Teater Innlandet - 2000

Årsrapport 2000 for Teater Innlandet

 KAPITTEL 324: SCENEKUNSTFORMÅL 
1ET PROFESJONELT TILBUD AV TEATER-, OPERA-, DANSEFORESTILLINGER OG ANDRE SCENEKUNSTUTTRYKK OVER HELE LANDET 
1.1Formidle scenekunst på egen scene og på turne 
1.1.1Totalt antall forestillinger:253
1.1.2Antall forestillinger på egen scene/fast arena:
1.1.3Antall forstillinger på turné i Norge:
1.1.4Antall forestillinger i utlandet:
1.1.5Antall mottatte gjestespill:
 Gjestespillende teater/gruppe og antall publikum (jfr. sum med 1.1.8): 
 Sum:0
1.1.6Antall transmisjoner:
1.1.7Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:
1.1.8Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:
   
2HØY KVALITET GJENNOM UTVIKLING OG FORNYELSE 
2.1Et allsidig repertoar 
2.1.1Totalt antall oppsettinger:26
2.1.2Antall egenproduserte oppsettinger:
2.1.3Antall uroppføringer:
2.1.4Antall oppsetninger av norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:
2.1.5Antall oppsetninger av utenlandsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:
2.1.6Antall oppsetninger med norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater rettet mot barn og unge:
2.1.7Antall oppsettinger av ny norsk koreografi:
2.1.8Antall oppsetninger av ny utenlandsk koreografi:
2.1.9
Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for videre utvikling av disse:
 
   
3NÅ HELE BEFOLKNINGEN 
3.1Formidle scenekunst til et bredt publikum 
3.1.1Totalt antall publikum:29509
3.1.2Antall publikum på billetterte arrangement, og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter:
 Fribilletter:
 Sponsorbilletter:
 Sum:
3.1.3Antall publikum på egen scene/fast arena:
3.1.4Antall publikum på turnéforestillinger i Norge:
3.1.5Antall publikum i utlandet:
3.1.6Antall publikum på egenproduserte oppsettinger:
3.1.7Antall publikum på mottatte gjestespill:
3.1.8Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:
3.1.9Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:
   
3.2Tilbud til barn og unge 
3.2.1Antall oppsettinger rettet mot barn og unge:
3.2.2Antall forestillinger rettet mot barn og unge:198
3.2.3Antall publikum på forestillinger rettet mot barn og unge:20010
   
3.3Tilbud til særlige grupper (spesifiser) 
3.3.1Totalt antall oppsettinger:
3.3.2Totalt antall forestillinger:
3.3.3Totalt antall publikum:
   
4STØRRE MANGFOLD 
4.1Utvikle strategier og planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minoritetsbakgrunn 
4.1.1
Rapport om strategier og gjennomførte planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minioitetsbakgrunn:
 
   
4.2Utvikle stragegier for et bredt publikumsarbeid som også inkluderer minioitetsbefolkningen 
4.2.1
Rapport om strategier og gjennomøfrte tiltak for publikumsarbeid som også inkluderer minoritetsbefolkningen:
 
   
4.3Utarbeide strategier for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner 
4.3.1
Rapport om strategier og gjennomførte tiltak for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner:
 
   
5EFFEKTIV RESSURSUTNYTTELSE 
5.1Sikre god økonomistyring og ressursutnyttelse 
5.1.1
Omtale av tiltak for å sikre god økonomistyring:
 
5.1.2
Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse:
 
5.1.3
Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser:
 
5.1.4
Utvikle systemer for risikovurdering:
 
   
5.2Systematisk egenevaluering av resultater og måloppnåelse 
5.2.1
Strategiplan rullert for kommende 4 år:
 
5.2.2
Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen:
 
5.2.3
Vurdering av egen mål- og resultatoppnåelse til departementet:
 
   
5.3God forvaltning av bygningsmasse og teknisk utstyr 
5.3.1
Utarbeide planer med tiltak som rulleres årlig, vurdere ekstern forvaltning:
 
5.3.2
Redegjøre for årlig forbruk og regnskapsmessige avsetninger til formålet:
 
   
5.4Bredt og systematisk samarbeid mellom institusjonene 
5.4.1Antall samarbeidsproduksjoner: