Nordnorsk Opera & Symfoniorkester - 2009

Årsrapport 2009 for Nordnorsk Opera & Symfoniorkester

 KAPITTEL 323: MUSIKKFORMÅL 
1GJØRE MUSIKK AV HØY KUNSTNERISK KVALITET TILGJENGELIG FOR FLEST MULIG 
1.1Formidle musikk av høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum 
1.1.1Totalt antall publikum:12119
1.1.2Antall publikum på konserter rettet mot barn og unge:1879
1.1.3Antall publikum på billetterte arrangement, og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter:11344
 Fribilletter:1165
 Sponsorbilletter:
 Sum:1165
1.1.4Antall publikum i egen konsertsal/fast arena:635
1.1.5Antall publikum på turnékonserter i Norge:2652
1.1.6Antall publikum i utlandet:140
1.1.7Antall publikum på symfonikonserter:1954
1.1.8Antall publikum på kammerkonserter:3182
1.1.9Antall publikum på andre konsert- og forestillingsformer:7037
   
1.2Utvikle forestillingsformer og formidlingstiltak, særlig overfor barn og unge 
1.2.1Totalt antall konserter:57
1.2.2Antall konserter rettet mot barn og unge:7
1.2.3Antall konserter i egen konsertsal/fast arena:8
1.2.4Antall turnékonserter i Norge forøvrig:10
1.2.5Antall konserter i utlandet:1
1.2.6Antall symfonikonserter:7
1.2.7Antall kammerkonserter:25
1.2.8Antall andre konserter og forestillingsformer:7
1.2.9Antall transmisjoner:1
1.2.10Antall utgitte CD-innspillinger:
1.2.11
Omtale av tiltak rettet mot særskilte målgrupper:
 
   
2FREMME KUNSTNERISK UTVIKLING OG FORNYELSE 
2.1Videreutvikle kunstnerisk egenart 
2.1.1
Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for videre utvikling av disse:

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS ble etablert 19. juni 2009 med det formål å drive Nordnorsk 659
Symfoniorkester, Tromsø Kammerorkester og Bodø Sinfonietta, samt produsere og formidle opera og musikkteater i landsdelen.

Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS skal være nytenkende, stilskapende, spenstig og kvalitetsbevisst. Vi
skal skape stolthet og være en god ambassadør for landsdelen. Selskapet skal ta initiativ til samarbeid med
landsdelens kultur - og næringsliv.

Nordnorsk Symfoniorkester baseres på en grunnstamme av musikerne i Bodø Sinfonietta og Tromsø
Kammerorkester. Orkesteret er prosjektbasert, men vi ønsker å bygge orkesterklang, samspill og kunstnerisk egenart langsiktig
gjennom i størst mulig grad å benytte de samme musikerne ved hver produksjon.

Nordnorsk Opera har som mål å fremme interessen for opera, dans og musikkteater i hele landsdelen. Dette skal
vi oppnå ved å satse på profesjonelle produksjoner som åpner for medvirkning av barn, unge og amatører. Våre
produksjoner skal kvalitetssikres i alle ledd og alltid framstå som profesjonelle.

Ensemblene skal opprettholde og videreutvikle sin kunstneriske identitet og profil. Vår visjon er Spill! Lytt! Spill som i samspill og som appell til publikum: Kom på konsert, få overskudd, vi spiller for
deg! Lytt og vær åpen for nye ideer og som en oppfordring til publikum til å lytte til oss fordi vi har noe viktig på
hjertet.

 
   
2.2Utvikle et allsidig repertoar som omfatter både norske og utenlandske samtidsuttrykk 
2.2.1Totalt antall framførte verk:120
2.2.2Antall urframføringer:9
2.2.3Antall norske samtidsverk komponert de siste 50 år:43
2.2.4Antall utenlandske samtidsverk komponert de siste 50 år:19
   
3MÅLRETTE VIRKSOMHETEN OG UTNYTTE RESSURSENE MEST MULIG 
3.1Fastsette mål og utarbeide strategiske planer for kunstnerisk virksomhet og formidling 
3.1.1
Strategiplan rullert for kommende 4 år:

I 2010 planlegges 16 symfoniske konserter og operaforestillinger i hele landsdelen. Dette er orkesterets viktigste
oppdrag og vårt primære satsningsområde. I 2011 skal orkesteret lanseres internasjonalt.

Engasjementet av Christian Lindberg som førstedirigent og kunstnerisk rådgiver har ført til stor interesse for
orkesteret, noe som har ledet til høyere kunstnerisk ambisjonsnivå og enda større nedslagfelt enn det som
opprinnelig var tenkt. I tillegg til omfattende turnevirksomhet i Nord-Norge, planlegges turneer til Kina og Japan i
2011. Disse turneene har kommet i stand på svært kort tid og vil gi ringvirkninger i form av samarbeid med
eksportnæringer, reiseliv og politiske internasjonale relasjoner.

Samarbeidet med Lindberg har også resultert i en
avtale der orkesteret skal spille inn cd plater hvert år frem til 2014 på plateselskapet BIS. Disse prosjektene viser
at Nordnorsk Symfoniorkester også er attraktive på det internasjonale markedet og det vil ha svært stor betydning
for anseelsen regionalt og nasjonalt. Det vil også heve kvaliteten ytterligere, samt skape stolthet, begeistring og
oppmerksomhet.

Orkesteret skal være en nasjonal spydspiss med urfremføring av flere bestillingsverk per sesong. Vi har bestilt og
urfremført nye verk av Jørgen Karlstrøm, Arnt Håkon Ånesen, Trygve Brøske, Rolf Martinsson, Christian Lindberg
og Rolf Wallin. Symfoniorkesteret tilbyr åpne generalprøver for kulturskoleelever og fri entré for barn under 15 år
på sine konserter.

Nordnorsk opera vil, som selskapet i sin helhet, ha et spesielt fokus på barn og unge. Det er lagt opp til flere
forestillinger rettet mot, og med deltakelse av barn og unge.
Hovedproduksjonen til Nordnorsk Opera i 2011 er en helt ny forestilling av Teskjekjerringa som Prinsesse
Pompadur. Komponister er Per Arne Glorvigen og Lage Robak, librettist er Trond Brænne. Forestillingen
planlegges å turnere landsdelen jevnlig fram mot Prøysens jubileum i 2014, og vi er invitert til Scene 2 i DNO&B.
Øvrige planlagte produksjoner er Puccinis Søster Angelica, Nøtteknekkeren og Rarier og mindre sceniske
forestillinger med Tromsø Kammerorkester og Bodø Sinfonietta.
Nordnorsk opera er med i Opera Norge og i AdOpera! og vil fortsette dette samarbeidet.

Nordnorsk Opera har etablert et kunstnerisk råd som skal utarbeide langsiktige strategier og konkrete planer for
produksjoner. Rådet består av Rolf-Cato Raade, Bjørn Simensen, Ketil Hugaas, Anne Lise Sollied og Roald
Karlsen.

 
3.1.2
Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen:

NOSO er inne i en treårig opptrapping der nye stillinger er en av de viktigste prioriteringene. I 2011 ønsker vi å
opprette fem nye stillinger som skal utgjøre en blåsekvintett i Tromsø Kammerorkester. Dette er en strategi for å
videreutvikle Kammerorkesteret samt skape en fast blåserbesetning i symfoniorkesteret. I tillegg ønsker vi å
styrke administrasjonen med to nye stillinger. Den består av åtte stillinger som skal administrere, markedsføre og
produsere for både symfoniorkesteret, de to ensemblene og Nordnorsk Opera. Ettersom symfoniorkesteret er et
prosjekt- og turnèorkester, ensemblene har kontinuerlig produksjon og operavirksomheten er omfattende og
krevende, ser vi at vår administrative ressurs er svært liten i forhold til sammenlignbare institusjoner.

 
   
3.2Sikre god ressursutnyttelse 
3.2.1
Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse:

Organisering og styrking av administrasjonen med to nye stillinger som skal sikre en hensiktsmessig administrasjon, markedsføring og
produksjon for både symfoniorkesteret, de to ensemblene og Nordnorsk Opera. I tillegg jobbes det med organisasjonsutvikling for å etablere en organisasjonsmodell og oppgaveløsning som er mest mulig hensiktsmessig i forhold til den videre utviklingen og ressursutnyttelen i NOSO.

 
3.2.2
Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser:

NOSO er en relativt nyetablert organisasjon og 2009 er i stor grad preget av oppstart og etablering av organisasjonen. Fremover har NOSO som målsetting å være en kostnadseffektiv organisasjon og dette skal sikres gjennom god planlegging av aktivitet og hensiktsmessig organisering og oppgavedeling i organisasjonen.