Hålogaland Teater - 2007

Årsrapport 2007 for Hålogaland Teater

 KAPITTEL 324: SCENEKUNSTFORMÅL 
1ET PROFESJONELT TILBUD AV TEATER-, OPERA-, DANSEFORESTILLINGER OG ANDRE SCENEKUNSTUTTRYKK OVER HELE LANDET 
1.1Formidle scenekunst på egen scene og på turne 
1.1.1Totalt antall forestillinger:328
1.1.2Antall forestillinger på egen scene/fast arena:222
1.1.3Antall forstillinger på turné i Norge:128
1.1.4Antall forestillinger i utlandet:
1.1.5Antall mottatte gjestespill:9
 Gjestespillende teater/gruppe og antall publikum (jfr. sum med 1.1.8): 
 Carte Blanche Norges nasjonale kompani for samtidsdans470
 Det samiske nasjonalteatret Beaivvás182
 Eva Dons56
 Oberon Teaterproduksjoner175
 Opera Nord66
 Revymafian1594
 Riksteatret326
 Samovarteateret670
 Tromsø Symfoniorkester116
 Sum:3655
1.1.6Antall transmisjoner:
1.1.7Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:
1.1.8Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:
   
2HØY KVALITET GJENNOM UTVIKLING OG FORNYELSE 
2.1Et allsidig repertoar 
2.1.1Totalt antall oppsettinger:19
2.1.2Antall egenproduserte oppsettinger:9
2.1.3Antall uroppføringer:1
2.1.4Antall oppsetninger av norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:
2.1.5Antall oppsetninger av utenlandsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:
2.1.6Antall oppsetninger med norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater rettet mot barn og unge:
2.1.7Antall oppsettinger av ny norsk koreografi:
2.1.8Antall oppsetninger av ny utenlandsk koreografi:
2.1.9
Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for videre utvikling av disse:

Siden 2005 har Hålogaland Teater arbeidet med å utvikle en teaterorganisasjon som gir stor smidighet. Denne smidigheten er nødvendig  for å realisere krevende kunstneriske ideer. Teatret søker å utnytte de kunstneriske resurssene best mulig. Vi ønsker ikke  å binde staben opp i for mange faste skuespillerstillinger,  men heller satse på stykkontrakter og engasjement fra 1-4 år.

Muligheten til å engasjere teknisk og administrativt personell i midlertidige stillinger er også en forutsetning for å kunne nå de målene vi har satt oss. I 2007 var 40 årsverk bundet opp i faste stillinger, 24 årsverk var besatt med midlertidige ansatte. 131 personer måtte til for å gjennomføre året 2007. Dersom alle disse skulle være ansatt i faste stillinger,  ville ikke budsjettrammen strekke til, og den kunstneriske friheten ville bli begrenset.

Siden 2003 har vi samarbeidet med unge talentfulle skuespillere, koreografer og regissører.  Regissørene som er utdannet i løpet av de 10 siste år ved Kunsthøgskolen i Oslo under professor Irina Malochevskaja, representerer en vitalisering av norsk teater som vi finner interessant.  Vi har utviklet forestillinger som kommuniserer på flere plan, og som har vært innholdsmessig og formmessig utfordrende. Forestillingene  har forholdt seg til vår samtid og  har utfordret den nostalgiske oppfatningen av det å leve i Nord-Norge. Nøkternt kan man si at det kunstneriske nivået i løpet av de siste fem år er hevet.  Vi registrerer at teatret i løpet av denne perioden er nominert til 10 Heddapriser. I 2007 fikk vår versjon av Gjengangere  2 priser.

Det nye teaterbygget og den utbyggingen teatret har vært gjenstand for er den viktigste årsaken til at Hålogaland Teater er blitt en attraktiv arena for norske scenekunstnere.

Teatret etterstreber målsettingen om å være kostnadseffektiv.   Målet er 12 oppsetninger med 400 forestillinger i året fordelt på 250 i Tromsø og 150 på turne.

 
   
3NÅ HELE BEFOLKNINGEN 
3.1Formidle scenekunst til et bredt publikum 
3.1.1Totalt antall publikum:65963
3.1.2Antall publikum på billetterte arrangement, og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter:63722
 Fribilletter:4020
 Sponsorbilletter:628
 Sum:4648
3.1.3Antall publikum på egen scene/fast arena:43941
3.1.4Antall publikum på turnéforestillinger i Norge:20984
3.1.5Antall publikum i utlandet:
3.1.6Antall publikum på egenproduserte oppsettinger:47716
3.1.7Antall publikum på mottatte gjestespill:3655
3.1.8Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:
3.1.9Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:
   
3.2Tilbud til barn og unge 
3.2.1Antall oppsettinger rettet mot barn og unge:5
3.2.2Antall forestillinger rettet mot barn og unge:123
3.2.3Antall publikum på forestillinger rettet mot barn og unge:15897
   
3.3Tilbud til særlige grupper (spesifiser) 
3.3.1Totalt antall oppsettinger:
3.3.2Totalt antall forestillinger:
3.3.3Totalt antall publikum:
   
4STØRRE MANGFOLD 
4.1Utvikle strategier og planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minoritetsbakgrunn 
4.1.1
Rapport om strategier og gjennomførte planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minioitetsbakgrunn:
 
   
4.2Utvikle stragegier for et bredt publikumsarbeid som også inkluderer minioitetsbefolkningen 
4.2.1
Rapport om strategier og gjennomøfrte tiltak for publikumsarbeid som også inkluderer minoritetsbefolkningen:
 
   
4.3Utarbeide strategier for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner 
4.3.1
Rapport om strategier og gjennomførte tiltak for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner:
 
   
5EFFEKTIV RESSURSUTNYTTELSE 
5.1Sikre god økonomistyring og ressursutnyttelse 
5.1.1
Omtale av tiltak for å sikre god økonomistyring:
 
5.1.2
Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse:

Teatret har ønsket å organisere driften med en begrenset andel fast ansatt personell, men har av sikkerhetsmessige grunner nøkkelpersonell med nødvendig spsisskompetanse både kunstnerisk og teknisk.

Samarbeide med andre kulturinstitusjoner og finne nye samarbeidsformer.

 
5.1.3
Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser:

Vi er svært tilfreds med den smidige organisasjonen, men er samtidig bekymret for fremtiden. Smidigheten står og faller med en fornuftig balanse mellom faste og midlertidige stillinger. Slik lovverket fungerer i dag, kan det føre til at vi kan bli presset til å gjøre faste tilsettinger i for mange funksjoner. Dette vil føre til en mer stivbent organisasjon. Det er klart at vi ikke vil kunne nå de mål som er satt for teatret, dersom en for stor andel av budsjettet blir knyttet opp mot faste kostnader.

Styret satte i 2004 følgende mål for et fullt utbygd Hålogaland Teater: 57 000 publikummere, 350 forestillinger avviklet i året, 230 i Tromsø og 120 på turne.

I 2007, året før full utbygging ble publikumstallet 63 722. 189 forestillinger ble avviklet i Tromsø og 139 på turne.

 
5.1.4
Utvikle systemer for risikovurdering:
 
   
5.2Systematisk egenevaluering av resultater og måloppnåelse 
5.2.1
Strategiplan rullert for kommende 4 år:

Styret vedtok i møte 7.mars 2008 følgende strategi

Strategidokument for
Hålogaland Teater
07.03.08

HÅLOGALAND TEATERVI
SPRENGER
GRENSER
Forord

Ledelsen for Hålogaland Teater tok sist vinter kontakt med Norut Samfunnsforskning as for å få gjort en kultur- og omdømmeanalyse av teatret. Det ble bestemt at den kvalitative analysen skulle gjøres både i teateret (internt) og blant utvalgte brukergrupper og publikum (eksternt). På bakgrunn av arbeidet med denne analysen og den ferdige rapporten bestemte styret ved teatret å sette ned et strategiutvalg med oppdrag å formulere en ny visjon og nye retningsgivende verdier som styrende for teaterets virksomhet internt og eksternt.
Utvalget har bestått av: styreleder Tor Lægreid, nestleder Mari Wolf Skaalvik, for de ansatte Øystein Heitmann og teatersjef Nils Johnson.

Teatrets rammebetingelser og utviklingsmuligheter påvirkes av forhold i omgivelsene. Sentrale rammebetingelser gis av Kulturdepartementet, uttrykt i tilskuddsbrevet. Målet for dette arbeidet skal resultere i en hovedstrategi for teatrets totale virksomhet.

Strategiplanen skal være utgangspunkt for arbeidet med handlingsplaner og budsjett. I forbindelse med behandling av årsregnskap og årsrapport vil styret legge opp til en prosess hvor man sammenholder de oppnådde resultater med det som var planlagt og budsjettert. Videre vil styret tilrettelegge for en årlig drøfting med hensyn til eventuelle justeringer av strategisk plan. Slik skal strategidokumentet legges til grunn for styringen av Hålogaland Teater (se virksomhetshjulet side 9).      Arbeidet i styret vil bli gjennomført i tråd med prinsippene for god virksomhetsstyring i statlige virksomheter. Det innebærer blant annet at styret skal gjennomføre årlige evalueringer av virksomheten og sitt eget arbeid.

Bakgrunn og utviklingstrekk

Hålogaland Teaterselskap ble stiftet i 1954. Formålet var å arbeide for et profesjonelt teater i Nord-Norge. Læreren, forfatteren og NRK mannen Lars Berg arbeidet intenst for et nordnorsk teater inntil sin død i 1968. Men det var først da Hellesen-komiteen, teaterkomiteen av 1968, kom med sin innstilling i 1970 at tanken om et Hålogaland Teater slo igjennom. Komiteen skrev om grunnlaget for Hålogaland Teater:

?landsdelens bosettingsmønster og øvrige forutsetninger taler for andre  virkeformer enn dem ved institusjonsteatrene ellers?.

Hålogaland Teater kom i drift høsten 1971. På teatrets første styremøte ble det vedtatt en målsetting bygget på klare føringer fra Hellesen komiteen. Her stod det at
Hålogaland Teater skal:

?arbeide for at befolkningen i Nord-Norge gis teatertilbud som er likeverdig med tilbudene i andre landsdeler.
?..ta opp spørsmål med spesiell relasjon til sosiale og samfunnsmessige forhold i Nord-Norge?.herunder dramatikk fra landsdelens nåtid eller fortid?.
..oppmuntre til bruk av nordnorske dialekter fra scenen?

I teatrets første år var aktiviteten preget av et nordnorsk repertoar, noe som bidro til et omfattende engasjement for teatret i landsdelen. Gjennom turnevirksomhet og et aktivt arbeid rettet mot barn og unge arbeidet teatret for å nå ut til grupper som ellers ville få et begrenset møte med teater som kunstform. Hålogaland Teater har en lang tradisjon for samarbeid med ulike aktører i landsdelen. Teatret har gitt sterke bidrag til at dialekt som scenespråk er anerkjent.

I 1995 ble Tromsø kommune og Troms Fylkeskommune enige om at det skulle bygges nytt bygg for teatret. Tromsø kommune tildelte tomt. Staten bevilget penger til romprogrammering og arkitektkonkurranse. Vulkan Arkitekters vinnerutkast ble offentliggjort vinteren 1996. Arbeidet med skisseprosjekt og forprosjekt startet i 2000 finansiert av Troms fylkeskommune. Prosjekteringsarbeidets mål var å skape et bygg for framtidas scenekunst med tidsriktig format og teknisk utrustning på scenene. Et bygg som ville gi kunstneriske utviklingsmuligheter i overskuelig framtid. Regjeringen bevilget penger til sin del av bygget i revidert nasjonalbudsjett for 2003.  Nå startet arbeidet med å utvikle en driftsorganisasjon for virksomheten i nybygget som ville gi størst mulig kunstnerisk frihet og volummessig utelling innefor en nøktern kostnadsramme. Eierne aksepterte styrets søknad om økt driftsbevilgning på drøyt 20 millioner kroner i 2005, og foreslo en opptrappingsplan for utbyggingen av Hålogaland Teater frem mot 2008. I dag har teatret et budsjett på ca 61 millioner kroner og er klar for nye utfordringer.


Eierskap og finansiering

Hålogaland Teater er et aksjeselskap aksjekapitalen er på kr. 100.000 fordelt på 100 aksjer a kr. 1000.
som eies slik:

Troms Fylkeskommune 50
Finnmark Fylkeskommune 25
Tromsø kommune 25
Totalt 100

Staten står ikke som eier men har flertall i styret for Hålogaland Teater A/S.

Det offentlige tilskuddet gis av:

Troms fylkeskommune 18,9 %
Finnmark fylkeskommune 3,6 %
Tromsø kommune 7,5 %
Staten                                 70 %


Hålogaland Teater har hatt en betydelig vekst de siste årene. I 2001 hadde teatret et budsjett på 29 millioner kroner og 30 årsverk. I 2008 disponerer teatret et budsjett på 61 millioner kroner og har 63 årsverk. I en kunstinstitusjon ligger realisering av kunstneriske ideer til grunn for virksomheten både internt og eksternt.

Organisasjon

Hålogaland teater som organisasjon består av følgende:
? Styret
? Teatersjef som er daglig leder i aksjeselskapet
? Markeds- og informasjonsavdeling
? Produksjonstekniske avdelinger
? Kunstnerisk stab
? AdministrasjonKunnskapsbedrift og kunstinstitusjon

?Hålogaland Teater er en kunnskapsbedrift der de ansattes kunnskap og kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren. Samtidig er teatret en kunstinstitusjon, der realiseringen av kunstneriske ideer skal ligge i front både internt i organisasjonen og eksternt i forhold til de kriterier som teatrets oppsetninger måles etter. Dette skaper i utgangspunktet et spenn ? ikke minst i forhold til beslutningsstrukturer.?  (Sitat NORUT ?Det er vårt teater?)


Hålogaland Teaters virksomhet baserer seg på to perspektiver
.
1) Et kunstnerisk perspektiv med formål å formidle scenekunst av høy nasjonal og internasjonal kunstnerisk kvalitet.
2) Et økonomisk, administrativt perspektiv regulert av offentlige rammebetingelser og styringsprinsipper.

Krav om resultatstyring og korrekt bruk av budsjetteringsverktøy setter rammer for teatrets kjerneaktivitet.

Prosjektorganisasjon

Hver oppsetning ved teatret organiseres som et prosjekt hvor regissør engasjeres som prosjektleder som samarbeider og forhandler direkte med teatersjefen. Dette innebærer at teatret arbeider administrativt etter en tradisjonell linjeorganisasjon, kombinert med en prosjektorganisasjon som henter ressurser både internt og eksternt. Prosjektorganiseringen sikrer god medvirkning fra deltakerne og etter endt prosjekt evalueres arbeidet for å bidra til læring og erfaringsoverføring.

Samarbeidspartnere

Teatret har flere samarbeidspartnere i tillegg til eierne. Disse er blant andre:

? Festspillene i Nord-Norge (FINN)
? Opera Nord
? Riksteatret
? Beaivvas Sámi Teáhter
? Teater Manu
? Carte Blanche
? Frie sceniske grupper i Troms og Finnmark
? Den Kulturelle Skolesekken i Troms og Finnmark (DKS)
? Den Kulturelle Spaserstokken i Troms og Finnmark (DKS/E)
? Hålogaland Amatørteaterselskap. (HATS)
? Den Unge Scene (DUS)


Visjon

VI SPRENGER GRENSER

Verdier

Hålogaland Teater skal være nær og grensesprengende.

Hålogaland Teater skal videreutvikles som det nordnorske ambulerende teatret, nær knyttet til befolkningen i Nord-Norge, og med base i Tromsø. Teatret skal speile mangfoldet i landsdelen i fortid og nåtid, og i repertoarvalg og virkeform være grensesprengende. Det innebærer å søke nye veier, utfordre og utvide grensene for den kunstneriske aktiviteten.

Retningsgivende verdier

1. Tilstedeværende
2. Profesjonell
3. Aktuell

1) Med tilstedeværende forstås at:
a) Vi skal ha respekt og omtanke for: hverandre, teatret, landsdelen og språket.
b) Vi skal turnere og skape fellesskap gjennom å dele erfaringer, kunnskaper og kompetanse.
c) Teatret skal inspirere og motivere gjennom tilgjengelighet og åpenhet.

2).  Med profesjonell forstås at:
a) Vi skal tilstrebe høy kompetanse og kunstnerisk kvalitet.
b) Vi skal være fleksible og lojale overfor teatrets kunstneriske ideer, prosjekter og publikum.
c) Vi respekterer organisasjonens spilleregler og betydningen av gode kunstneriske prosesser.

3) Med aktuell forstås at:
a) Vi skal være aktuell i form og tema.
b) Vi skal fremme ny norsk og nordnorsk dramatikk.
c) Vi skal være et uredd og nyskapende teater.Hovedmål:

Oppnå et publikumstall på 52 500 i 2008 fordelt på 414 forestillinger, 247  i eget hus og 167  forestillinger på turne.

Hovedstrategi

Hålogaland Teater skal gjennom en velfungerende drift levere forestillinger av høy kunstnerisk kvalitet.

Målsetting for strategi

I tilskuddsbrevet av 19.12.2007 fra Kultur og Kirkedepartementet skisseres
følgende hovedmål, utfordringer og satsningsområder:

1. Gjøre scenekunst av høy kunstnerisk kvalitet tilgjengelig for flest mulig
2. Fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse
3. Målrette virksomheten og utnytte ressursene best mulig.

Delmål:

Med utgangspunkt i visjon, verdier og hovedstrategi har strategiutvalget i møte med teatrets avdelinger og eiere skissert følgende delmål. Disse skal prioriteres og operasjonaliseres i forbindelse med det årlige handlingsplan og budsjettarbeidet.

? Legge til rette for et attraktivt og stimulerende arbeidsmiljø
? Legge til rette for at teatret har et tett samarbeid med eksterne samarbeidspartnere i landsdelen og i nordområdene
? Videreutvikle systemer for evaluering som sikrer at alle ledd i organisasjonen lærer av erfaringer i de enkelte prosjekt
? Systematisere arbeidet med å rekruttere godt kvalifisert personell
? Videreutvikle arbeidet med å øke publikumsoppslutning og nye publikumsgrupper
? Utrede og prøve ut nye virkeformer som supplement til turnevirksomheten. Dette kan være ?teaterprosjekter? eller ?festivaler? utenfor Tromsø
? Videreføre samarbeidet med Den Kulturelle Skolesekken
? Utvikle samarbeidet med Den Kulturelle Spaserstokken
? Imøtekomme forventninger og krav fra teatrets eiere gjennom god virksomhetsstyring.
? Hålogaland Teater skal være en arena for personlig vekst og profesjonell utvikling


VIRKSOMHETSHJULET

Virksomheten ved Hålogaland Teater skal utformes i tråd med:

? visjon
? verdier
? målsettinger
? hovedstrategi

Som grunnlag for arbeidsprosesser og evalueringer legges følgende virksomhetshjul til grunn. Modellen beskriver at det enkelte budsjettår starter ved at teatrets ulike avdelinger, eiere og eksterne samarbeidspartnere inviteres til å komme med forslag til forbedringer i drift, prosjekter og tiltak som er forenlige med teatrets visjon, verdier, mål og hovedstrategi. Disse forslagene prioriteres i forbindelse med den årlige budsjetteringen av teatrets ledelse og styre. Virksomhetshjulet er styrets arbeidsredskap for styringen av teatret.

Strategidokument for
Hålogaland Teater
07.03.08

HÅLOGALAND TEATERVI
SPRENGER
GRENSER
Forord

Ledelsen for Hålogaland Teater tok sist vinter kontakt med Norut Samfunnsforskning as for å få gjort en kultur- og omdømmeanalyse av teatret. Det ble bestemt at den kvalitative analysen skulle gjøres både i teateret (internt) og blant utvalgte brukergrupper og publikum (eksternt). På bakgrunn av arbeidet med denne analysen og den ferdige rapporten bestemte styret ved teatret å sette ned et strategiutvalg med oppdrag å formulere en ny visjon og nye retningsgivende verdier som styrende for teaterets virksomhet internt og eksternt.
Utvalget har bestått av: styreleder Tor Lægreid, nestleder Mari Wolf Skaalvik, for de ansatte Øystein Heitmann og teatersjef Nils Johnson.

Teatrets rammebetingelser og utviklingsmuligheter påvirkes av forhold i omgivelsene. Sentrale rammebetingelser gis av Kulturdepartementet, uttrykt i tilskuddsbrevet. Målet for dette arbeidet skal resultere i en hovedstrategi for teatrets totale virksomhet.

Strategiplanen skal være utgangspunkt for arbeidet med handlingsplaner og budsjett. I forbindelse med behandling av årsregnskap og årsrapport vil styret legge opp til en prosess hvor man sammenholder de oppnådde resultater med det som var planlagt og budsjettert. Videre vil styret tilrettelegge for en årlig drøfting med hensyn til eventuelle justeringer av strategisk plan. Slik skal strategidokumentet legges til grunn for styringen av Hålogaland Teater (se virksomhetshjulet side 9).      Arbeidet i styret vil bli gjennomført i tråd med prinsippene for god virksomhetsstyring i statlige virksomheter. Det innebærer blant annet at styret skal gjennomføre årlige evalueringer av virksomheten og sitt eget arbeid.

Bakgrunn og utviklingstrekk

Hålogaland Teaterselskap ble stiftet i 1954. Formålet var å arbeide for et profesjonelt teater i Nord-Norge. Læreren, forfatteren og NRK mannen Lars Berg arbeidet intenst for et nordnorsk teater inntil sin død i 1968. Men det var først da Hellesen-komiteen, teaterkomiteen av 1968, kom med sin innstilling i 1970 at tanken om et Hålogaland Teater slo igjennom. Komiteen skrev om grunnlaget for Hålogaland Teater:

?landsdelens bosettingsmønster og øvrige forutsetninger taler for andre  virkeformer enn dem ved institusjonsteatrene ellers?.

Hålogaland Teater kom i drift høsten 1971. På teatrets første styremøte ble det vedtatt en målsetting bygget på klare føringer fra Hellesen komiteen. Her stod det at
Hålogaland Teater skal:

?arbeide for at befolkningen i Nord-Norge gis teatertilbud som er likeverdig med tilbudene i andre landsdeler.
?..ta opp spørsmål med spesiell relasjon til sosiale og samfunnsmessige forhold i Nord-Norge?.herunder dramatikk fra landsdelens nåtid eller fortid?.
..oppmuntre til bruk av nordnorske dialekter fra scenen?

I teatrets første år var aktiviteten preget av et nordnorsk repertoar, noe som bidro til et omfattende engasjement for teatret i landsdelen. Gjennom turnevirksomhet og et aktivt arbeid rettet mot barn og unge arbeidet teatret for å nå ut til grupper som ellers ville få et begrenset møte med teater som kunstform. Hålogaland Teater har en lang tradisjon for samarbeid med ulike aktører i landsdelen. Teatret har gitt sterke bidrag til at dialekt som scenespråk er anerkjent.

I 1995 ble Tromsø kommune og Troms Fylkeskommune enige om at det skulle bygges nytt bygg for teatret. Tromsø kommune tildelte tomt. Staten bevilget penger til romprogrammering og arkitektkonkurranse. Vulkan Arkitekters vinnerutkast ble offentliggjort vinteren 1996. Arbeidet med skisseprosjekt og forprosjekt startet i 2000 finansiert av Troms fylkeskommune. Prosjekteringsarbeidets mål var å skape et bygg for framtidas scenekunst med tidsriktig format og teknisk utrustning på scenene. Et bygg som ville gi kunstneriske utviklingsmuligheter i overskuelig framtid. Regjeringen bevilget penger til sin del av bygget i revidert nasjonalbudsjett for 2003.  Nå startet arbeidet med å utvikle en driftsorganisasjon for virksomheten i nybygget som ville gi størst mulig kunstnerisk frihet og volummessig utelling innefor en nøktern kostnadsramme. Eierne aksepterte styrets søknad om økt driftsbevilgning på drøyt 20 millioner kroner i 2005, og foreslo en opptrappingsplan for utbyggingen av Hålogaland Teater frem mot 2008. I dag har teatret et budsjett på ca 61 millioner kroner og er klar for nye utfordringer.


Eierskap og finansiering

Hålogaland Teater er et aksjeselskap aksjekapitalen er på kr. 100.000 fordelt på 100 aksjer a kr. 1000.
som eies slik:

Troms Fylkeskommune 50
Finnmark Fylkeskommune 25
Tromsø kommune 25
Totalt 100

Staten står ikke som eier men har flertall i styret for Hålogaland Teater A/S.

Det offentlige tilskuddet gis av:

Troms fylkeskommune 18,9 %
Finnmark fylkeskommune 3,6 %
Tromsø kommune 7,5 %
Staten                                 70 %


Hålogaland Teater har hatt en betydelig vekst de siste årene. I 2001 hadde teatret et budsjett på 29 millioner kroner og 30 årsverk. I 2008 disponerer teatret et budsjett på 61 millioner kroner og har 63 årsverk. I en kunstinstitusjon ligger realisering av kunstneriske ideer til grunn for virksomheten både internt og eksternt.

Organisasjon

Hålogaland teater som organisasjon består av følgende:
? Styret
? Teatersjef som er daglig leder i aksjeselskapet
? Markeds- og informasjonsavdeling
? Produksjonstekniske avdelinger
? Kunstnerisk stab
? AdministrasjonKunnskapsbedrift og kunstinstitusjon

?Hålogaland Teater er en kunnskapsbedrift der de ansattes kunnskap og kompetanse er den viktigste innsatsfaktoren. Samtidig er teatret en kunstinstitusjon, der realiseringen av kunstneriske ideer skal ligge i front både internt i organisasjonen og eksternt i forhold til de kriterier som teatrets oppsetninger måles etter. Dette skaper i utgangspunktet et spenn ? ikke minst i forhold til beslutningsstrukturer.?  (Sitat NORUT ?Det er vårt teater?)


Hålogaland Teaters virksomhet baserer seg på to perspektiver
.
1) Et kunstnerisk perspektiv med formål å formidle scenekunst av høy nasjonal og internasjonal kunstnerisk kvalitet.
2) Et økonomisk, administrativt perspektiv regulert av offentlige rammebetingelser og styringsprinsipper.

Krav om resultatstyring og korrekt bruk av budsjetteringsverktøy setter rammer for teatrets kjerneaktivitet.

Prosjektorganisasjon

Hver oppsetning ved teatret organiseres som et prosjekt hvor regissør engasjeres som prosjektleder som samarbeider og forhandler direkte med teatersjefen. Dette innebærer at teatret arbeider administrativt etter en tradisjonell linjeorganisasjon, kombinert med en prosjektorganisasjon som henter ressurser både internt og eksternt. Prosjektorganiseringen sikrer god medvirkning fra deltakerne og etter endt prosjekt evalueres arbeidet for å bidra til læring og erfaringsoverføring.

Samarbeidspartnere

Teatret har flere samarbeidspartnere i tillegg til eierne. Disse er blant andre:

? Festspillene i Nord-Norge (FINN)
? Opera Nord
? Riksteatret
? Beaivvas Sámi Teáhter
? Teater Manu
? Carte Blanche
? Frie sceniske grupper i Troms og Finnmark
? Den Kulturelle Skolesekken i Troms og Finnmark (DKS)
? Den Kulturelle Spaserstokken i Troms og Finnmark (DKS/E)
? Hålogaland Amatørteaterselskap. (HATS)
? Den Unge Scene (DUS)


Visjon

VI SPRENGER GRENSER

Verdier

Hålogaland Teater skal være nær og grensesprengende.

Hålogaland Teater skal videreutvikles som det nordnorske ambulerende teatret, nær knyttet til befolkningen i Nord-Norge, og med base i Tromsø. Teatret skal speile mangfoldet i landsdelen i fortid og nåtid, og i repertoarvalg og virkeform være grensesprengende. Det innebærer å søke nye veier, utfordre og utvide grensene for den kunstneriske aktiviteten.

Retningsgivende verdier

1. Tilstedeværende
2. Profesjonell
3. Aktuell

1) Med tilstedeværende forstås at:
a) Vi skal ha respekt og omtanke for: hverandre, teatret, landsdelen og språket.
b) Vi skal turnere og skape fellesskap gjennom å dele erfaringer, kunnskaper og kompetanse.
c) Teatret skal inspirere og motivere gjennom tilgjengelighet og åpenhet.

2).  Med profesjonell forstås at:
a) Vi skal tilstrebe høy kompetanse og kunstnerisk kvalitet.
b) Vi skal være fleksible og lojale overfor teatrets kunstneriske ideer, prosjekter og publikum.
c) Vi respekterer organisasjonens spilleregler og betydningen av gode kunstneriske prosesser.

3) Med aktuell forstås at:
a) Vi skal være aktuell i form og tema.
b) Vi skal fremme ny norsk og nordnorsk dramatikk.
c) Vi skal være et uredd og nyskapende teater.Hovedmål:

Oppnå et publikumstall på 52 500 i 2008 fordelt på 414 forestillinger, 247  i eget hus og 167  forestillinger på turne.

Hovedstrategi

Hålogaland Teater skal gjennom en velfungerende drift levere forestillinger av høy kunstnerisk kvalitet.

Målsetting for strategi

I tilskuddsbrevet av 19.12.2007 fra Kultur og Kirkedepartementet skisseres
følgende hovedmål, utfordringer og satsningsområder:

1. Gjøre scenekunst av høy kunstnerisk kvalitet tilgjengelig for flest mulig
2. Fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse
3. Målrette virksomheten og utnytte ressursene best mulig.

Delmål:

Med utgangspunkt i visjon, verdier og hovedstrategi har strategiutvalget i møte med teatrets avdelinger og eiere skissert følgende delmål. Disse skal prioriteres og operasjonaliseres i forbindelse med det årlige handlingsplan og budsjettarbeidet.

? Legge til rette for et attraktivt og stimulerende arbeidsmiljø
? Legge til rette for at teatret har et tett samarbeid med eksterne samarbeidspartnere i landsdelen og i nordområdene
? Videreutvikle systemer for evaluering som sikrer at alle ledd i organisasjonen lærer av erfaringer i de enkelte prosjekt
? Systematisere arbeidet med å rekruttere godt kvalifisert personell
? Videreutvikle arbeidet med å øke publikumsoppslutning og nye publikumsgrupper
? Utrede og prøve ut nye virkeformer som supplement til turnevirksomheten. Dette kan være ?teaterprosjekter? eller ?festivaler? utenfor Tromsø
? Videreføre samarbeidet med Den Kulturelle Skolesekken
? Utvikle samarbeidet med Den Kulturelle Spaserstokken
? Imøtekomme forventninger og krav fra teatrets eiere gjennom god virksomhetsstyring.
? Hålogaland Teater skal være en arena for personlig vekst og profesjonell utvikling


VIRKSOMHETSHJULET

Virksomheten ved Hålogaland Teater skal utformes i tråd med:

? visjon
? verdier
? målsettinger
? hovedstrategi

Som grunnlag for arbeidsprosesser og evalueringer legges følgende virksomhetshjul til grunn. Modellen beskriver at det enkelte budsjettår starter ved at teatrets ulike avdelinger, eiere og eksterne samarbeidspartnere inviteres til å komme med forslag til forbedringer i drift, prosjekter og tiltak som er forenlige med teatrets visjon, verdier, mål og hovedstrategi. Disse forslagene prioriteres i forbindelse med den årlige budsjetteringen av teatrets ledelse og styre. Virksomhetshjulet er styrets arbeidsredskap for styringen av teatret.

 
5.2.2
Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen:

Utfordringen er i ennå større grad å kunne imøtekomme  eiernes ønske om flere forestillinger i distiktet og forsette arbeidet med å utvikle nye samarbeidsformer.

Likeledes ønsker påtroppende teatersjef fra og med 2009 å se nærmere på Finnmarks identitet og fokusere på Finnmarks historie, under og etter krigen, frem til idag. Finnmarks nyere historie er spesiell, og dette krever  en synliggjøring. Teatersjefen søker om ekstra midler til å prosjektere  utvikling av ny norsk dramatikk basert på Finnmark historie.

 
5.2.3
Vurdering av egen mål- og resultatoppnåelse til departementet:
 
   
5.3God forvaltning av bygningsmasse og teknisk utstyr 
5.3.1
Utarbeide planer med tiltak som rulleres årlig, vurdere ekstern forvaltning:
 
5.3.2
Redegjøre for årlig forbruk og regnskapsmessige avsetninger til formålet:
 
   
5.4Bredt og systematisk samarbeid mellom institusjonene 
5.4.1Antall samarbeidsproduksjoner:2
 
Samarbeidsprosjekt 1:

Samarbeidspartner(e):
  • Tromsø Symfoniorkester

Beskrivelse av samarbeidets art:

Hålogaland Teater samarbeidet med Tromsø Symfoniorkester  om "Engelsk aften". Forestillingen presenterte engelsk poesi og musikk av engelske komponister. En av våre skuespillere leste tekstene. Gjennomføringen av prosjektet viste at teatrets Scene Vest også egner seg for fremføring av akustisk musikk.

 
 
Samarbeidsprosjekt 2:

Samarbeidspartner(e):
  • Humorkameratene

Beskrivelse av samarbeidets art:

I forbindelse med Arntur Arntzens 70 årsfeiring ble forestillingen "Sørbøe og Figenschow tolker Arntzen" bearbeidet og spilt på vår Scene Vest. Forestillingen turnerte i november og desember.