Riksteatret - 2007

Årsrapport 2007 for Riksteatret

 KAPITTEL 324: SCENEKUNSTFORMÅL 
1ET PROFESJONELT TILBUD AV TEATER-, OPERA-, DANSEFORESTILLINGER OG ANDRE SCENEKUNSTUTTRYKK OVER HELE LANDET 
1.1Formidle scenekunst på egen scene og på turne 
1.1.1Totalt antall forestillinger:602
1.1.2Antall forestillinger på egen scene/fast arena:590
1.1.3Antall forstillinger på turné i Norge:492
1.1.4Antall forestillinger i utlandet:
1.1.5Antall mottatte gjestespill:2
 Gjestespillende teater/gruppe og antall publikum (jfr. sum med 1.1.8): 
 Ingun Bjørnsgaard Prosjekt
 Tystteatern
 Sum:0
1.1.6Antall transmisjoner:1
1.1.7Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:
1.1.8Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:
   
2HØY KVALITET GJENNOM UTVIKLING OG FORNYELSE 
2.1Et allsidig repertoar 
2.1.1Totalt antall oppsettinger:11
2.1.2Antall egenproduserte oppsettinger:8
2.1.3Antall uroppføringer:3
2.1.4Antall oppsetninger av norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:2
2.1.5Antall oppsetninger av utenlandsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:3
2.1.6Antall oppsetninger med norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater rettet mot barn og unge:1
2.1.7Antall oppsettinger av ny norsk koreografi:4
2.1.8Antall oppsetninger av ny utenlandsk koreografi:
2.1.9
Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for videre utvikling av disse:

Riksteatret har i sin strategi satset mye på å være navet i teater-Norge. I 2007 samarbeidet vi med Teatret Vårt i Molde, og samproduserte storsatsingen Tolvskillingsoperaen. Begge teatre bidro med skuespillere og teknikere, og vi gjennomførte en ambisiøs produksjon av høy musikalsk kvalitet. Felles ressurser gjorde det mulig å gjennomføre, og å strekke turnéformatet. En av de positive effektene av samarbeidet var at publikum både i regionen, og på turné, møtte en mer påkostet produksjon, med et større ensemble enn vi ellers kunne presentert.  
Både faste, årlige samarbeidspartnere og andre partnerskap vil fortsette å prege våre aktiviteter i stor grad fremover. Vi opplever å ha lykkes med vår samarbeidstanke.

Riksteatret streber hele tiden etter å utvikle kvaliteten i produksjonene. Turnéformatet stiller store tekniske og praktiske krav til forestillingene. Vår ambisjon er et fullverdig teater av høy kvalitet innenfor alle genrer. Vi utfordrer stadig oss selv i valg av repertoar og kreative løsninger for at publikum over hele landet skal møte et moderne teater i utvikling.

Turnévirksomheten er teatrets største særpreg, og er svært økonomisk og logistikkmessig krevende. Omfanget på bemanning, og særlig ensemblets størrelse er den viktigste økonomiske faktoren. Vi forsøker å engasjere de beste skuespillerne for at publikum skal oppleve kvalitet der vi ikke kan gi kvantitet. I så måte er 2007 preget av både etablerte stjerner og nykommere.

Vi er hele landets teater, og det innebærer å heve seg over lokale trender og særinteresser. Vi skal inkludere alle, og være relevante for et svært sammensatt publikum.

Mangfold er en av Riksteatrets kjerneverdier, og vi har arbeidet systematisk for kunstnerisk og kulturelt mangfold gjennom flere år. I 2007 har vi hatt en vellykket satsing på blind casting. Vi har både i repertoarvalg og i innhold vist mangfold, og vi har bevisst rekruttert medvirkende med minoritetsbakgrunn. Vi har lagt store ressurser i å løfte dette arbeidet videre i 2008, og har mange spennende planer som vil bidra til å utvikle Riksteatrets profil som mangfoldig.

 
   
3NÅ HELE BEFOLKNINGEN 
3.1Formidle scenekunst til et bredt publikum 
3.1.1Totalt antall publikum:156923
3.1.2Antall publikum på billetterte arrangement, og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter:152064
 Fribilletter:7857
 Sponsorbilletter:4744
 Sum:12601
3.1.3Antall publikum på egen scene/fast arena:152064
3.1.4Antall publikum på turnéforestillinger i Norge:129482
3.1.5Antall publikum i utlandet:
3.1.6Antall publikum på egenproduserte oppsettinger:107584
3.1.7Antall publikum på mottatte gjestespill:
3.1.8Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:
3.1.9Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:
   
3.2Tilbud til barn og unge 
3.2.1Antall oppsettinger rettet mot barn og unge:4
3.2.2Antall forestillinger rettet mot barn og unge:240
3.2.3Antall publikum på forestillinger rettet mot barn og unge:83628
   
3.3Tilbud til særlige grupper (spesifiser) 
3.3.1Totalt antall oppsettinger:
3.3.2Totalt antall forestillinger:
3.3.3Totalt antall publikum:
   
4STØRRE MANGFOLD 
4.1Utvikle strategier og planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minoritetsbakgrunn 
4.1.1
Rapport om strategier og gjennomførte planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minioitetsbakgrunn:
 
   
4.2Utvikle stragegier for et bredt publikumsarbeid som også inkluderer minioitetsbefolkningen 
4.2.1
Rapport om strategier og gjennomøfrte tiltak for publikumsarbeid som også inkluderer minoritetsbefolkningen:
 
   
4.3Utarbeide strategier for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner 
4.3.1
Rapport om strategier og gjennomførte tiltak for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner:
 
   
5EFFEKTIV RESSURSUTNYTTELSE 
5.1Sikre god økonomistyring og ressursutnyttelse 
5.1.1
Omtale av tiltak for å sikre god økonomistyring:
 
5.1.2
Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse:

Riksteatret arbeider kontinuerlig med å kanalisere størst mulig ressurser til teaterproduksjonen og vår formidling av denne. Vi har i 2007 begrenset administrative stillinger og ressursbruk der det har vært mulig, og økt vår produksjonsinnsats.

Det er foretatt en omfattende kvalitetssikring av økonomiforvaltingen, og økonomistyring og rapportering er forbedret. Forenkling, med innføring av nye rutiner og systemer, som EFB (Elektronisk fakturabehandling), samt utvikling av nye styringsverktøy har vært en del av arbeidet. Vi har styrket vårt samarbeid med SSØ, og gått over fra delservice avtale til fullservice for regnskapstjenester. SSØ har også gjennomført en kartlegging av økonomiforvaltningen. Vi har forberedt overgangen til nytt lønnsystem, SAP, pr. 1. mars 2008. Det er utarbeidet ny fullmatsstrukturer i henhold til ny budsjettmodell, og det er vedtatt virksomhetsplaner for 2008. Som en del av denne prosessen har vi gjennomført en risikoanalyse, og prioritert våre forbedringsområder i tråd med denne.

Det er i 2007 iverksatt et IT-strategisk arbeid for å sikre utvikling og effektivisering, samt styrke kommunikasjonen og samhandlingen mellom turneene og medarbeiderne i Nydalen. En IT-strategi er utarbeidet, og det skal i 2008 innhentes anbud for selve IT-løsningen.

Vi søker å utnytte våre lokaler og vårt apparat i Nydalen på en optimal måte for både publikum og våre samarbeidspartnere, og har økt aktiviteten betraktelig. 6 ulike frie grupper har disponert øvingslokaler i til sammen 18 uker, i tillegg har vi hatt gjestespill
(se over). Vi har bistått med verkstedtjenester og utlån av kostymer, og donert brukt sceneutstyr til flere frie grupper, også til et bistandsprosjekt. Fra høsten 2007 har vi innført betaling for prøveforestillingene. Vi har hatt høy forestillingsaktivitet, med et totalt publikum på 10.000 i Nydalen.

Den endelige ferdigstillelsen av lokalene i Nydalen har funnet sted i 2007; det var gjenværende arbeider etter innflytting vi først nå har hatt midler til å gjennomføre. Dette inkluderer ferdigstillelse av verksteder, ombygging av kontorer og oppussing av kantine
(i samarbeid med Rikskonsertene).

 
5.1.3
Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser:

Riksteatret har i 2007 gjennomført driften av teatret i henhold til de interne budsjetter, samtidig som vi har økt produksjonsvolum og omfang. Dette har vært mulig pga gode billettinntekter og god økonomistyring. Det er god budsjettdisiplin på alle nivåer i teatret, og det gir planmessighet i ressursforvatningen. Vi har derfor kunne gjennomføre en rekke av tiltakene beskrevet over. Ytterligere eksempler på noen besparelser er:

Produksjonsteknisk oppgradering har bidratt til økt kvalitet på lys og lyd.
Vi har bedret vår leverandøravtale innenfor energi, og har spart betydelige strømkostnader.
Samarbeidet med Rikskonsertene er utvidet innfor drift av lokalene i Nydalen, og vi håper at dette vil gi ytterligere besparelser fremover.
Innføring av EFB har frigjort tid i økonomiforvaltningen, og vi kan derfor sannsynligvis gjennomføre SAP-prosjektet uten ekstra kostnader.
Vi har funnet effektive og svært rimelige rekrutteringsmetoder ved ansettelser.
Vi har gjennomført en anbudsprosess på trykkerisiden som har gitt oss forbedrede priser og enklere håndtering.
Gjennomføring av system for jobbrotasjon i deler av administrasjonen som motvirker sårbarhet.

Den største besparelsen har vi imidlertid hatt innenfor bemanning: Ved ubesatte stillinger (medarbeidere som slutter, sykdom, permisjoner) gjøres det grundige vurderinger av den enkelte stilling, før eventuell ny ansettelse gjøres. Vi har omdefinert stillinger og søkt ny kompetanse; det har økt vår yteevne innenfor en bemanningsmessig uendret ramme.

 
5.1.4
Utvikle systemer for risikovurdering:
 
   
5.2Systematisk egenevaluering av resultater og måloppnåelse 
5.2.1
Strategiplan rullert for kommende 4 år:

Riksteatret vedtok i november 2005 ny strategiplan for 2006 - 2010. Vi har i juni 2007 rullert den strategiske handlingsplanen og trukket opp nye delmål for virksomheten. Teatrets hovedmål er å øke teaterinteressen over hele landet og være en samlende og drivende kraft i teater-Norge. Målene ligger til grunn for all videreutvikling av teatret, og utgjør sammen med Riksteatrets verdier fundamentet for vårt arbeid. Det er lagt stor vekt på å kommunisere både strategi og mål/måloppnåelse overfor hele organisasjonen, og gi alle eierskap til strategien.

 
5.2.2
Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen:

Vi arbeider videre mot våre kunstneriske mål, og turnévirksomheten stiller høye krav til god, langsiktig planlegging. Målet er å ha repertoar og turné klart så tidlig som mulig, og vi jobber pt. med repertoar høst 09/vår 10. Våre kunstneriske ambisjoner er hevet, i tråd med at vi har oppnådd økt kunstnerisk kvalitet. Riksteatret har vært sterkt profilert i media gjennom 2007, og det er en positiv utvikling i anmeldelsene av forestillingene.

Vi har lagt stor vekt på å fortsette å videreutvikle samarbeidet i teater-Norge, og har gjort avtaler med nye samarbeidsteatre for de kommende år. Vi har funnet en form som inkluderer samarbeid om både produksjon og om kompetanse, og som har et regionalt fokus. Vi har evaluert samarbeidsåret 2007 med Teatret Vårt som svært positivt for begge teatre, og tar med oss erfaringene til samarbeidet med Rogaland teater i 2008.

Av andre samarbeidsoppgaver har Riksteatret påtatt seg å være kunstnerisk koordinator for Hamsun-året 2009, som Nasjonalbiblioteket har hovedansvaret for.
Vi har også deltatt i europeisk samarbeid, og er koordinator for et interkulturelt EU prosjekt som har mottatt EU-midler. 4 ulike europeiske partnere deltar, og prosjektet pågår gjennom hele 2008. Prosjektets navn er An Open Europe?

Økt mangfold er et av Riksteatrets viktige mål. I forkant av Mangfoldsåret 2008 har vi viet betydelig ressurser til å realisere våre mangfoldideer, og har besluttet å gjennomføre den planlagte Mangfoldsfestivalen i 2008. Mangfoldsmålsettingene gjelder både for organisasjonen som helhet, og for den kunstneriske virksomheten (omtale over).  

Riksteatret har som mål å ha en tett og god dialog med arrangørene. Årets arrangørseminar var lagt til Kulturbyen Stavanger, med bred deltagelse gjennom tre fagdager. Vi har bearbeidet både arrangørkontrakter og betingelser, og forbedret administrative rutiner for oppgjør og rapportering. Vi forsøker i samråd med arrangørene å optimalisere markedsføring og forstillingsavvikling. En hovedutfordring for Riksteatret er det store antall nye kulturhus som bygges; innenfor rammen av dagens bevilgning og produksjonsvolum er det ikke mulig å dekke en økning i antall spillesteder. Det er stor etterspørsel, og oppfattes som svært negativt når et spillested avvikles.

I samarbeid med arrangørene har vi gjennomført en pilotpublikumsundersøkelse. Med ny kompetanse i huset har det vært mulig å videreutvikle vårt publikumsarbeid.

Riksteatret har som mål å øke sine sponsorinntekter, og vi har i 2007 inngått en ny 6-årig sponsoravtale med DnBNOR. Målsettingen er å knytte til seg ytterligere 1-2 hovedsponsorer, og rene prosjektsponsorer i tillegg.

Riksteatret har i 2007 kunnet prioritere organisasjons- og lederutvikling. Hele teatret dro i juni på studietur til København; det var en stor, positiv opplevelse å kunne samle alle medarbeidere, besøke Operaen, Det Kongelig teater og Betty Nansens teater. Turen bidro også til samling rundt våre verdier og styrking av fellesskapet.
Vi har videre gjennomført en lederutviklingsprosess i 3 etapper som inkluderte ledere på alle nivåer. Målet er å utvikle felles lederkultur, og bevisstgjøre ledelseskrav. Teatret er inne i en profesjonaliseringsprosess som vil fortsette i 2008.

 
5.2.3
Vurdering av egen mål- og resultatoppnåelse til departementet:
 
   
5.3God forvaltning av bygningsmasse og teknisk utstyr 
5.3.1
Utarbeide planer med tiltak som rulleres årlig, vurdere ekstern forvaltning:
 
5.3.2
Redegjøre for årlig forbruk og regnskapsmessige avsetninger til formålet:
 
   
5.4Bredt og systematisk samarbeid mellom institusjonene 
5.4.1Antall samarbeidsproduksjoner:6
 
Samarbeidsprosjekt 1:

Samarbeidspartner(e):
  • Dansens Hus

Beskrivelse av samarbeidets art:

Navn på prosjekt: Danseforestillingen Ooujeeih!
Samarbeidets art: Baby-danseforestilling produsert av Dansens hus, på turné med Riksteatret

 
 
Samarbeidsprosjekt 2:

Samarbeidspartner(e):
  • Edderkoppen Teater
  • TV Norge

Beskrivelse av samarbeidets art:

Navn på prosjekt: Dansefeber
Samarbeidets art: Forestilling produsert av RT, i samarbeid med TVNorge, spilt på Edderkoppen i Oslo og på turné med Riksteatret

 
 
Samarbeidsprosjekt 3:

Samarbeidspartner(e):
  • Teatret Vårt

Beskrivelse av samarbeidets art:

Navn på produksjon: Henning Mankell:
Lampedusa
Samarbeidets art: Forestilling samprodusert med TV, spilt i Molde, før turné med Riksteatret

 
 
Samarbeidsprosjekt 4:

Samarbeidspartner(e):
  • Thalia Teater

Beskrivelse av samarbeidets art:

Navn på produksjon: Helt besatt
Samarbeidets art: Forestiling produsert av Thalia, på turné med RT

 
 
Samarbeidsprosjekt 5:

Samarbeidspartner(e):
  • Ingun Bjørnsgaard Prosjekt

Beskrivelse av samarbeidets art:

Navn på produksjon: I det förflutna
Samarbeidets art: Danseforestilling, moderne dans, koreografert av Ingunn Bjørnsgaard
På turné til Riksteatrets dansescener.

 
 
Samarbeidsprosjekt 6:

Samarbeidspartner(e):
  • Teatret Vårt

Beskrivelse av samarbeidets art:

Navn på produksjon: Berthold Brecht:
Tolvskillingsoperaen
Samarbeidets art: Samproduksjon RT/TV, spilt i Molde og spilt på turné vår 07.