Carte Blanche - 2010

Årsrapport 2010 for Carte Blanche Norges nasjonale kompani for samtidsdans

 KAPITTEL 324: SCENEKUNSTFORMÅL 
1ET PROFESJONELT TILBUD AV TEATER-, OPERA-, DANSEFORESTILLINGER OG ANDRE SCENEKUNSTUTTRYKK OVER HELE LANDET 
1.1Formidle scenekunst på egen scene og på turne 
1.1.1Totalt antall forestillinger:111
1.1.2Antall forestillinger på egen scene/fast arena:39
1.1.3Antall forstillinger på turné i Norge:33
1.1.4Antall forestillinger i utlandet:17
1.1.5Antall mottatte gjestespill:2
 Gjestespillende teater/gruppe og antall publikum (jfr. sum med 1.1.8): 
 PrøveRommet54
 Verdensteatret180
 Sum:234
1.1.6Antall transmisjoner:1
1.1.7Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:15
1.1.8Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:5
   
2HØY KVALITET GJENNOM UTVIKLING OG FORNYELSE 
2.1Et allsidig repertoar 
2.1.1Totalt antall oppsettinger:14
2.1.2Antall egenproduserte oppsettinger:9
2.1.3Antall uroppføringer:9
2.1.4Antall oppsetninger av norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:
2.1.5Antall oppsetninger av utenlandsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:
2.1.6Antall oppsetninger med norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater rettet mot barn og unge:
2.1.7Antall oppsettinger av ny norsk koreografi:6
2.1.8Antall oppsetninger av ny utenlandsk koreografi:5
2.1.9
Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for videre utvikling av disse:

Målsetning:
Kompaniets kunstneriske profil skal gjenspeile mangfoldet i samtidsdansen. Publikum skal både tilbys kjente uttrykk og koreografer og bli presentert for nye, i god balanse mellom norske og utenlandske koreografer.
Carte Blanche skal turnere nasjonalt og internasjonalt. Turnevirksomheten skal bidra til å økt kunnskap om samtidens danseuttrykk, og synliggjøre og formidle kompaniets kunstneriske kvalitet.
Status 2010:
I 2010 har kompaniet produsert 3 nye produksjoner, bestående av 6 nye koreografier. Av disse er 4 skapt av norske/norskbaserte koreografer og 2 av utenlandske koreografer. 5 av koreografiene er skapt av kunstnere som ikke tidligere har arbeidet med Carte Blanche.
Det er gjennomført 19 forestillinger på turne i Norge, 20 skoleforestillinger og 12 utenlandske gjestespill.
Videre utvikling:
Selskapet har utarbeidet strategiplan for perioden 2011-2014.
Kompaniets kunstneriske nivå og utvikling er kjernen i Carte Blanche sin virksomhet. Evaluering og vurdering av kompaniets kunstneriske produksjon skjer i et samspill mellom omverdenens tilbakemeldinger gjennom publikums reaksjoner, anmeldelser i media og henvendelser fra festivaler og arrangører, og kompaniets egne vurderinger.
Den kunstneriske utvikling foregår på to nivå, både kollektivt i forhold til kompaniet som helhet, og individuelt i forhold til den enkelte dansekunstner.

Strategiplanen omtaler og identifiserer mål og strategi for fem områder i forhold til kompaniets kunstneriske utvikling:
1. Repertoar og programplanleggingen
2. Koreografer
3. Rekruttering av dansere
4. Dansefaglige virkemidler
5. Turne

 
   
3NÅ HELE BEFOLKNINGEN 
3.1Formidle scenekunst til et bredt publikum 
3.1.1Totalt antall publikum:20903
3.1.2Antall publikum på billetterte arrangement, og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter:19702
 Fribilletter:1397
 Sponsorbilletter:
 Sum:1397
3.1.3Antall publikum på egen scene/fast arena:4915
3.1.4Antall publikum på turnéforestillinger i Norge:7701
3.1.5Antall publikum i utlandet:5408
3.1.6Antall publikum på egenproduserte oppsettinger:18184
3.1.7Antall publikum på mottatte gjestespill:234
3.1.8Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:2725
3.1.9Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:2550
   
3.2Tilbud til barn og unge 
3.2.1Antall oppsettinger rettet mot barn og unge:2
3.2.2Antall forestillinger rettet mot barn og unge:20
3.2.3Antall publikum på forestillinger rettet mot barn og unge:5275
   
3.3Tilbud til særlige grupper (spesifiser) 
3.3.1Totalt antall oppsettinger:
3.3.2Totalt antall forestillinger:
3.3.3Totalt antall publikum:
   
4STØRRE MANGFOLD 
4.1Utvikle strategier og planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minoritetsbakgrunn 
4.1.1
Rapport om strategier og gjennomførte planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minioitetsbakgrunn:

Carte Blanche har dansere med ulik kulturell og nasjonal bakgrunn. Mangfoldet er en styrke og en del av kompaniets kunstneriske profil.
Også Carte Blanches administrasjon preges av kulturelt og etnisk mangfold.
Selskapet har som målsetting å ha en god balanse mellom norske og utenlandske dansere og koreografer.
Carte Blanche engasjerer og ansetter dansere på bakgrunn av audition. Vurderingskriterer er kunstnerisk, faglig og teknisk kvalitet uavhengig av etnisk eller nasjonal bakgrunn.
Til audition i januar 2011 var det 505 søkere hvorav 71 % kvinner og 29 % menn, fra 49 ulike land. Andel norske søkere var 16 %.
170 dansere med 28 ulike nasjonaliteter møtte til audition.

 
   
4.2Utvikle stragegier for et bredt publikumsarbeid som også inkluderer minioitetsbefolkningen 
4.2.1
Rapport om strategier og gjennomøfrte tiltak for publikumsarbeid som også inkluderer minoritetsbefolkningen:

Dans er et universelt uttrykk som ikke krever spesifikke forkunnskaper eller felles verbalt språk.
I vårt publikumsarbeide henvender vi oss til et bredt spekter av publikumsgrupper. Særlig gjennom våre skoleforestillingene når vi et publikum med ulik etnisk og kulturell bakgrunn - også barn som har bodd kort tid i Norge. For enkelte barn har vi vært det første møtet med en scenisk forestilling i den vestlige betydningen av begrepet, nettopp fordi våre forestillinger ikke krever gode norskkunnskaper for å kunne forstås og oppleves.

 
   
4.3Utarbeide strategier for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner 
4.3.1
Rapport om strategier og gjennomførte tiltak for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner:

Ansettelser i Carte Blanche blir gjort utfra faglig dyktighet og erfaring uavhengig av kjønn.
Det vil være noen ulikheter fra år til år, avhengig av hvilke koreografer som arbeider med kompaniet. Generelt har det tradisjonelt vært noe overvekt av menn innen tekniske fag, men Carte Blanche har de siste årene engasjert et økende antall kvinner innen tekniske fagfelt.

 
   
5EFFEKTIV RESSURSUTNYTTELSE 
5.1Sikre god økonomistyring og ressursutnyttelse 
5.1.1
Omtale av tiltak for å sikre god økonomistyring:

Som grunnlag for selskapets totalbudsjett, utarbeides det budsjett for den enkelte produksjon, og budsjett for norsk turne og internasjonale gjestespill, samt DKS-forestillinger. Det utarbeides også periodiserte budsjett for drift og ulike mindre prosjekt.
Prosjektbudsjettene danner grunnlag for all produksjonsplanlegging og kontraktering.
Økonomiske prognoser oppdateres kontinuerlig og den økonomiske utviklingen rapporteres til styret i snitt hver annen måned.
Økonomisk utvikling og resultat gjennomgås månedlig i hver enkelt avdeling.

3-årig investerings- og vedlikeholdsplan rulleres årlig ut i fra behov og tilgjengelige økonomiske ressurser.

 
5.1.2
Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse:

Carte Blanche har en liten og effektiv administrasjon, og viderefører samarbeidet med Den Nationale Scene på områder som lønn-, regnskaps- og markedstjenester. Teknisk samarbeider selskapet både med Den Nationale Scene og med BIT Teatergarasjen, der vi er gjensidig fleksible for å sikre bedre ressursutnyttelse.
Gjennom selskapet Kultur Vest AS, som ble opprettet i 2010, samarbeider Carte Blanche med en rekke institusjoner i bergensområdet, med særlig fokus på infrastruktur - både i forhold til bygninger og produksjonsforhold forøvrig, men også i forhold administrativ drift.
Carte Blanche har inngått langsiktige samarbeidsavtaler om gjestespill med Agder Teater og Sandnes Kulturhus/RAS og samarbeider med Trøndelag Teater om markedsføring av kompaniets forestillinger i Trondheim.
Kompaniet viderefører samarbeidet med Den Norske Opera, Dansens Hus og Bærum Kulturhus.

Selskapet utarbeidet i desember 2010 en detaljert Strategiplan for perioden 2011-2014 innenfor hovedområdene; Kunstneriske utvikling, Formidling, profilering og egeninntjening og Økonomi, administrasjon, teknisk avdeling og personell. Implementering av disse strategiene forventes å øke driftsmessig kvalitet og hensiktsmessig ressursbruk gjennom forutsigbart, langsiktig og målrettet arbeid innen teaterets ulike avdelinger.

Produksjons- og driftsbudsjett og kontinuerlig oppdaterte prognoser danner grunnlag for omdisponering av ressurser når det er behov for det.
Selskapet opprettet egen stilling for informasjon og markedsføring våren 2009, etter at denne funsjonen i en årrekke i hovedsak hadde vært løst gjennom kjøp av tjenester fra eksterne leverandører. Vi tror eget eierskap til, og informasjon om vårt turnepublikum over tid vil gi større publikumstilfang særlig til norske turneforestillinger.

 
5.1.3
Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser:

Selskapets ulike avtaler f.eks. innen strøm, telefoni og kontormaskiner vurderes jevnlig. Endring av avtaler/leverandører har gitt reduserte kostnader i 2010, og vil gi ytterligere reduksjon i 2011.

Selskapet har utarbeidet webbasert personal- og HMS håndbok, som ble tatt i bruk i 2010. Den er tidsbesparende i forhold til administrativt arbeid, og skal bidra til å sikre gode rutiner i forhold til intern informasjon, produksjonsplanlegging og HMS arbeid.

Vi har igangsatt arbeidet med å oppdatere vårt webbaserte elektroniske planleggingsverktøy, slik at det effektivt kan håndtere flere planleggingsparametre og gi bedre og lett forståelige rapporter.

 
5.1.4
Utvikle systemer for risikovurdering:

Strategiplanen 2011-2014 legger føringer for en gjennomgang av organisasjonen i perioden for å sikre høy kvalitet i alle ledd.
Selskapets HMS håndbok er webbasert, og beskriver rutiner og prosedyrer. Vi arbeider med å øke kvaliteten på HMS-arbeidet og implementere de rutinene som er fastsatt.

 
   
5.2Systematisk egenevaluering av resultater og måloppnåelse 
5.2.1
Strategiplan rullert for kommende 4 år:

Hovedmål for perioden 2011-2014

Carte Blanche skal arbeide for høyeste kunstneriske kvalitet på kompaniets produksjoner gjennom høy kvalitet på alle nivå i organisasjonen.
Selskapet skal utvikle og øke publikum lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt og gjennom dette også øke billettinntekter og øvrige egeninntekter.
Organisasjonen skal være effektiv og målrettet med en kontinuerlig utvikling av den driftsmessige infrastrukturen.

Strategiplan for 2011-2014 har en rekke delmål og strategier innen følgende hovedområder:

1. Kunstnerisk utvikling
2. Formidling, profilering og egeninntjening
3. Økonomi, administrasjon og personell

 
5.2.2
Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen:

Kunstnerisk kvalitet og utvikling:
Selskapet har etter 2008 lagt vekt på større internasjonal tilstedeværelse gjennom utenlandske gjestespill og internasjonale samarbeid. I strategiplanen for perioden 2011-2014 er det et mål å gjennomføre gjennomsnittlig 60-70 forestillinger pr. år, der 1/3 er utenlandske gjestespill.
I 2010 er det gjennomført 12 forestillinger i utlandet, mot 8 i 2009 og 3 i 2008.
Etter visning av Klokka 3 om ettermiddagen av Ina Christel Johannessen på Dansens Hus i Stockholm under den nordiske plattformen "Ice Hot", ble forestillingen av Svenska Dagbladet omtalt som plattformens kvalitative høydepunkt, mens Dagens Nyheter kalte Carte Blanche Nordens beste dansekompani.
Carte Blanche sin økte internasjonale synlighet gir også resultater i forhold til det internasjonale dansemiljøets interesse for kompaniet , kompaniet mottar stadig flere invitasjoner til internasjonale gjestespill og til kompaniets audition i januar 2011 møtte 170 dansere fra 28 ulike land.
Nettverkssamarbeidet RepNet, bestående av Carte Blanche, nordwest / Tanzcompagnie Oldenburg - Tanztheater Bremen, Skånes Dansteater, Scottish Dance Theatre og Icelandic Dance Company er videreutviklet i 2010 gjennom en workshopserie for prøveledere og en markeds-/publikumsundersøkelse. Disse prosjektene har mottatt tilskudd fra Kulturkontakt Nord.

Publikumsutvikling:
For Carte Blanche er publikumsutvikling todelt; det arbeides med å identifisere nye publikumsgrupper for kompaniets forestillinger, men også med utvikling av publikums kunnskap om dansefeltet gjennom møter og samtaler med publikum, workshops og lignende. Pedagogiske opplegg knyttet til skoleforestillinger er en viktig del av dette arbeidet.
Kompaniet har økt forestillingsvirksomheten rettet mot barn og unge de siste årene. I 2010 ble det vist 20 skoleforestillinger for 5275 publikummere, mot 10 forestillinger for 2257 publikummere i 2009 og 3 forestillinger for 1378 publikummere i 2008. Selskapet har utviklet et pedagogisk program for skoleklasser i forkant av forestillingene som har fått svært gode tilbakemeldinger. Kompaniet gjennomfører regelmessig samtaler med publikum etter forestillingene, og organiserer andre publikumsarrangement som "Kom & C", med ulike tema.

Publikumsarbeidet knyttet til kompaniets norske turnevirksomhet er utfordrende og krevende. Det er de siste årene bygd en rekke nye kulturhus og scener, men de fleste stedene har ikke, eller har svært begrensede markedsførings- og salgsressurser.
Kombinert med et økende tilbud, er det avgjørende for å opprettholde og videreutvikle kompaniets norske publikum, å kunne arbeide målrettet og langsiktig opp mot de ulike turnescenene. Det er behov for å utvikle og sikre selskapets kunnskap om lokale forhold og publikumsgrupper ved de ulike turnestedene i Norge. Dette arbeidet er ressurskrevende, men forventes over tid å gi et bedre og mer stabilt publikumsgrunnlag på norske turneforestillinger.

Det ble i 2009 opprettet en egen stilling som markeds- og informasjonsansvarlig etter at denne funksjonen i flere år hadde vært løst gjennom å kjøpe tjenester av eksterne samarbeidsparter. Vi tror det er behov for ytterligere å styrke disse funksjonene for å nå målet om å øke publikumsbesøk og egeninntjening, særlig på turne og gjestespill i Norge.

 
5.2.3
Vurdering av egen mål- og resultatoppnåelse til departementet:

Carte Blanche har svært høy kvalitet på det kunstneriske ensemblet og de enkelte produksjonene.
Det er god økonomistyring i selskapet og høy bevissthet i organisasjonen om å drive ressurseffektivt og med høy kvalitet.

Strategiplanen for 2011-2014 legger en rekke føringer for planmessig og langsiktig arbeid for videre utvikling av selskapet innen alle avdelinger og virkeområder, og vil være en viktig måleindikator de nærmeste årene.

 
   
5.3God forvaltning av bygningsmasse og teknisk utstyr 
5.3.1
Utarbeide planer med tiltak som rulleres årlig, vurdere ekstern forvaltning:

Carte Blanche eier ikke bygg, men leier hos privat utleier. Det er utleier som har ansvar for selve bygningsmassen.

For Carte Blanche sitt egne tekniske utstyr har selskapet en 3-årig investerings- og vedlikeholdsplan som rulleres årlig. Det gjennomføres faste sikkerhetskontroller årlig.

 
5.3.2
Redegjøre for årlig forbruk og regnskapsmessige avsetninger til formålet:

Kostnadsførte avskrivning i 2010 er kr. 625 176. I tillegg er det regnskapsført ca. kr. 650 000 til diverse vedlikehold og mindre investeringer.

Det er ønskelig å avsette vedlikehold og investeringsmidler i et fond for framtidig vedlikehold og investeringer. Vi er i dialog med revisor for å avklare om en slik avsetning er mulig i forhold til regnskapsloven.

 
   
5.4Bredt og systematisk samarbeid mellom institusjonene 
5.4.1Antall samarbeidsproduksjoner:13
 
Samarbeidsprosjekt 1:

Samarbeidspartner(e):
 • PrøveRommet

Beskrivelse av samarbeidets art:

Carte Blanche har stilt lokaler og teknisk utstyr kostnadsfritt til disposisjon for gjennomføring av Prøverommet.

 
 
Samarbeidsprosjekt 2:

Samarbeidspartner(e):
 • zero visibility corp.

Beskrivelse av samarbeidets art:

Carte Blanche har stilt prøvestudio, scenerom og teknisk utstyr kostnadsfritt til diposisjon i prøveperiode.

 
 
Samarbeidsprosjekt 3:

Samarbeidspartner(e):
 • Terje Isunget

Beskrivelse av samarbeidets art:

Carte Blanche har stilt dansere og prøvetid til disposisjon kostnadsfritt for improvisasjonsprosjekt.

 
 
Samarbeidsprosjekt 4:

Samarbeidspartner(e):
 • ksf Quiet works

Beskrivelse av samarbeidets art:

Carte Blanche har stilt prøvestudio, scenerom og teknisk utstyr kostnadsfritt til diposisjon i prøveperiode.

 
 
Samarbeidsprosjekt 5:

Samarbeidspartner(e):
 • Verdensteatret

Beskrivelse av samarbeidets art:

Carte Blanche har stilt prøvestudio, scenerom og teknisk utstyr kostnadsfritt til diposisjon i prøve- og spilleperiode.

 
 
Samarbeidsprosjekt 6:

Samarbeidspartner(e):
 • Kultur Vest

Beskrivelse av samarbeidets art:

Samarbeid om bygningsmessig og driftsmessig infrastruktur.

 
 
Samarbeidsprosjekt 7:

Samarbeidspartner(e):
 • BIT Teatergarasjen

Beskrivelse av samarbeidets art:

Carte Blanche og BIT Teatergarasjen samarbeider om informasjon, markedsføring og avvikling av forestillinger i Bergen.

 
 
Samarbeidsprosjekt 8:

Samarbeidspartner(e):
 • Den Nationale Scene

Beskrivelse av samarbeidets art:

Carte Blanche og DNS har en samarbeidsavtale om regnskapsføring, lønnskjøring samt håndtering og kontroll av faktura.

 
 
Samarbeidsprosjekt 9:

Samarbeidspartner(e):
 • Den Nationale Scene

Beskrivelse av samarbeidets art:

Carte Blanche og DNS har en samarbeidsavtale om salg og markedsføring av forestillinger i Bergen.

 
 
Samarbeidsprosjekt 10:

Samarbeidspartner(e):
 • Trøndelag Teater

Beskrivelse av samarbeidets art:

Carte Blanche og Trøndelag Teater samarbeider om markedsføring av kompaniets gjesteforestillinger i Trondheim, også på andre scener enn TTs egne.

 
 
Samarbeidsprosjekt 11:

Samarbeidspartner(e):
 • RAS (Regional Arena for Samtidsdans)

Beskrivelse av samarbeidets art:

Partene har inngått en langsiktig intensjonsavtale om faste gjestespill,  felles markedsføring og publikumsutvikling.

 
 
Samarbeidsprosjekt 12:

Samarbeidspartner(e):
 • Agder Teater

Beskrivelse av samarbeidets art:

Partene har inngått en langsiktig intensjonsavtale om faste gjestespill, felles markedsføring og publikumsutvikling.

 
 
Samarbeidsprosjekt 13:

Samarbeidspartner(e):
 • Kunsthøyskolen i Bergen

Beskrivelse av samarbeidets art:

Kompaniets dansere og studenter fra Kunsthøyskolen utvikler i felleskap kunstneriske prosjekt for visning under tittelen "Try Inn House".