Teater Innlandet - 2006

Årsrapport 2006 for Teater Innlandet

 KAPITTEL 324: SCENEKUNSTFORMÅL 
1ET PROFESJONELT TILBUD AV TEATER-, OPERA-, DANSEFORESTILLINGER OG ANDRE SCENEKUNSTUTTRYKK OVER HELE LANDET 
1.1Formidle scenekunst på egen scene og på turne 
1.1.1Totalt antall forestillinger:229
1.1.2Antall forestillinger på egen scene/fast arena:18
1.1.3Antall forstillinger på turné i Norge:191
1.1.4Antall forestillinger i utlandet:5
1.1.5Antall mottatte gjestespill:4
 Gjestespillende teater/gruppe og antall publikum (jfr. sum med 1.1.8): 
 Fabelfix250
 Sirkus Pilar250
 Svensk drømmesommerjobben150
 The BEEFnoodles760
 Sum:1410
1.1.6Antall transmisjoner:
1.1.7Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:
1.1.8Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:
   
2HØY KVALITET GJENNOM UTVIKLING OG FORNYELSE 
2.1Et allsidig repertoar 
2.1.1Totalt antall oppsettinger:13
2.1.2Antall egenproduserte oppsettinger:7
2.1.3Antall uroppføringer:9
2.1.4Antall oppsetninger av norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:4
2.1.5Antall oppsetninger av utenlandsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:2
2.1.6Antall oppsetninger med norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater rettet mot barn og unge:2
2.1.7Antall oppsettinger av ny norsk koreografi:3
2.1.8Antall oppsetninger av ny utenlandsk koreografi:
2.1.9
Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for videre utvikling av disse:

- Hedmark Teater skal ha en kunstnerisk forankring i Innlandet og arbeider blant annet med prosjektet "Ny Innlandsdramatikk".

- Hedmark Teater skal styrke arbeidet med scenisk dans i regionen og opprettet i 2005 Interreg-prosjektet "Grenseoverskridende dans" i samarbeid med Dans i Värmland.

-Hedmark Teater har ansatte på tre regionkontorer som samarbeider med lokalmiljøer om prosjekter.

 
   
3NÅ HELE BEFOLKNINGEN 
3.1Formidle scenekunst til et bredt publikum 
3.1.1Totalt antall publikum:22431
3.1.2Antall publikum på billetterte arrangement, og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter:9665
 Fribilletter:1162
 Sponsorbilletter:
 Sum:1162
3.1.3Antall publikum på egen scene/fast arena:1283
3.1.4Antall publikum på turnéforestillinger i Norge:17831
3.1.5Antall publikum i utlandet:356
3.1.6Antall publikum på egenproduserte oppsettinger:17071
3.1.7Antall publikum på mottatte gjestespill:1410
3.1.8Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:
3.1.9Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:
   
3.2Tilbud til barn og unge 
3.2.1Antall oppsettinger rettet mot barn og unge:5
3.2.2Antall forestillinger rettet mot barn og unge:168
3.2.3Antall publikum på forestillinger rettet mot barn og unge:12736
   
3.3Tilbud til særlige grupper (spesifiser) 
3.3.1Totalt antall oppsettinger:
3.3.2Totalt antall forestillinger:
3.3.3Totalt antall publikum:
   
4STØRRE MANGFOLD 
4.1Utvikle strategier og planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minoritetsbakgrunn 
4.1.1
Rapport om strategier og gjennomførte planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minioitetsbakgrunn:
 
   
4.2Utvikle stragegier for et bredt publikumsarbeid som også inkluderer minioitetsbefolkningen 
4.2.1
Rapport om strategier og gjennomøfrte tiltak for publikumsarbeid som også inkluderer minoritetsbefolkningen:
 
   
4.3Utarbeide strategier for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner 
4.3.1
Rapport om strategier og gjennomførte tiltak for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner:
 
   
5EFFEKTIV RESSURSUTNYTTELSE 
5.1Sikre god økonomistyring og ressursutnyttelse 
5.1.1
Omtale av tiltak for å sikre god økonomistyring:
 
5.1.2
Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse:

I 2006 ble lokalene til teatret på Hamar bygd ut slik at vi fikk skikkelig prøvesal, garderober, bedre teknisk lager med mer. De nye lokalene har gjort svært mye med arbeidssituasjonen. Vi sparer arbeidstid som tidligere ble brukt på reise fordi vi hadde prøver i lokaler langt unna verksted og administrasjon.

 
5.1.3
Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser:

I 2006 er det viktigste effektiviseringstiltaket utbyggingen av lokalene på Hamar. Vi sparer arbeidstid og kostnader på reiser, vi letter kommunikasjonen internt, og vi kan endelig spille produksjoner i kulturhusformat også for et publikum i Hamar.

 
5.1.4
Utvikle systemer for risikovurdering:
 
   
5.2Systematisk egenevaluering av resultater og måloppnåelse 
5.2.1
Strategiplan rullert for kommende 4 år:

MÅL:
Hedmark Teater skal skape scenekunst av høy kunstnerisk kvalitet som skal glede, forundre og utfordre.

VISJON:
Hedmark Teater bør utvikles til å bli et regionteater for hele Innlandet med ansvar både for teater og dans.


DELMÅL
1)
Hedmark Teater skal utvikle dramatikk og dans av høy kvalitet med kunstnerisk forankring i Innlandet og søke impulser både nasjonalt og internasjonalt.

2)
Hedmark Teater skal spille forestillinger og møte publikum i hele Innlandet.

3)
Hedmark Teater skal gi et regelmessig scenekunsttilbud av høy kvalitet til barn og ungdom.

4)
Hedmark Teater skal ta scenetekniske oppdrag og utføre konsulentvirksomhet.

5)
Hedmark Teater vil utvikle regionmodellen og utnytte mulighetene den gir.

6)
Hedmark Teater skal aktivt søke samarbeid.

7)
Hedmark Teater skal legge til rette for at både egne ansatte og profesjonelle frilansere i Hedmark fylke kan utvikle seg faglig.

8)
Hedmark Teater skal ha klare beslutningsprosedyrer og gode interne og eksterne informasjonsstrukturer.

9)
Hedmark Teater skal søke å få en tilfredsstillende bemanning og god balanse mellom ansatte på de ulike avdelingene og mellom faste ansatte og engasjementstillinger.

10)
Hedmark Teater skal arbeide for å få tilfredsstillende lokaler for sin virksomhet.

 
5.2.2
Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen:

Tiltak i 2006

Hedmark Teater gir elgen vinger

Mål:
Hedmark Teater skal skape scenekunst av høy kunstnerisk kvalitet som skal glede, forundre og utfordre.

Visjon:
Hedmark Teater bør utvikles til å bli et regionteater for hele Innlandet med ansvar både for teater og dans.

Delmål 1:
Hedmark Teater skal utvikle dramatikk og dans av høy kvalitet med kunstnerisk forankring i Innlandet og søke impulser både nasjonalt og internasjonalt.

Vi videreførte arbeidet med Ny Innlandsdramatikk i 2006. Vi hadde 6 forfattere som har arbeidet med stykker under oppfølging av dramaturg i løpet av dette året. Tre av prosjektene har utviklet seg til å bli spesielt interessante slik at teatret vil forsøke å følge dem opp videre. Det er Inga Siems Ugras, som vi igangsatte produksjon av i november med premiere i januar 2007, videre Marianne Røise Kiellands Nachspiel og Inger Helene Arnestads Dans på roser. Det er for øvrig interessant at alle tre er kvinner, men med et stort aldersspenn.

Vi har også fulgt opp Interreg-prosjektet som vi driver i samarbeid med Dans i Värmland. Prosjektet startet i 2005 og går fram til 31. oktober 2007 og heter Grenseoverskridende dans i Indre Skandinavia. Formålet med prosjektet er å styrke den sceniske dansens stilling i Hedmark og Värmland, øke interessen for og kunnskapen om dans i våre to fylker, arbeide for økt bruk og tilgjengelighet av dans som kunstform, bygge nettverk for dans i Hedmark og Värmland og legge til rette for kompetanseheving innen dette nettverket. Arbeidet har blant annet skjedd gjennom en rekke kurs og seminarer både i Värmland og Hedmark og  gjennom Drømmesommerjobben hvor 45 ungdommer fikk prøve danseyrket og jobbe fram 3 nye koreografier i løpet av fire uker sommeren 2006 (to av disse i Hamar). Men prosjektet har også bidratt til at Hedmark Teater kunne produsere sin første rene danseforestilling i 2006 - Knipp Knapp Knute. Denne forestillingen ble spilt for barnehager og småskoler, og teatret tilbød også kurs for ansatte i barnehagene om hvordan de kunne arbeide med dans og bevegelse i hverdagen, for eksempel i samlingsstunden. Vi har også hatt utveksling av forestillinger med Värmland.
Interessen rundt prosjektet og dansen har vært overveldende, og vi har også fått svært gode tilbakemeldinger fra beslutningsgruppen og tilsynsmyndighetene i Interreg-systemet.

Delmål 2:
Hedmark Teater skal spille forestillinger og møte publikum i hele Innlandet

-Vi har tatt initiativ til en utredning om utviklingen av et framtidig Innlandsteater som får både Hedmark og Oppland fylker som arbeidsområde. De to fylkeskommunene har gitt signaler om at de ønsker en slik utredning og vil bekoste den. Saken er ikke kommet til formell politisk behandling ennå.  
-Vi fortsatte turnévirksomheten vår og besøkte alle kommunene i Hedmark og flere Opplandskommuner i 2006.
- Vi fortsatte å utvikle de to arrangørnettverkene våre - og vi fikk særlig utvidet nettverket for mindre forestillinger på  forsamlingslokaler/samfunnhus gjennom turneen med barneforestillingen Klomp og Kloss, basert på sanger og tekster av Vidar Sandbeck.   
-Vi var involvert i 6 samarbeidsproduksjoner  med lokalmiljøet - alt fra Vår kjærlighet på pinne med Tone Hulbækmo, Hans Fredrik Jacobsen og Ola Jonsmoen på Aukrustsentret i Alvdal, via nyskrevet Elgjaktopera i samarbeid med NTNU og Concerten på Tynset til Jorda er en vannmelon i samarbeid med voksenopplæringa for innvandrere i Hamar og Løten.

Delmål 3:
Hedmark Teater skal gi et regelmessig scenekunsttilbud av høy kvalitet til barn og ungdom

-Vi har turnert med danseforestillinger i barnehager og i videregående skole, og en teaterforestilling i barneskoler. Vi har også hatt en turné med åpne forestillinger for barn i 21 av 22 kommuner i Hedmark.
-Vi har solgt tjenester til 5 kulturskoler i 2006, evaluert  prosjektet og funnet at samarbeid med kulturskoler for framtida må skje på prosjektbasis, noe som gjør samarbeidet mer fleksibelt både for kulturskolene og for teatret.
- Vi arrangerte barne- og ungdomsteatermønstringen Skippertak i Trysil i mai 2006 med meget stor oppslutning.
-Vi gjennomførte Drømmesommerjobben hvor til sammen 45 unge dansere fikk prøve danseyrket i 4 uker. 20 av danserne var norske og prosjektet ble gjennomført sammen med Dans i Värmland.

Delmål 4
Hedmark Teater skal ta scenetekniske oppdrag og utføre konsulentvirksomhet

-Vi fortsatte med utleie av teknisk utstyr, og utførte konsulentoppdrag i den grad det var tid og rom for det. Utleie av teknisk utstyr gikk ned i 2006, og særlig våren 2006 fikk vi mange forespørsler fra skoler om råd i forbindelse med innkjøp av eget utstyr. Det ser altså ut til at flere skaffer seg basisutstyr selv.

Delmål 5
Hedmark Teater vil videreutvikle regionmodellen og utnytte mulighetene den gir

-Vi fortsatte utprøvingen av ny regionmodell ut 2006. Parallelt med dette evaluerte vi ordningen. Konklusjonen er at vi permanent går over fra fire regioner til tre regioner, og i denne forbindelsen blir det gjort en vedtektsendring. Departementet vil få eget brev om dette.

Delmål 6
Hedmark Teater skal aktivt søke samarbeid

-Vi fortsatte det tette samarbeidet med Turnéorganisasjon for Hedmark og innledet et konkret turnésamarbeid med Kulturformidling Oppland i 2006.
-Vi fortsatte våre regelmessige fellesmøter med lederne for kunstinstitusjonene i Hedmark.
-Vi fortsatte dialogen og samarbeidet med kunst- og kulturinstitusjoner i Innlandet og Värmland, særlig har vi hatt tett samarbeid med Musikk i Hedmark, Dans i Värmland og Aukrustsentret dette året.
- Vi har også hatt en co-produksjon med Tarebø Produksjoner som drives av koreograf Ingunn Bekkevoll Tarebø. Det var svært positivt å samarbeide med en produsent i det frie feltet, og samarbeidet fungerte godt for begge parter.
-Vi hadde også i 2006 flere produksjoner hvor vi samarbeidet med lokale krefter.

Delmål 7
Hedmark Teater skal legge til rette for at både egne ansatte og profesjonelle frilansere i Hedmark fylke kan utvikle seg faglig

-Vi har opprettholdt stipendordningen ved teatret og flere ansatte har vært på kurs og festivaler.
-Vi har arrangert flere kurs og seminarer for egne ansatte og frilansere.

Delmål 8
Hedmark Teater skal ha klare beslutningsprosedyrer og gode interne og eksterne informasjonsstrukturer

-Vi arrangerte et felles seminar for de fire kunstinstitusjonene i Hedmark om publikumsbygging i april 2006. Deretter gjennomførte vi en felles markedsundersøkelse i samarbeid med Høgskolen i Hedmark. Dessverre viste det seg at studentarbeidet som denne undersøkelsen var basert på ikke holdt faglig mål. Ideelt sett kunne vi ønske oss å gjøre en slik felles undersøkelse med profesjonelle krefter, men dette koster for mye.
-Vi har fortsatt arbeidet med å skape en frekkere visuell stil i PR-materiell, og i forbindelse med ny scene på Hamar høsten 2006 gjorde vi et vellykket forsøk med høstprogram til alle husstander.  
-Vi har forsøkt å opparbeide et tettere forhold til næringslivet i regionen, men dette er et vanskelig område som krever mye arbeid og hvor vi ser at vi får forholdsvis lite igjen for arbeidet.

Delmål 9
Hedmark Teater skal søke å få en tilfredsstillende bemanning og god balanse mellom ansatte på de ulike avdelingene og mellom faste ansatte og  engasjementstillinger

-Den nye organisasjonsmodellen ble evaluert i 2006, og vi gikk inn for tre regioner som permanent løsning.

Delmål 10
Hedmark Teater skal arbeide for å få tilfredsstillende lokaler for sin virksomhet

-Første halvår 2006 ble teaterverkstedet til Hedmark Teater på Disen bygd ut for 5 mill kr. Det var eier Disen kulturveksttun som gjennomførte utbyggingen i nært samarbeid med teatret. De nye lokalene medførte forbedring med hensyn til prøvelokaler, verkstedfasiliteter, garderober og teknisk lager. Den nye scenen gjør også at Hedmark Teater endelig kan spille produksjoner i kulturhusformat på Hamar.
-I 2006 har det igjen begynt å skje noe i forhold til planene om kulturhus på Hamar med plass for Hedmark Teater. Kommunen igangsatte en reguleringssak høsten 2006.

 
5.2.3
Vurdering av egen mål- og resultatoppnåelse til departementet:
 
   
5.3God forvaltning av bygningsmasse og teknisk utstyr 
5.3.1
Utarbeide planer med tiltak som rulleres årlig, vurdere ekstern forvaltning:
 
5.3.2
Redegjøre for årlig forbruk og regnskapsmessige avsetninger til formålet:
 
   
5.4Bredt og systematisk samarbeid mellom institusjonene 
5.4.1Antall samarbeidsproduksjoner:9
 
Samarbeidsprosjekt 1:

Samarbeidspartner(e):
 • Musikk i Hedmark

Beskrivelse av samarbeidets art:

"Tre takter takk!" var en konsertforestilling om Paul Hindemiths liv og musikk. Hedmark Teater stilte med manus, regi, scenografi og skuespiller. Musikk i Hedmark stilte med tre musikere. Forestillingen turnerte i to omganger.

 
 
Samarbeidsprosjekt 2:

Samarbeidspartner(e):
 • Tarebø Produksjoner

Beskrivelse av samarbeidets art:

"Årringer - en skrukkete historie" var en danseforestilling som tok utgangspunkt i hverdagsliv på Hedmarken på begynnelsen av 1900-tallet og denne forestillingen åpnet den nye scenen til Hedmark Teater i Hamar. Ingunn Bekkevold Tarebø var koreograf og produksjonen var et samarbeid mellom hennes produksjonsselskap Tarebø produksjoner og Hedmark Teater.

 
 
Samarbeidsprosjekt 3:

Samarbeidspartner(e):
 • Aukrustsentret

Beskrivelse av samarbeidets art:

"Vår kjærlighet på pinne" var en nyskrevet cabaret om og inspirert av Kjell Aukrust. Cabareten var et samarbeid med Aukrustsentret som var produsent og betalte manusforfatter og aktører, mens Hedmark Teater bidro meg regi, bildespill og teknikk.

 
 
Samarbeidsprosjekt 4:

Samarbeidspartner(e):
 • Concerten-ensemblet
 • NTNU

Beskrivelse av samarbeidets art:

"Elgjakta" - i denne nyskrevne operaen hadde Hedmark Teater ansvar for libretto, regi, scenografi og teknikk.

 
 
Samarbeidsprosjekt 5:

Samarbeidspartner(e):
 • Dans i Värmland

Beskrivelse av samarbeidets art:

Drømmesommerjobben var et samarbeid mellom Hedmark Teater og Dans i Värmland. Til sammen tre nye koreografier ble skapt, to av dem i Hedmark: "Kick" av Tharan Revfem og "Juli" av Erik Ruhlin.

 
 
Samarbeidsprosjekt 6:

Samarbeidspartner(e):
 • Hamar Amatørteater

Beskrivelse av samarbeidets art:

"Robin Hood" - ungdomsgruppa i Hamar Amatørteater produserte denne amatørteaterforestillingen. Hedmark Teater hadde ansvar for regi.

 
 
Samarbeidsprosjekt 7:

Samarbeidspartner(e):
 • Bull-museet

Beskrivelse av samarbeidets art:

"Jacob og prestegården" - Hedmark Teater hadde ansvar for manus og regi for denne oppsetningen som skal vises hvert år for skoleelever på et visst klassetrinn på Bull-museet i Rendalen.

 
 
Samarbeidsprosjekt 8:

Samarbeidspartner(e):
 • Kari Dæhlins Mjøsfilm
 • Treff ved Løten kommune
 • Voksenopplæringen, Hamar

Beskrivelse av samarbeidets art:

"Jorda er en vannmelon" var et stort samarbeid hvor aktørene var til sammen 40 innvandrere fra 13 ulike land. Hedmark Teater hadde ansvar for dramaturgveiledning til manusforfatter Patrick Maheshe, samt regi.

 
 
Samarbeidsprosjekt 9:

Samarbeidspartner(e):
 • Savalen Fjellhotell

Beskrivelse av samarbeidets art:

"Julenissen og Sotnissen" - Hedmark Teater bidro med manus, regi og en skuespiller til denne juleforestillingen på Savalen.