klasse i Oslo-skolen. Dette skjer i samarbeid med Den kulturelle skolesekken i Oslo kommune. I 2006 fremførte orkesteret "Orkesterfantomet" av den norske komponisten Håkon Berge for 5. klassetrinn. Det ble gjennomført 5 skolekonserter på dagtid for til sammen 4729 elever.

Orkesteret har i løpet av 2006 økt og befestet sin bevissthet og kompetanse om formidling av orkestermusikk til barn og unge. Oslo-Filharmoniens orkesterpedagog er i fortløpende kontakt med Den kulturelle skolesekken om formidling og pedagogisk innhold i skolekonsertene. Det er etablert rutiner for utarbeiding av pedagogisk materiell til skolene. Orkesteret har ambisjoner om å videreutvikle og befeste denne kompetansen slik at vi best mulig kan formidle orkestermusikk av ypperste kvalitet til stadig nye elevkull i Oslo.

Oslo-Filharmonien videreførte i 2006 sitt besøksprogram der skoleklasser og barn fra skoleorkestre, skolekor og skolekorps besøker orkesteret på dagtid under prøvene. Her får de en innføring i orkesterets virksomhet, møter musikere og overværer deler av prøven. Tiltaket er gratis og meget populært. Totalt har 2503 besøkt orkesteret i 2006.

 
   
2FREMME KUNSTNERISK UTVIKLING OG FORNYELSE 
2.1Videreutvikle kunstnerisk egenart 
2.1.1
Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for videre utvikling av disse:

Orkesteret har som mål å opprettholde sin posisjon som internasjonalt topporkester. For å oppnå dette arbeides det kontinuerlig for at orkesteret skal kunne arbeide med de fremste dirigenter og solister. Orkesterets nye sjefsdirigent Jukka-Pekka Saraste tiltrådte høsten 2006. Sjefsdirigentens rolle er avgjørende for en fortsatt kunstnerisk vekst i orkesteret.

Orkesteret har videre styrket sin innsats for å fremme utviklingen av norsk orkestertradisjon. Dette ved både å øke andelen av det norske repertoaret, og å engasjere flere norske dirigenter og solister.

Orkesteret ønsker å videreføre sitt samarbeid med Ultima-festivalen og Dronning Sonja Internasjonale Sangkonkurranse.

 
   
2.2Utvikle et allsidig repertoar som omfatter både norske og utenlandske samtidsuttrykk 
2.2.1Totalt antall framførte verk:143
2.2.2Antall urframføringer:1
2.2.3Antall norske samtidsverk komponert de siste 50 år:12
2.2.4Antall utenlandske samtidsverk komponert de siste 50 år:15
   
3MÅLRETTE VIRKSOMHETEN OG UTNYTTE RESSURSENE MEST MULIG 
3.1Fastsette mål og utarbeide strategiske planer for kunstnerisk virksomhet og formidling 
3.1.1
Strategiplan rullert for kommende 4 år:

Oslo-Filharmonien viser til visjon og verdier som er vedtatt. Styret arbeider med en ny strategiplan. Inntil dette arbeidet er avsluttet er eksisterende visjon og verdier retningsgivende for arbeidet.

 
3.1.2
Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen:

Kunstnerisk utvikling:
Oslo-Filharmonien ansatte ny sjefsdirigent, Jukka-Pekka Saraste, i 2005 med tiltredelse fra august 2006.

Økt publikumsoppslutning:
Satsingen på Oslo-Filharmoniens kommunikasjon- og markedsavdeling har også i 2006 gitt positive resultater i form av stabil publikumsoppslutning i Oslo Konserthus, Oslo-Filharmoniens kjernevirksomhet. Her har forøvrig både snittprisen og beleggsprosenten gått opp sammenlignet med foregående år. I 2006 har, for første gang, løssalgsinntektene overgått abonnementsinntektene. Dette skaper større usikkerhet i fremtidige billettinntekter og krever en mer spesialisert og målrettet markedsføring. Kommunikasjon- og markedsavdelingen jobber målrettet med endrede markedsforutsetninger.

Øke det finansielle grunnlaget:
Det er fremforhandlet en forlengelse av avtalen med vår enesponsor Hydro frem til 2010. Det er løpende dialog med Kultur- og kirkedepartementet om Oslo-Filharmoniens økonomiske situasjon, og driften gjennomføres på en så nøktern måte som mulig uten at det i vesentlig grad skal redusere orkesterets kvalitet og publikums tilbud.

 
   
3.2Sikre god ressursutnyttelse 
3.2.1
Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse:

Oslo-Filharmonien har i 2006 hatt streng kostnadskontroll på alle områder i organisasjonen. Det arbeides for at Oslo-Filharmonien skal bedre sin egenkapital. Det er god dialog med Kultur- og kirkedepartementet omkring Oslo-Filharmoniens langsiktige økonomiske rammebetingelser.

I forhold til Kultur- og kirkedepartementets ramme på 109 musikere har Oslo-Filharmonien gjennomført 2006 med kun 105 ansatte musikere.

 
3.2.2
Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser:

En rekke kostnadsreduserende tiltak er iverksatt ved at stillinger har stått ubesatt, utgiftene til variable produksjonskostnader er redusert og det praktiseres en meget nøktern bruk av vikarer. Samtidig er en rekke faglige utviklingstiltak satt på vent.

Dette fører på den annen side til økt press i organisasjonen. Det påvirker arbeidsmiljøet og skaper uro omkring utfordringene mot å nå høyest mulig kunstnerisk kvalitet.