Nationaltheatret - 2006

Årsrapport 2006 for Nationaltheatret

 KAPITTEL 324: SCENEKUNSTFORMÅL 
1ET PROFESJONELT TILBUD AV TEATER-, OPERA-, DANSEFORESTILLINGER OG ANDRE SCENEKUNSTUTTRYKK OVER HELE LANDET 
1.1Formidle scenekunst på egen scene og på turne 
1.1.1Totalt antall forestillinger:1037
1.1.2Antall forestillinger på egen scene/fast arena:793
1.1.3Antall forstillinger på turné i Norge:83
1.1.4Antall forestillinger i utlandet:151
1.1.5Antall mottatte gjestespill:26
 Gjestespillende teater/gruppe og antall publikum (jfr. sum med 1.1.8): 
 Andy Smith, NORGE73
 Betty Nansen Teater DANMARK1398
 Bjelji Teatr, RUSSLAND121
 China Hangzhuo Yue Opera, KINA1024
 Cidika Yougbare, BURKINA FASO99
 Compania Teatre Romea, SPANIA1255
 Companie KPG, BURKINA FASO317
 Companie Ladou, BURKINA FASO138
 Companie Wecré Theatre, BURKINA FASO46
 Damini House of Culture NORGE112
 Fargas Assandé, BURKINA FASO99
 Gahé Armand, BURKINA FASO123
 Kgl. Dramatiska Teatern, SVERIGE1452
 Les Femmes de l?atelier, BURKINA FASO63
 Paul Zoungrana, BURKINA FASO116
 Schaubühne qm Lehiner Platz TYSKLAND1446
 Stiftelsen Ferske Scener228
 Talu Producoes, BRASIL214
 Teater Dramatyczny POLEN1399
 Teater Natori, JAPAN117
 Teatrul National Radiofonic, ROMANIA88
 Theatre des Realité, BURKINA FASO (4 gjestespill)581
 Tjodleikhusid, ISLAND389
 Toralv Maurstad823
 Toralv Maurstad / Espen Skjønberg391
 Wakka Wakka Productions, USA177
 Sum:12289
1.1.6Antall transmisjoner:2
1.1.7Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:
1.1.8Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:
   
2HØY KVALITET GJENNOM UTVIKLING OG FORNYELSE 
2.1Et allsidig repertoar 
2.1.1Totalt antall oppsettinger:80
2.1.2Antall egenproduserte oppsettinger:50
2.1.3Antall uroppføringer:6
2.1.4Antall oppsetninger av norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:8
2.1.5Antall oppsetninger av utenlandsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:6
2.1.6Antall oppsetninger med norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater rettet mot barn og unge:1
2.1.7Antall oppsettinger av ny norsk koreografi:2
2.1.8Antall oppsetninger av ny utenlandsk koreografi:
2.1.9
Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for videre utvikling av disse:

Nationaltheatret skal formidle et bredt spekter av klassisk og moderne teater og teateruttrykk. Nationaltheatrets repertoar reflekterer denne målsettingen gjennom friske oppsetninger av klassiske stykker og urpremierer på nyskrevet dramatikk. Også teatrets satning på internasjonale festivaler, Ibsenfestivalen og Samtidsfestivalen, er uttrykk for det samme: kulturarv og fornyelse.

 
   
3NÅ HELE BEFOLKNINGEN 
3.1Formidle scenekunst til et bredt publikum 
3.1.1Totalt antall publikum:244333
3.1.2Antall publikum på billetterte arrangement, og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter:244333
 Fribilletter:6437
 Sponsorbilletter:6566
 Sum:13003
3.1.3Antall publikum på egen scene/fast arena:197322
3.1.4Antall publikum på turnéforestillinger i Norge:17760
3.1.5Antall publikum i utlandet:25409
3.1.6Antall publikum på egenproduserte oppsettinger:232044
3.1.7Antall publikum på mottatte gjestespill:12289
3.1.8Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:
3.1.9Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:
   
3.2Tilbud til barn og unge 
3.2.1Antall oppsettinger rettet mot barn og unge:9
3.2.2Antall forestillinger rettet mot barn og unge:136
3.2.3Antall publikum på forestillinger rettet mot barn og unge:63677
   
3.3Tilbud til særlige grupper (spesifiser) 
3.3.1Totalt antall oppsettinger:
3.3.2Totalt antall forestillinger:
3.3.3Totalt antall publikum:
   
4STØRRE MANGFOLD 
4.1Utvikle strategier og planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minoritetsbakgrunn 
4.1.1
Rapport om strategier og gjennomførte planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minioitetsbakgrunn:
 
   
4.2Utvikle stragegier for et bredt publikumsarbeid som også inkluderer minioitetsbefolkningen 
4.2.1
Rapport om strategier og gjennomøfrte tiltak for publikumsarbeid som også inkluderer minoritetsbefolkningen:
 
   
4.3Utarbeide strategier for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner 
4.3.1
Rapport om strategier og gjennomførte tiltak for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner:
 
   
5EFFEKTIV RESSURSUTNYTTELSE 
5.1Sikre god økonomistyring og ressursutnyttelse 
5.1.1
Omtale av tiltak for å sikre god økonomistyring:
 
5.1.2
Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse:

Arbeidet som ble påbegynt i 2003 for å utvide det kunstneriske handlingsrommet er videreført. Planen som styret vedtok i desember 2003 innebærer restrukturering av organisasjonen og reduksjon av faste kostnader. Restruktureringen går bl.a. ut på å styrke ledelse av produksjonsvirksomheten. Alle oppsetninger som Nationaltheatret produserer selv, eller samproduserer med andre, blir bemannet med en produsent med et økonomisk gjennomføringsansvar. Styringsmodellen er unik i Norge, men er vanlig i de større europeiske teatrene. Styringsmodellen ivaretar også på en god måte styring av produksjoner som innebærer utstrakt bruk av freelance kunstnere eller nye kunstneriske samarbeidsmodeller mellom institusjoner og/eller frie grupper.

 
5.1.3
Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser:

Teatret har som følge av restruktureringsprosjektet som ble startet i 2003 oppnådd store kostnadsbesparelser, og over perioden 2003-2006 forbedret
egenkapitalen med 9,5 mill. kr.

Det Norske Teatret og Nationaltheatret innledet i 2005 et samarbeid både kunstnerisk og administrativt. Dette har resultert i etablering og videreutvikling
av et felles nettbasert billettsalgssystem som på sikt kan frigjøre ressurser til forbedret arbeid ut mot presse og publikum. De to teatrene har i 2006 samarbeidet om forberedelser til en Samtidsfestival også i 2007.

 
5.1.4
Utvikle systemer for risikovurdering:
 
   
5.2Systematisk egenevaluering av resultater og måloppnåelse 
5.2.1
Strategiplan rullert for kommende 4 år:

Nationaltheatret har i 2006 videreført arbeidet med å bedre teatrets økonomiske situasjon slik at det kunstneriske handlingsrommet utvides.
Overordnet mål for Nationaltheatret er uttrykt i gjeldende strategidokument ved at Nationaltheatret skal anerkjennes som et av Europas ledende teatre: tradisjonsrikt og grensesprengende. Målet for den kunstneriske virksomheten er at Nationaltheatret skal være dristig i arbeidet med klassikerne og legge til rette for ny dramatikk og eksperimentering og utvikle et særpreg på den enkelte scene

 
5.2.2
Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen:

Nationaltheatrets virksomhet gjenspeiler de strategiske målene ved stor kunstnerisk aktivitet med mange oppsetninger og kompletterende samarbeidsproduksjoner. Teatret har opprettholdt nivået på egen produksjonsaktivitet i 2006, samt videreført samarbeid med Riksteatret og
en rekke frie grupper. I tillegg gjennomførte teatret den tiende Ibsenfestival
med gjestespill fra 15 ulike land. Teatret har i 2006 også videreført det skandinaviske samarbeid med Det Kongelige Teater i København og Dramaten
i Stockholm.
I 2006 gjestet Nationaltheatret etter invitasjon en av de mest prestisjefylte teaterfestivaler i verden, Next Wave Festival på Brooklyn Academy of Music i New York med oppsetningen "Vildanden". Likeledes gjestet den samme oppsetningen Piccoloteatret i Milano. Teatret mottok langt flere invitasjoner
i 2006, men å  gjennomføre slike gjestespill krever økonomisk støtte utover det ordinære driftstilskudd. Dette fordi fraværskostnadene ved at det hjemlige repertoaret "rammes" er betydelige, og at utenlandsturnéer er svært kostnadskrevende i seg selv.

 
5.2.3
Vurdering av egen mål- og resultatoppnåelse til departementet:
 
   
5.3God forvaltning av bygningsmasse og teknisk utstyr 
5.3.1
Utarbeide planer med tiltak som rulleres årlig, vurdere ekstern forvaltning:
 
5.3.2
Redegjøre for årlig forbruk og regnskapsmessige avsetninger til formålet:
 
   
5.4Bredt og systematisk samarbeid mellom institusjonene 
5.4.1Antall samarbeidsproduksjoner:25
 
Samarbeidsprosjekt 1:

Samarbeidspartner(e):
 • ? Norsk Kritikerlag
 • Akademiet for Scenekunst
 • Centre Culturel
 • Christiania Teater
 • Det Italienske Kulturinstituttet
 • Det Åpne Teater
 • Kulturkirken Jakob
 • Moskva Kunstnerteater
 • Nasjonalmuseet
 • Norsk teater- og orkesterforening (NTO)
 • Oslo Nye Teater
 • Parkteatret
 • Riksteatret
 • Skien kommune
 • Teatermuseet
 • Universitetet i Oslo
 • Viktoria Teater

Beskrivelse av samarbeidets art:

Ibsenfestivalen 2006 var den tiende i rekken siden 1990. I forbindelse med den nasjonale 100-årsmarkeringen av Ibsens død i 1906, var Ibsenfestivalen den største og mest omfattende festivalen Nationaltheatret har gjennomført. Hovedfinansieringen bestod av sponsormidler fra DnBNOR og Telenor, samt et bidrag på 5 mill kr fra Ibsenåret 2006 as. Av de i alt 16 internasjonale gjestespillene fra 15 ulike land, var 7 av dem støttet og/eller initiert av norske utenriksstasjoner, samt fra landenes egne myndigheter eller kulturfonds, som del av den globale Ibsensatsingen.

Nationaltheatret samarbeidet i Ibsenåret med en rekke teatre eller institusjoner om ca150 ulike presentasjoner eller evenementer åpne for publikum, i tillegg til utendørsaktiviteter. Festivalens hovedsamarbeidspartnere, Riksteatret, sto for 4 norske gjestespill og 1 egen premiere og Det Åpne Teater, sto for 3 presentasjoner av sitt korttekstprogram ?The Ibsen Short Text Challenge?, 3 internasjonale gjestespill, og sin egen jubileumsforestilling.
Internasjonale gjestespill under Ibsenfestivalen:
? ?Fruen fra havet?, Teatr Dramatyczny, Polen, regi Robert Wilson
? ?John Gabriel Borkmann?, Dramaten, Sverige, regi Hilda Hellwig
? ?Hedda Gabler?, Schaubühne Berlin, Tyskland, regi Thomas Ostermeier
? ?Hedda Gabler?, Hangzhou Yue Opera Company, Kina, regi Jun Hou og Tao Zhi
? ?Peer Gynt?, Compania Teatre Romea, Spania, regi Calixto Bieito
? ?Petur Gautur?, Thjodleikhusid Reykjavik, Island, regi Baltasar Kormakur
? ?Hedda - en erotisk dødsreise?, Betty Nansen Teatret, Danmark, regi Peter Langdal
? ?Double Nora?, Teater Natori, Japan, regi Reijiro Tsumura
? ?Et dukkehjem?, Damini House of Culture, India/Norge, regi Morten Krogh
? ?Nora? ,Bjeli Teatr, Russland, regi Mikhail Bytsjkov
? ?Gynt?, Betty Nansen Teatret, Danmark, regi Mogens Pedersen
? ?Lille Eyolf?, Talu Producoes, Brasil, regi Paulo de Moraes
? ?Death of Little Ibsen?, Wakka Wakka Productions, USA, regi Kirjan Waage, David Arkema, Gabrielle Brechner og Gwendolyn Warnock
? ?Brand?,  Teatrul National Radiofonic, Romania, regi Ilinka Stihi
? ?The Ibsen Hut?, installasjonsperformance, regi Andy Smith
? ?Nora ? The moving picture show?, Teater Fusentast, regi Elin Hassel Iversen

Samproduksjoner
? Henrik og Emilie, samproduksjon med Riksteatret, Oslopremière 08.09.06, regi Lars Erik Holter
? ?Lille Eyolf?, samproduksjon med Svenska Riksteatern, première 14.09.06, regi Lars Norèn

Andre aktiviteter/Nationaltheatret:
? ?Ibsen + Michelangelo = sant?, en teatral videoinstallasjon, i samarbeide med Nasjonalgalleriet
? ?Ibsen og Eleonora Duse?, utstilling, i samarbeide med Det italienske kulturinstituttet
     og Fondazione Cini
? ?Ibsenkostymer?, utstilling produsert av Nationaltheatrets kostymeavdeling
? ?Provokatøren Ibsen?, kritikerseminar i samarbeide med Norsk Kritikerlag
? ?Ibsen og Tsjekhovs rekvisitter?, utstilling i samarbeide med Moskva Kunstnerteater
? ?Ibsen møter Tsjekhov?, lesning i samarbeide med Moskva Kunstnerteater
? ?Heddaprisen?, utdelingen av årets Heddapriser, i samarbeid med NTO
? ?Ibsenstafetten?, landsfinale og visninger, i samarbeide med StøpeSkien/Skien Kommune
? ?Seks kunstnere tolker Ibsen?, grafisk utstilling, i samarbeide med Galleri Briskeby
? ?Ibsenportretter?, maleriutstilling, i samarbeide med kunsteren, Håkon Gullvåg
? ?In Between?, foto- og bokinstallasjon av Alejandra Pinggeras, i samarbeide med Akademiet for Scenekunst i Østfold

Gjestespill og produksjoner på Riksteatret
? ?Lille Eyolf?, Den Nationale Scene i Bergen, regi Viktoria
? ?Når vi døde våkner?, Rogaland teater, regi Terje Mærli
? ?Peer Gynt? Teater Manu, regi Bentein Baardson
? ?Historien om den ville anda?, Pocketteatret, regi Stig Bråten
? ?Hedda Gabler?, egenproduksjon Riksteatret, regi Yngve Sundvor

Andre aktiviteter/Riksteatret
? ?Tunnel of Light?, lyd/lysinstallasjon og Ibsensitater, i samarbeide med Oslo Sporveier
? ?Bokbad? med Ivo de Figueiredo og Aslak Sira Myre, i samarbeide med Bokklubben
? ?Ellida Wangel?, skulptur av Turid Eng
? ?Ibsen-expressen?, fotoutstilling, i regi av Riksteatret

Gjestespill og produksjoner, Det Åpne Teater
? ?Der borte?, forestilling i anledning Det Åpne Teaters 20-års jubileum
? ?Ibsen Short Text Challenge?, sytten korttekster og en animasjonsfilm om frihet, fra Kina, Serba, Malawi, USA, Storbritannia, Portugal, Danmark, Russland, Polen, Norge
? ?Come freedom, come/freedom?, gjestespill fra Nanzikambe, Malawi
? ?Pause/The Chair/Afternoon of the Hussars/Damage, fra Artistas Unidos, Portugal
? ?Salt/Evasion?, fra Kazantzev Centre for Contemporary Drama and Staging, Russland

Andre samarbeidspartnere/frynser
? Den internasjonale Ibsenkonferansen ?The living Ibsen? 21.-26.08, Universitetet i Oslo
? ?Peer Gynt?, gjestespill fra Teater Fusentast, Ibsensenteret, Universitetet i Oslo
? ?Verdensborger av gemytt?, gjestespill fra Peer Gynt A/S, Oslo Nye Teater
? ?Henrik Ibsens samlede verker på 68 minutter?, Andre Buskvekster A/S, Victoria Teater
? ?Santhansnatten?, gjestespill fra Nord-Trøndelag Teater, Parkteatret
? ?TanGhost?, POS Theatre Company, Christiania Theater
? ?Tretten år på skrå ? Henrik Ibsen I teatret 1851-64?, Morten Jostad, Teatermuseet
? ?Hedda-go-lucky? Cirkus Kha Oom, Kulturkirken Jakob
? ?Ibsen- en virtuell reise?, bussinstallasjon av Reinert Mithassel på Teaterplassen

 
 
Samarbeidsprosjekt 2:

Samarbeidspartner(e):
 • Det Kongelige Teater, København
 • Dramaten, Det Kongelige Teater

Beskrivelse av samarbeidets art:

Samarbeidet med Dramaten og Det Kongelige Teater ble videreført i 2006, gjennom gjestespillet fra Dramaten med ?John Gabriel Borkmann? som ble finansiert med fondsmidler fra Stiftelsen Skandinavisk Nasjonalteaterpris.

 
 
Samarbeidsprosjekt 3:

Samarbeidspartner(e):
 • Svenska Riksteatern

Beskrivelse av samarbeidets art:

Produksjon og fremvisning av "Lille Eyolf ved Nationaltheatret og med première på Bakscenen. Produksjonen turnerte deretter i Sverige, delvis finansiert med fondsmidler fra Stiftelsen Skandinavisk nasjonalteaterpris.

 
 
Samarbeidsprosjekt 4:

Samarbeidspartner(e):
 • Cito, Burkina Faso
 • NORAD

Beskrivelse av samarbeidets art:

"Le reve du lutin, en CITO-produksjon i Burkina Faso.

 
 
Samarbeidsprosjekt 5:

Samarbeidspartner(e):
 • Det Norske Teatret
 • Norsk teater- og orkesterforening (NTO)

Beskrivelse av samarbeidets art:

"Heddaprisen. Nationaltheatret var vertskap for bransjeprisutdeling under Ibsenfestivalen.

 
 
Samarbeidsprosjekt 6:

Samarbeidspartner(e):
 • Det Åpne Teater

Beskrivelse av samarbeidets art:

Samproduksjon av "Fridom" av Jon Fosse i forbindelse med Ibsenfestivalen 2006.

 
 
Samarbeidsprosjekt 7:

Samarbeidspartner(e):
 • Goksøyr/Martens

Beskrivelse av samarbeidets art:

"Villanden - en nytolkning av Vildanden med première på Torshovteatret under Ibsenfestivalen 2006.

 
 
Samarbeidsprosjekt 8:

Samarbeidspartner(e):
 • Cito, Burkina Faso
 • NORAD

Beskrivelse av samarbeidets art:

?Dragonnier?, en CITO-produksjon i samarbeid med Companie Hercub og Theatre Eclair.

 
 
Samarbeidsprosjekt 9:

Samarbeidspartner(e):
 • Det franske kultursenter

Beskrivelse av samarbeidets art:

"Un acteur, un auteur" - et kunstnermøte for publikum med franske og norske skuepillere

 
 
Samarbeidsprosjekt 10:

Samarbeidspartner(e):
 • Skien kommune

Beskrivelse av samarbeidets art:

StøpeSkien, Skien kommunes Ibsensatsning rettet mot barn og unge.
Ibsenstafetten er et tilbud til samtlige elever i videregående skole om å lage sine egne Ibsen-forestillinger. Stafetten er knyttet til Ibsenfestivalen og ble første gang gjennomført i 1996.  Konkurransens semifinale fant sted i Skien og finalen på Nationaltheatrets Amfiscene.

 
 
Samarbeidsprosjekt 11:

Samarbeidspartner(e):
 • Oslo-Filharmonien

Beskrivelse av samarbeidets art:

Kammerkonserter i Nationatheatrets publikumsfoajé.

 
 
Samarbeidsprosjekt 12:

Samarbeidspartner(e):
 • Festspillene i Bergen
 • NRK, Radioteatret

Beskrivelse av samarbeidets art:

?Melancholia? av Jon Fosse ble vist under Festspillene i Bergen.

 
 
Samarbeidsprosjekt 13:

Samarbeidspartner(e):
 • Cito, Burkina Faso
 • NORAD

Beskrivelse av samarbeidets art:

?Keiserens nye klær?, en CITO-produksjon i Burkina Faso

 
 
Samarbeidsprosjekt 14:

Samarbeidspartner(e):
 • ? Norsk Kritikerlag

Beskrivelse av samarbeidets art:

Kritikerseminar under Ibsenfestivalen.

 
 
Samarbeidsprosjekt 15:

Samarbeidspartner(e):
 • Moskva Kunstnerteater

Beskrivelse av samarbeidets art:

?Ibsen møter Tsjekhov? ? lesning på Nationaltheatret under Ibsenfestivalen.

 
 
Samarbeidsprosjekt 16:

Samarbeidspartner(e):
 • Riksteatret

Beskrivelse av samarbeidets art:

Riksteatret og Pocketteatret

?Historien om den ville anda? ? en oppsetning for barn og unge på Riksteatret under Ibsenfestivalen.

 
 
Samarbeidsprosjekt 17:

Samarbeidspartner(e):
 • Riksteatret

Beskrivelse av samarbeidets art:

?Henrik og Emilie? av Nils Fredrik Dahl på turné med Riksteatret og senere vist på
Nationaltheatrets Amfiscene.

 
 
Samarbeidsprosjekt 18:

Samarbeidspartner(e):
 • Centre Culturel

Beskrivelse av samarbeidets art:

Centre Culturel Francais ? Det franske kultursenter i Oslo
Fransk-norsk Ibsen-møte under Ibsenfestivalen

 
 
Samarbeidsprosjekt 19:

Samarbeidspartner(e):
 • Festspillene i Bergen

Beskrivelse av samarbeidets art:

?Skuggar? av Jon Fosse med vårpremiere under Festspillene i Bergen og høstpremiere på Nationaltheatrets Amfiscene i september.

 
 
Samarbeidsprosjekt 20:

Samarbeidspartner(e):
 • Riksteatret

Beskrivelse av samarbeidets art:

?... til døden skiller oss ad? på Nationaltheatrets Hovedscene og på turné med Riksteatret.

 
 
Samarbeidsprosjekt 21:

Samarbeidspartner(e):
 • Riksteatret
 • Teater Manu - norsk tegnspråkteater

Beskrivelse av samarbeidets art:

?Peer Gynt? på Riksteatret under Ibsenfestivalen.

 
 
Samarbeidsprosjekt 22:

Samarbeidspartner(e):
 • Riksteatret
 • Rogaland Teater

Beskrivelse av samarbeidets art:

?Når vi døde vågner? på Riksteatret under Ibsenfestivalen.

 
 
Samarbeidsprosjekt 23:

Samarbeidspartner(e):
 • Den Nationale Scene
 • Riksteatret

Beskrivelse av samarbeidets art:

"Lille Eyolf? på Riksteatret under Ibsen-festivalen

 
 
Samarbeidsprosjekt 24:

Samarbeidspartner(e):
 • Cito, Burkina Faso
 • NORAD

Beskrivelse av samarbeidets art:

?Le reve du lutin?, en CITO-produksjon i Burkina Faso.

 
 
Samarbeidsprosjekt 25:

Samarbeidspartner(e):
 • Cito, Burkina Faso
 • NORAD

Beskrivelse av samarbeidets art:

?Le prodige de Nora?, en CITO-produksjon i Burkina Faso.