Haugesund Teater - 2005

Årsrapport 2005 for Haugesund Teater

 KAPITTEL 324: SCENEKUNSTFORMÅL 
1ET PROFESJONELT TILBUD AV TEATER-, OPERA-, DANSEFORESTILLINGER OG ANDRE SCENEKUNSTUTTRYKK OVER HELE LANDET 
1.1Formidle scenekunst på egen scene og på turne 
1.1.1Totalt antall forestillinger:140
1.1.2Antall forestillinger på egen scene/fast arena:114
1.1.3Antall forstillinger på turné i Norge:17
1.1.4Antall forestillinger i utlandet:
1.1.5Antall mottatte gjestespill:16
 Gjestespillende teater/gruppe og antall publikum (jfr. sum med 1.1.8): 
 Aranka Sestak56
 Atle Hansen75
 Britt Synnøve Johansen, Espen Hana220
 Det Åpne Teater64
 Eli Rygg182
 Haikutronics - Truls Horvei37
 Irene Halseid14
 Karmøy Folkehøgskule106
 Lene Romseland115
 Nina Sele126
 Olavskulen140
 Sheila Allen30
 Skeisvang VGS - Danselinje183
 Teater Manu - norsk tegnspråkteater135
 Temte Productions145
 Vestlandske Teatersenter602
 Sum:2230
1.1.6Antall transmisjoner:
1.1.7Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:
1.1.8Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:
   
2HØY KVALITET GJENNOM UTVIKLING OG FORNYELSE 
2.1Et allsidig repertoar 
2.1.1Totalt antall oppsettinger:43
2.1.2Antall egenproduserte oppsettinger:24
2.1.3Antall uroppføringer:4
2.1.4Antall oppsetninger av norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:5
2.1.5Antall oppsetninger av utenlandsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:2
2.1.6Antall oppsetninger med norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater rettet mot barn og unge:3
2.1.7Antall oppsettinger av ny norsk koreografi:1
2.1.8Antall oppsetninger av ny utenlandsk koreografi:
2.1.9
Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for videre utvikling av disse:

Som regionalt prosjektteater, uten fast kunstnerisk stab og eget teaterhus, kan Haugesund Teater i stor grad være fleksibel med tanke på utvikling av uttrykk og formidlingsformer.  Disse kan videreutvikles ved grundige og regelmessige evalueringer og engasjement av de beste og mest relevante medarbeiderne til de bestemte oppgaver og produksjoner.

Vi legger stor vekt på å slippe til nye talenter innen alle ledd av produksjonen. Unge mennesker brenner ekstra mye for å vise hva de er gode for, og dette er et samarbeid både teateret og scenekunstnerne tjener på. Samtidig er Haugesund Teater som prosjektteater et sted der folk med svært ulik bakgrunn hele tiden møtes. Denne utvekslingen av idéer og erfaring er svært positiv for arbeidet vårt. Vi får stadig inn impulser fra ulike deler av det nasjonale og inter-nasjonale scenekunstmiljøet, og blir en slags smeltedigel der uttrykk utenfra smelter sammen med vår særegne profil. Dette har vi sett gode resultater av i 2005, og vil streve for å oppnå enda bedre resultater 2006.

Som mulig hovedprodusent, co-produsent og vertskap for residents, har vi store muligheter for å produsere og formidle en bred og nyskapende scenekunst; lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Som regionteater i en region der den spesielt teaterinteresserte andelen av publikum er svært lav, er det viktig at vi alltid har publikum i fokus når vi eksperimenterer. Det blir ikke teater uten publikum, og vi har i 2005 lagt stor vekt på å bygge opp tillit ved å satse stort på teater for alle, samtidig som vi har presentert flere mindre produksjoner og gjestespill for spesielt interesserte. Vårt mål fremover er at gapet mellom teater for alle og teater for spesielt interesserte skal bli mindre. Haugesund Teater ønsker å være en brobygger som bruker det beste fra begge verdener og skaper sceneuttrykk som kan underholde samtidig som de formilder viktige opplevelser.

 
   
3NÅ HELE BEFOLKNINGEN 
3.1Formidle scenekunst til et bredt publikum 
3.1.1Totalt antall publikum:19492
3.1.2Antall publikum på billetterte arrangement, og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter:19492
 Fribilletter:2338
 Sponsorbilletter:500
 Sum:2838
3.1.3Antall publikum på egen scene/fast arena:17226
3.1.4Antall publikum på turnéforestillinger i Norge:1357
3.1.5Antall publikum i utlandet:
3.1.6Antall publikum på egenproduserte oppsettinger:15211
3.1.7Antall publikum på mottatte gjestespill:2230
3.1.8Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:
3.1.9Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:
   
3.2Tilbud til barn og unge 
3.2.1Antall oppsettinger rettet mot barn og unge:39
3.2.2Antall forestillinger rettet mot barn og unge:123
3.2.3Antall publikum på forestillinger rettet mot barn og unge:16977
   
3.3Tilbud til særlige grupper (spesifiser) 
3.3.1Totalt antall oppsettinger:
3.3.2Totalt antall forestillinger:
3.3.3Totalt antall publikum:
   
4STØRRE MANGFOLD 
4.1Utvikle strategier og planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minoritetsbakgrunn 
4.1.1
Rapport om strategier og gjennomførte planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minioitetsbakgrunn:
 
   
4.2Utvikle stragegier for et bredt publikumsarbeid som også inkluderer minioitetsbefolkningen 
4.2.1
Rapport om strategier og gjennomøfrte tiltak for publikumsarbeid som også inkluderer minoritetsbefolkningen:
 
   
4.3Utarbeide strategier for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner 
4.3.1
Rapport om strategier og gjennomførte tiltak for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner:
 
   
5EFFEKTIV RESSURSUTNYTTELSE 
5.1Sikre god økonomistyring og ressursutnyttelse 
5.1.1
Omtale av tiltak for å sikre god økonomistyring:
 
5.1.2
Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse:

Inntekten pr. oppsetting skal budsjetteres ut i fra rimelig kalkulert sannsynlighet og søkes oppnådd med de midler som er til rådighet, fra planlegging av oppsettingen til og med siste forestilling.

Kostnad pr. oppsetting skal budsjetteres etter innhenting av alle tenkelige og planlagte utgifter. Alle poster på utgiftssiden skal sikres mot eventuelle risiko.

Kontinuerlig forbedring og utvikling av eksisterende implementerte prosedyrer. Evaluering etter hvert prosjekt er fullført av rutiner, kontrollfunksjoner og prosedyrer.

Alle prosedyrer og rutiner skal følges for at summene på kostnadssiden er korrekt beregnet og ikke blir overskredet.

Publikumsbesøk i forhold til totalkapasitet (besøksprosent) må ikke budsjetteres for høyt. Tilstrekkelige marginer må tas for ikke å gå i underskudd.  Beregning av publikumspotensialet til hver oppsetting og oppsettingens karakter tilsier hvor mange forestillinger som kan planlegges og hvor mange publikummere pr. forestilling den passer for.  Denne beregningen er grunnlaget for en best mulig budsjettering i henhold til forestillingskostnader og inntekter.

 
5.1.3
Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser:

Alle tiltak som er beskrevet i punktet over har bevirket at vi har hatt god økonomistyring i 2005 - og at vi har skapt godt teater for hver krone vi har fått inn.

 
5.1.4
Utvikle systemer for risikovurdering:
 
   
5.2Systematisk egenevaluering av resultater og måloppnåelse 
5.2.1
Strategiplan rullert for kommende 4 år:

Følgende er en strategiplan over de neste 4 årene i Haugesund Teater. Strategiplanen er her mer oversiktlig enn detaljert. Analysedelen  angir kort hvor vi står nå, internt og eksternt. Det viktigste, strategidelen, angir hvor vi skal som et regionalt prosjektteater. Definere mål og beskrive hvordan vi skal nå målene. Kontroll-/evalueringsdelen vil for hvert år være grunnlag for endringer i strategiplanen. Den til enhver tid økonomiske situasjonen vil også være en hovedfaktor for begrensninger og redusering  ev. utvidelser.

Analysedel :
Haugesund Teater har som mål å inspirere og provosere. Vi ønsker å tilby et jevnlig og variert teatertilbud på høyt kunstnerisk plan til regionens barn, ungdom, voksne og eldre. Teater er et vindu ut til en større verden - en verden av drømmer og fantasier der alt er mulig - en verden som noen ganger er mer virkelig enn virkeligheten selv. Haugesund kommune trenger et slikt vindu.

Haugesund Teater driver i dag svært effektivt og skaper mye teater for  bevilgningene vi får. Det er essensielt for oss å øke teaterets økonomiske rammevilkår for å kunne skape et bedre tilbud til regionen, da vi opplever at folk i regionen vår ønsker seg mer teater enn vi har råd til å gi dem.
Øverst på ønskelista vår står turnéstøtte, slik at vi kan reise ut til distriktets kulturhus med to produksjoner årlig. På denne måten vil flere få se våre hovedproduksjoner, teaterinteressen i regionen vil øke, distriktene vil får et bedre kulturtilbud, og subsidieprisen vil gå ned.

Vi driver et stort arbeid blant barn og unge. Dette arbeidet er svært populært, og ventelistene til teaterskolen vår er lange. Vi ønsker å utvide dette arbeidet ytterligere, fordi dette betyr mye for trivselen til barn på Haugalandet. Vi ser også at å gi barn et godt teatertilbud er en god investering i framtiden.

Vi driver også et viktig ungdomsarbeid, både gjennom ungdomsgruppen i teaterskolen vår - og ved å spille godt ungdomsteater både på kveldstid og i skoletiden. Det er ønskelig å kunne utvide denne aktiviteten, blant annet ved å gi ungdommene i teaterskolen større mulighet til å utvikle sine talent ikke bare som skuespillere, men også som regissører, forfatterer og produsenter for egne prosjekter. Dette krever imidlertid mer milder enn vi har i dag.

Vårt tilbud til det voksne publikummet er bredt og variert - fra god tankevekkende underholdning til mer krevende sceneuttrykk for spesielt interesserte. Vi ønsker å minke gapet mellom disse to gruppene, og føler vi er på veg mot å skape et sceneutrykk som underholder samtidig som det har stor kunstnerisk egenverdi.

Haugesund Teater skal også ha et godt teatertilbud til eldre. Til nå, har vi kun et godt tilbud til de som er i stand til å komme til teateret selv. I 2006 ønsker vi å jobbe aktivt opp mot alders- og sykehjem med gjesteproduksjoner. Våre Take Away-produksjoner egner seg godt til dette, og det kan også bli aktuelt å produsere spesialkomponerte arrangementer for denne typen aktivitet.

Haugesund Teater fungerer godt som prosjektteater. Vi leier inn svært dyktige scenekunstnere til hvert enkelt prosjekt, og har høy kvalitet på produksjonene vår. Vi benytter i stor grad lokale profesjonelle scenekunstnere, noe som gjør at publikum føler et eierforhold og en tilhørighet til Haugesund Teater. For å øke kontinuiteten ved teateret, samt evnen for å høste fruktene av langsiktige eksperimenter, ønsker vi at teateret skal få forandret sin status fra rent prosjektteater, til et kombinasjonsteater, der det er mulig å engasjere et ensemble på fem personer i åremålsstillinger på inntil fem år. Dette forutsetter at de økonomiske rammene øker, slik at teateret fortsatt kan leie inn prosjektpersonell med spesialkompetanse som skal skape teater sammen med dette kjerneensemblet. Haugesund som by, har også behov for at scenekunstnere kan bosette seg her. Slik forholdene er i dag, er det ikke mulig for folk å livnære seg av å være scenekunstnere med bopel i vår region.

Haugesund Teater ønsker å bli inngangsporten til den profesjonelle verden for flere nye, strålende scenekunstnere. Nyutdannede skuespillere, regissører, scenografer og koreografer er sultne og presterer alltid sitt aller beste. Haugesund Teater har mye å tjene på å bli scenen som slipper til nye stemmer. Vi kan etablere oss som et senter andre teatre kan komme til for å speide etter nye talenter, samtidig som vi vil kunne presentere teater på et sjeldent høy nivå. På lang sikt, vil vi kunne invitere tilbake kjente navn som hadde sin debut nettopp på Haugesund Teater.   

Haugesund Teater opplever det som problematisk at vi ikke har en egen scene. Vi er leietakere i et kulturhus med stadig økende aktivitet. Dette er positivt for kulturhuset - og for byen, men Haugesund Teater opplever stadig oftere at det ikke er plass til oss, både i prøve- og forestillingssammenheng. Vi vil derfor arbeide aktivt for å få vår egen black box scene.

Haugesund Teater ønsker også å utvikle en Teaterfestival for ny internasjonal dramatikk. For oss som ligger på vestkysten av Norge med åpne horisonter ut mot resten av verden, er det naturlig å se langt utover landegrensene når vi søker inspirasjon og utvikling. En internasjonal teaterfestival i Haugesund, vil sette byen vår på kartet for nye målgrupper, samtidig som det vil gi våre egne innbyggere en unik mulighet til å følge med på det som skjer på teaterfronten ute i verden.

Det blir ikke teater uten publikum. Haugesund Teater vil derfor alltid  ha innbyggerne i Haugesund i tankene når vi velger repertoar. Samtidig skal vi være blant de fremste i Europa når det gjelder utvikling og kunstnerisk kvalitet. Haugesund Teater vil gi folk fra fjern og nær enda en god grunn til å besøke byen vår.

Strategidel :

Tiltak:
1. Ta utgangspunkt i at publikum liker gode historier. Alltid ha den gode historien som basis for våre produksjoner. Alle virkemiddel skal brukes med fokus på hvordan historien kan formidles på best mulig måte.

2. Videreutvikle samarbeide med den kulturelle skolesekken, samt knytte sterkere bånd til de videregående skolene som faller utenfor ordningen.

3. Videreutvikle teaterskolen slik at vi kan inspirere til økt kreativitet og teaterinteresse blant barn og unge i regionen.  

4. Egne ungdomsprosjekter for ungdom, noen skapt av profesjonelle scenekunstnere, og noen skapt av ungdomsgruppen i teaterskolen i samarbeid med profesjonelle scenekunstnere.

5. Egne turneer til aldres- og sykehjem.

6. Fokusere på økt turnévirksomhet til Haugesunds nabokummuner.

7. Få en sterkere medieprofil i lokalavisene Haugesunds nabokommuner.

8. Jobbe aktivt for å få et eget prøve- og spillelokale.

9. Utvikle en plan for opprettelsen av en festival for ny Europeisk dramatikk i Haugesund.

10. Jobbe for å øke våre økonomiske rammer slik at vi kan gi regionen vår det teatertilbudet den fortjener.

Kontroll/Evaluering :

Vi har jevnlig evaluering av vårt repertoar og våre kunstneriske resultater i forhold til Haugesund Teaters langsiktige visjoner. I tillegg evalueres hvert prosjekt. Hvert årsprogram med dets kunstneriske og økonomiske resultater blir evaluert før neste års program godkjennes.

Styreleder, styret og styremøtene for teatret er, ved siden av å være aktivt og kreativt deltakende i teatrets strategiplanlegging, en nødvendig og viktig kontroll/evaluerings part og en svært verdifull medspiller i hele prosessen.   
Teatret søker konsulenthjelp i vanskelige økonomiske, administrative eller juridiske spørsmål.

 
5.2.2
Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen:

Følgende tiltak er iverksatt:

1. Vi har i hele 2005 hatt fokus på den gode historien når vi har presentert forestillinger.

2. Vi har sterkt fokus på å bygge opp tillit hos vårt lokale publikum.

3. Vi har utviklet en sterk medieprofil i Haugesundsområdet.

4. Vi gir forestillingstilbud til alle skoleelever i grunnskole, ungdomsskole og videregående skole i vår region, både gjennom skolesekken og i egen regi - Både i skoletiden og på kveldstid.

5. Vi lager en familieforestilling i Festiviteten hvert år der elever fra teaterskolen vår får jobbe sammen med profesjonelle scenekunstnere.

6. Vi presentere Eventyrfortellerteaterstund hver lørdag i vår- og høstsesong

7. Vi har åpne auditions når vi besetter stykkene våre, for å sørge for at nye talenter får muligheten til å vise seg fram.

8. Vi jobber aktivt opp mot næringslivet og det politiske miljøet for å fremme forståelsen av hvor viktig et aktivt teater er for en middelstor by i vekst.

 
5.2.3
Vurdering av egen mål- og resultatoppnåelse til departementet:
 
   
5.3God forvaltning av bygningsmasse og teknisk utstyr 
5.3.1
Utarbeide planer med tiltak som rulleres årlig, vurdere ekstern forvaltning:
 
5.3.2
Redegjøre for årlig forbruk og regnskapsmessige avsetninger til formålet:
 
   
5.4Bredt og systematisk samarbeid mellom institusjonene 
5.4.1Antall samarbeidsproduksjoner:1
 
Samarbeidsprosjekt 1:

Samarbeidspartner(e):
  • Ny Nordisk Koreografi

Beskrivelse av samarbeidets art:

Vi samarbeidet med Mia Habib, Malin Hellekvist Sellén, Emma Nordanfors og Favela Vera Oritz om forestillingen Ny Nordisk Koreografi der en koreograf fra hvert av de fire nordiske landene sammen skapte en moderne danseforestilling. Premieren var i Haugesund, og forestillingen spilte deretter i Tysvær. Forestillingen skal på turné i 2006. Haugesund Teater bidro med bolig, scene, administrasjon og markedsføring.