Teater Ibsen - 2005

Årsrapport 2005 for Teater Ibsen

 KAPITTEL 324: SCENEKUNSTFORMÅL 
1ET PROFESJONELT TILBUD AV TEATER-, OPERA-, DANSEFORESTILLINGER OG ANDRE SCENEKUNSTUTTRYKK OVER HELE LANDET 
1.1Formidle scenekunst på egen scene og på turne 
1.1.1Totalt antall forestillinger:232
1.1.2Antall forestillinger på egen scene/fast arena:70
1.1.3Antall forstillinger på turné i Norge:162
1.1.4Antall forestillinger i utlandet:
1.1.5Antall mottatte gjestespill:2
 Gjestespillende teater/gruppe og antall publikum (jfr. sum med 1.1.8): 
 Carte Blanche
 Double Nora, Japansk
 Sum:0
1.1.6Antall transmisjoner:
1.1.7Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:
1.1.8Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:
   
2HØY KVALITET GJENNOM UTVIKLING OG FORNYELSE 
2.1Et allsidig repertoar 
2.1.1Totalt antall oppsettinger:9
2.1.2Antall egenproduserte oppsettinger:8
2.1.3Antall uroppføringer:8
2.1.4Antall oppsetninger av norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:8
2.1.5Antall oppsetninger av utenlandsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:1
2.1.6Antall oppsetninger med norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater rettet mot barn og unge:4
2.1.7Antall oppsettinger av ny norsk koreografi:1
2.1.8Antall oppsetninger av ny utenlandsk koreografi:
2.1.9
Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for videre utvikling av disse:

Minst et Ibsenstykke hvert år. Minst et Shakespearestykke hvert år i Tønsberg. Samarbeide med frie grupper om store og små prosjekter, satser på ny dramatikk, 5 urpremierer i 2005. Forpliktende og unikt samarbeid med Kulturskolen angående barneteater. Jobber tverrkunstnerisk. Dette er satsingsområder som ble vedtatt i strategiplanen i 2002.

 
   
3NÅ HELE BEFOLKNINGEN 
3.1Formidle scenekunst til et bredt publikum 
3.1.1Totalt antall publikum:27831
3.1.2Antall publikum på billetterte arrangement, og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter:27831
 Fribilletter:1043
 Sponsorbilletter:279
 Sum:1322
3.1.3Antall publikum på egen scene/fast arena:11918
3.1.4Antall publikum på turnéforestillinger i Norge:15913
3.1.5Antall publikum i utlandet:
3.1.6Antall publikum på egenproduserte oppsettinger:19828
3.1.7Antall publikum på mottatte gjestespill:
3.1.8Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:
3.1.9Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:
   
3.2Tilbud til barn og unge 
3.2.1Antall oppsettinger rettet mot barn og unge:5
3.2.2Antall forestillinger rettet mot barn og unge:111
3.2.3Antall publikum på forestillinger rettet mot barn og unge:10591
   
3.3Tilbud til særlige grupper (spesifiser) 
3.3.1Totalt antall oppsettinger:
3.3.2Totalt antall forestillinger:
3.3.3Totalt antall publikum:
   
4STØRRE MANGFOLD 
4.1Utvikle strategier og planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minoritetsbakgrunn 
4.1.1
Rapport om strategier og gjennomførte planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minioitetsbakgrunn:
 
   
4.2Utvikle stragegier for et bredt publikumsarbeid som også inkluderer minioitetsbefolkningen 
4.2.1
Rapport om strategier og gjennomøfrte tiltak for publikumsarbeid som også inkluderer minoritetsbefolkningen:
 
   
4.3Utarbeide strategier for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner 
4.3.1
Rapport om strategier og gjennomførte tiltak for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner:
 
   
5EFFEKTIV RESSURSUTNYTTELSE 
5.1Sikre god økonomistyring og ressursutnyttelse 
5.1.1
Omtale av tiltak for å sikre god økonomistyring:
 
5.1.2
Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse:

Stram budsjettsyring. Spleiselag med andre institusjoner/grupper. Få fast ansatte. Med prosjekt i Tønsberg får vi utnyttet ressursene enda bedre i og med at det ikke opprettes en ny organisasjon. 80% av midlene går til produksjon.

 
5.1.3
Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser:

Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser. Teater Ibsen har en relativt liten stab, både teknisk, kunstnerisk og administrativt. Teknisk stab jobber på tvers av fagfunksjonen, skuespillere, instruktører, scenografer og kostymedesignere blir engasjert pr. produksjon. Teatret har stor grad av gjenbruk av materialer. Innkjøp til lager ved gunstige tilbud.

 
5.1.4
Utvikle systemer for risikovurdering:
 
   
5.2Systematisk egenevaluering av resultater og måloppnåelse 
5.2.1
Strategiplan rullert for kommende 4 år:

Strategiplanen rullert for kommende 4 år. Styret følger strategien som ble lagt i 2002. Det skal utarbeide ny strategiplan høsten 2005 Ny strategiplan ble vedtatt desember 2005

 
5.2.2
Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen:

Det meste av strategiplanen er gjennomført. Teateret setter opp et Ibsenstykke hvert år, nyskrevede stykker om lokale personer/historier, nyskapende forpliktende samarbeid med Kulturskolen om barneteater, utstrakt samarbeid med frie grupper, jobber tverrkunstnerisk. Fra 2005 får vi også startet med strategien for Tønsber. Det som ikke er igangsatt er forskningsprosjektet Ibsen. Det vil ikke bli igangsatt før 2006.

 
5.2.3
Vurdering av egen mål- og resultatoppnåelse til departementet:
 
   
5.3God forvaltning av bygningsmasse og teknisk utstyr 
5.3.1
Utarbeide planer med tiltak som rulleres årlig, vurdere ekstern forvaltning:
 
5.3.2
Redegjøre for årlig forbruk og regnskapsmessige avsetninger til formålet:
 
   
5.4Bredt og systematisk samarbeid mellom institusjonene 
5.4.1Antall samarbeidsproduksjoner:6
 
Samarbeidsprosjekt 1:

Samarbeidspartner(e):
  • Vestfold Festspillene

Beskrivelse av samarbeidets art:
 
 
Samarbeidsprosjekt 2:

Samarbeidspartner(e):
  • Nationaltheatret

Beskrivelse av samarbeidets art:
 
 
Samarbeidsprosjekt 3:

Samarbeidspartner(e):
  • Carte Blanche Norges nasjonale kompani for samtidsdans

Beskrivelse av samarbeidets art:
 
 
Samarbeidsprosjekt 4:

Samarbeidspartner(e):
  • Ossavy & Kolbenstvedt

Beskrivelse av samarbeidets art:
 
 
Samarbeidsprosjekt 5:

Samarbeidspartner(e):
  • Lokale aktører Tønsberg

Beskrivelse av samarbeidets art:
 
 
Samarbeidsprosjekt 6:

Samarbeidspartner(e):
  • Grenland Friteater

Beskrivelse av samarbeidets art: