Teater Innlandet - 2004

Årsrapport 2004 for Teater Innlandet

 KAPITTEL 324: SCENEKUNSTFORMÅL 
1ET PROFESJONELT TILBUD AV TEATER-, OPERA-, DANSEFORESTILLINGER OG ANDRE SCENEKUNSTUTTRYKK OVER HELE LANDET 
1.1Formidle scenekunst på egen scene og på turne 
1.1.1Totalt antall forestillinger:153
1.1.2Antall forestillinger på egen scene/fast arena:
1.1.3Antall forstillinger på turné i Norge:141
1.1.4Antall forestillinger i utlandet:
1.1.5Antall mottatte gjestespill:2
 Gjestespillende teater/gruppe og antall publikum (jfr. sum med 1.1.8): 
 Brasiliansk kulturformidling180
 Sogn og Fjordane Teater141
 Sum:321
1.1.6Antall transmisjoner:
1.1.7Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:
1.1.8Antall forestillinger formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:
   
2HØY KVALITET GJENNOM UTVIKLING OG FORNYELSE 
2.1Et allsidig repertoar 
2.1.1Totalt antall oppsettinger:7
2.1.2Antall egenproduserte oppsettinger:5
2.1.3Antall uroppføringer:3
2.1.4Antall oppsetninger av norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:3
2.1.5Antall oppsetninger av utenlandsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater fra de siste 15 år:1
2.1.6Antall oppsetninger med norsk samtidsdramatikk/opera/musikkteater rettet mot barn og unge:
2.1.7Antall oppsettinger av ny norsk koreografi:
2.1.8Antall oppsetninger av ny utenlandsk koreografi:
2.1.9
Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for videre utvikling av disse:

Hedmark Teater er et regionteater og skal i følge vedtekter og planer arbeide med å finne en kunstnerisk forankring i eget distrikt. En viktig strategi er å utvikle dramatikk med forankring i Innlandet, dels ved hjelp av eget personale og dels gjennom prosjektet "Ny Innlandsdramatikk". Første resultatet av "Ny Innlandsdramatikk" med urpremiere i 2004 var "Daga" av Sigmund Løvåsen. Dessuten har vi bidratt i to urpremierer gjennom samarbeidsproduksjonene "Kviknerøster" og musikalen "Tante Pose".
Hedmark Teater har ansatte i fire regioner og skal samarbeide med lokale aktører i regionene. Vi har i 2004 igangsatt og nesten sluttført en omorganisering for å styrke regionenes arbeid.
Vi har også satt i gang et arbeid for å styrke dansen som kunstuttrykk og kunstform i Indre Skandinavia i tett samarbeid med Dans i Värmland.

 
   
3NÅ HELE BEFOLKNINGEN 
3.1Formidle scenekunst til et bredt publikum 
3.1.1Totalt antall publikum:15017
3.1.2Antall publikum på billetterte arrangement, og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter:12465
 Fribilletter:1294
 Sponsorbilletter:
 Sum:1294
3.1.3Antall publikum på egen scene/fast arena:
3.1.4Antall publikum på turnéforestillinger i Norge:12334
3.1.5Antall publikum i utlandet:
3.1.6Antall publikum på egenproduserte oppsettinger:12334
3.1.7Antall publikum på mottatte gjestespill:321
3.1.8Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - grunnskolen:
3.1.9Antall publikum formidlet gjennom den kulturelle skolesekken - videregående skole:
   
3.2Tilbud til barn og unge 
3.2.1Antall oppsettinger rettet mot barn og unge:3
3.2.2Antall forestillinger rettet mot barn og unge:109
3.2.3Antall publikum på forestillinger rettet mot barn og unge:8667
   
3.3Tilbud til særlige grupper (spesifiser) 
3.3.1Totalt antall oppsettinger:
3.3.2Totalt antall forestillinger:
3.3.3Totalt antall publikum:
   
4STØRRE MANGFOLD 
4.1Utvikle strategier og planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minoritetsbakgrunn 
4.1.1
Rapport om strategier og gjennomførte planer for å rekruttere og kvalifisere skuespillere og annet kunstnerisk personale med minioitetsbakgrunn:
 
   
4.2Utvikle stragegier for et bredt publikumsarbeid som også inkluderer minioitetsbefolkningen 
4.2.1
Rapport om strategier og gjennomøfrte tiltak for publikumsarbeid som også inkluderer minoritetsbefolkningen:
 
   
4.3Utarbeide strategier for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner 
4.3.1
Rapport om strategier og gjennomførte tiltak for å sikre at kvinner og menn får like muligheter til kunstfaglige, tekniske og administrative posisjoner:
 
   
5EFFEKTIV RESSURSUTNYTTELSE 
5.1Sikre god økonomistyring og ressursutnyttelse 
5.1.1
Omtale av tiltak for å sikre god økonomistyring:
 
5.1.2
Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse:
 
5.1.3
Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser:

Vi har fått nytt lager på Disen Kulturveksttun. Lagret er en ombygget låve spesielt tilpasset våre behov. Tiltaket medfører en besparing på ca. kr 40.000,- pr. år i forhold til tidligere lager.

 
5.1.4
Utvikle systemer for risikovurdering:
 
   
5.2Systematisk egenevaluering av resultater og måloppnåelse 
5.2.1
Strategiplan rullert for kommende 4 år:

Se vedlegg.

 
5.2.2
Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen:

Se vedlegg.

 
5.2.3
Vurdering av egen mål- og resultatoppnåelse til departementet:
 
   
5.3God forvaltning av bygningsmasse og teknisk utstyr 
5.3.1
Utarbeide planer med tiltak som rulleres årlig, vurdere ekstern forvaltning:
 
5.3.2
Redegjøre for årlig forbruk og regnskapsmessige avsetninger til formålet:
 
   
5.4Bredt og systematisk samarbeid mellom institusjonene 
5.4.1Antall samarbeidsproduksjoner:3
 
Samarbeidsprosjekt 1:

Samarbeidspartner(e):
  • Følgende lokale samarbeidspartnere: Tynset kulturskole, Alvd
  • Musikerordning for Hedmark

Beskrivelse av samarbeidets art:

Hedmark Teater og Musikerordningen for Hedmark produserte forestillingen med 13 profesjonelle aktører, samt 409 barn som aktører på fem ulike spillesteder. Et stort lokalt apparat under ledelse fra Hedmark Teater og Musikerordningen sto for innøving med barna i forkant.
Produksjonen var et samarbeid med: Tynset kulturskole, Alvdal kulturskole, Trysil kulturskole, Hamar kulturskole, Elverum kulturskole, Tolga kulturskole, Hamar Domkirkes Guttekor, Barnekoret Levende Lys, Hamar, Elverum barnekor, koret Regnbuen, Trysil, Tynset barneskole, Tynset Ungdomsskole, Elverum barneskole, Skotterud skole, Trysil barne- og ungdomsskole, Steinerskolen på Hedmarken, Prestrud skole, Hedmarken Barne- og ungdomsorkester

 
 
Samarbeidsprosjekt 2:

Samarbeidspartner(e):
  • Kvikne menighetsråd
  • Nord-Østerdal Musiker
  • Tynset kommune

Beskrivelse av samarbeidets art:

"Kviknerøster" av Arne Dag Østigaard. Nyskrevet stykke til Kvikne kirkes 350-års jubileum. Hedmark Teater hadde et kunstnerisk ansvar og sto for blant annet regi. Aktørene var stort sett amatører.

 
 
Samarbeidsprosjekt 3:

Samarbeidspartner(e):
  • Kongsvinger Amatørteater

Beskrivelse av samarbeidets art:

"Tante Pose" Nyskrevet musikal av Sven Erik Løchen Larsen og Ivar Tindberg  bygd på Gabriel Scotts tekst. Hedmark Teater hadde et kunstnerisk ansvar for musikalsk ledelse. Aktørene var stort sett amatører.