Stavanger Symfoniorkester - 2010

Årsrapport 2010 for Stavanger Symfoniorkester

 KAPITTEL 323: MUSIKKFORMÅL 
1GJØRE MUSIKK AV HØY KUNSTNERISK KVALITET TILGJENGELIG FOR FLEST MULIG 
1.1Formidle musikk av høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum 
1.1.1Totalt antall publikum:66277
1.1.2Antall publikum på konserter rettet mot barn og unge:21070
1.1.3Antall publikum på billetterte arrangement, og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter:36514
 Fribilletter:1683
 Sponsorbilletter:278
 Sum:1961
1.1.4Antall publikum i egen konsertsal/fast arena:53958
1.1.5Antall publikum på turnékonserter i Norge:5300
1.1.6Antall publikum i utlandet:4407
1.1.7Antall publikum på symfonikonserter:39021
1.1.8Antall publikum på kammerkonserter:7193
1.1.9Antall publikum på andre konsert- og forestillingsformer:20063
   
1.2Utvikle forestillingsformer og formidlingstiltak, særlig overfor barn og unge 
1.2.1Totalt antall konserter:128
1.2.2Antall konserter rettet mot barn og unge:35
1.2.3Antall konserter i egen konsertsal/fast arena:76
1.2.4Antall turnékonserter i Norge forøvrig:28
1.2.5Antall konserter i utlandet:5
1.2.6Antall symfonikonserter:55
1.2.7Antall kammerkonserter:48
1.2.8Antall andre konserter og forestillingsformer:54
1.2.9Antall transmisjoner:12
1.2.10Antall utgitte CD-innspillinger:3
 
Repertoar CD 1:

CD med musikk av Frank Martin, utgitt våren 2010:
Suite from the Opera "Der Sturm" for baryton og orkester
Six Monologues from "Jederman"
Symphonie concertante for orchestra

Thomas Oliemans, baryton
Steven Sloane, dirigent
Stavanger Symfoniorkester
MDG 901 1614-6

 
 
Repertoar CD 2:

Kaizers Orchestra, deltakelse på CD-innspilling juni 2010
Jan Ove Ottesen:
"Svarte katter og flosshatter"
"Alt for langt heim"
"Silver"
"Tumor i ditt hjerte"

Dirigent: Trond Korsgård
Kaizers Orchestra
Stavanger Symfoniorkester

 
 
Repertoar CD 3:

Innspillling av verk av Per Nørgaard, august 2010:
Helle Nacht
Spaces of Time
Borderlines

Dirigent: Rolf Gupta
Solist: Peter Herresthal, fiolin
Stavanger Symfoniorkester

 
1.2.11
Omtale av tiltak rettet mot særskilte målgrupper:

Barn og unge:
Tilbudet om pedagogisk tilrettelagte skolekonserter for grunnskolen og videregående skoler er videreført og utvidet. Barnehagekonsertene er meget populære og antall familiekonserter og tiltak for familier er økt. Lærerveiledninger er utarbeidet til forberedelse av skolekonsertene, og skoleklasser får omvisning i Konserthuset i SSOs regi.

Musikkstudenter:
Samarbeid med UIS er videreført gjennom praktisk orkestertrening for studenter som deltar på utvalgte konserter.

Utvalgte talenter:
Før sommeren startet SSO i samarbeid med Statoil et eget prosjekt der seks unge musikere i ten-årene får delta på fire orkesterproduksjoner i løpet av sesongen. De får prøve seg som profesjonelle musikere, får mye inspirasjon og erfaring,  og ved at de får anledning til å spille kammermusikk med musikere fra SSO.

Arbeidsplasser:
Flere lunsjkonserter med mindre ensembler fra SSO er gjennomført på ulike arbeidsplasser for å skape nye kontaktpunkter og øke muligheter for sponsorsamarbeid.

Oppsøkende virksomhet:
SSO har drevet oppsøkende virksomhet i mindre grupper på en rekkes kjøpesentra og kafeer og gitt 16 slike konserter på forskjellige steder i Stavangerregionen. Dette har vært muliggjort gjennom en mer fleksibel modell for orkesterdrift, og målet i dette tilfellet har vært å nå ut med musikk der folk flest ferdes og skape interesse for SSO.

 
   
2FREMME KUNSTNERISK UTVIKLING OG FORNYELSE 
2.1Videreutvikle kunstnerisk egenart 
2.1.1
Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for videre utvikling av disse:

Delt kunstnerisk lederskap er videreført gjennom den internasjonalt anerkjente barokkfiolinisten og orkesterlederen Fabio Biondi som leder for tidligmusikk, og sjefdirigent Steven Sloane som leder det øvrige repertoaret. Stor variasjon i programmeringen, fra ukjente italiensk barokkomponister til til store orkesterverk som Stravinskys Vårofferet, har gitt orkesteret et mangfold av utfordringer for musikerne og mange interessante konserter for publikum.
Orkesteret har gitt konsert i Oslo Konserthus under ledelse av Fabio Biondi, noe som understreker satsingen på tidligmusikk. Samtidig forbereder orkesteret turné til USA i 2011, med nettopp Biondi som dirigent og solist. Biondi har også gitt kammerkonserter med SSO-musikere og i tillegg møtt publikum gjennom egne seminarer.
Steven Sloane dirigerte orkesteret på turne til Danmark og Tyskland, bl.a. på konserter sammen med hans eget orkester i Bochum. Orkesterets første  CD med sjefdirigent Steven Sloane utkom i 2010. CD-en har musikk av komponisten Frank Martin.

 
   
2.2Utvikle et allsidig repertoar som omfatter både norske og utenlandske samtidsuttrykk 
2.2.1Totalt antall framførte verk:256
2.2.2Antall urframføringer:
2.2.3Antall norske samtidsverk komponert de siste 50 år:28
2.2.4Antall utenlandske samtidsverk komponert de siste 50 år:26
   
3MÅLRETTE VIRKSOMHETEN OG UTNYTTE RESSURSENE MEST MULIG 
3.1Fastsette mål og utarbeide strategiske planer for kunstnerisk virksomhet og formidling 
3.1.1
Strategiplan rullert for kommende 4 år:

En strategisk plan for perioden 2008 - 2012 ble vedtatt av styret i 2008. Den er fulgt opp i 2010. I tillegg er arbeidet med en ny strategiplan som skal ferdigstilles i 2011, satt i gang.  

Arbeidet med å øke den generelle strategiske forståelsen i organisasjonen er startet og vil bli fokusert på i lang tid fremover. Linken mellom virksomhetsplan og strategisk plan har vært med å øke kjennskap og eierskapet til SSOs strategi. Vi har jobbet en del med kriterier for involvering og resultatet ble tydeliggjort i forbindelse med organisasjonsendringene. Det er blitt foretatt en gjennomgang av organisasjonen og organisasjonsendringen trådte i kraft 1. oktober. I forbindelse med dette har det blitt foretatt en gjennomgang av alle stillingsinstrukser, kontrakter, retningslinjer og mandater og nødvendige justeringer har blitt gjort.

I forbindelse med den strategiprosessen SSO skal gjennomføre i 2011, vil både identiteten og profilen vår tydeliggjøres samt ambisjoner de neste 3-5 år.

 
3.1.2
Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen:

Kunstnerisk utvikling:
SSO viderefører satsingen på tidligmusikk, der kunstnerisk leder Fabio Biondi oppnår gode resultater som registreres både av publikum og andre gjestende artister. Han har også i 2010 stimulert musikernes kunstneriske arbeid gjennom flere kammerkonserter og seminarer for publikum.
Av musikk fra vår egen tid er internasjonale størrelser som John Adams, Steve Reich,  Magnus Lindberg, Arne Nordheim og Leif Segerstam representert.  I samarbeid med Numusic festivalen og Universitetet i Stavanger ble det fokusert spesielt på Steve Reich, som også besøkte Stavanger. SSO har dessuten spilt inn en CD med den kjente danske komponisten Per Nørgaards verker.

Nå ut til flest mulig:
Orkesteret har delt seg i mindre ensembler og oppsøkt en rekke mindre steder omkring i fylket, handlesentra og kafeer og arbeidsplasser i Stavanger og omegn. Dette har orkesteret fått god respons på. Hele 26 konserter med enten fullt orkester, kammerorkester eller mindre grupper ble gjennomført omkring i Rogaland i 2010.
Orkesteret samarbeidet også med  festivalen Sildajazz i Haugesund med produksjonen ?One night in Vegas?.

Bidra til nytenkning overfor nye grupper:
Oppdeling av orkesteret, oppsøkende virksomhet, samarbeid med musikere fra andre sjangre og effektive markedstiltak har hatt god effekt. Foredrag som gir publikum en innføring i musikken i forkant av konsertene er blitt meget populært, likeså fast konferansier på Klassikerserien. Et fulltegnet lyttekurs er videreført i samarbeid med Rogaland Musikkråd, UiS og Norsk Lydinstitutt. Det vellykkede Kyrkjelyd-prosjektet fra Kulturhovedstadsåret er videreført i betydelig skala omkring i fylket. En turné til Danmark og Tyskland ga SSO gode anmeldelser og fine kunstneriske utfordringer.

Realisere Bjergstedvisjonen:
Sammen med alle andre aktører i Bjergsted deltok SSO aktivt i en storstilt presentasjon av mangfoldet i musikkparken i september. Rundt 4.000 små og store fikk i løpet av en dag oppleve alt som parkens institusjoner kan by på. SSO deltok med kammermusikk, dels sammen med unge talenter og familiekonserter, i tillegg til at publikum kunne prøve seg som dirigent eller trommeslager.
SSO har videreført samarbeidet med UiS og musikkstudentene der, som får orkestertrening på utvalgte konserter i abonnementsseriene med store orkesterverk.

Det nye konserthuset utgjør motoren for utviklingen hvor det nå også bygges kulturskole og ny videregående skole for musikk, dans og drama. Samarbeidet mellom de ulike aktørene i musikkparken er intensivert i løpet av 2010.

Øke det finansielle grunnlaget:
Utbygging av orkesteret har gjennom en konstruktiv dialog med departement over flere år, gitt det ønskede resultat. Med et markert lønnsløft for musikerne er det også åpnet for nye muligheter og større fleksibilitet i planleggingen av orkesterets virksomhet.
Samarbeidet med Statoil er videreført i 2010 med en ny tre-årig avtale, men på et lavere nivå enn i 2009. Det gir nye utfordringer og krever en solid økonomistyring, noe som er oppnådd i 2010 gjennom flere ekstraordinære tiltak. I løpet av 2010 fikk orkesteret en ny betydelig sponsor i DnBNOR.

Være en god og utfordrende arbeidsplass:
En arbeidsmiljøundersøkelse ved årsskiftet 2008/2009 har satt i gang flere prosesser internt. Verdien av det fysiske støtteapparatet gjennom fast kontakt med Kannik Fysikalske Institutt er blitt tydelig gjennom et meget lavt sykefravær også i 2010. Av et sykefravær på 4,6 % utgjør kortidsfraværet 3,19 % og langtidsfraværet 1,38 %. Det arbeidsrelaterte sykefraværet utgjør kun 1,16 %. En fysioterapeut følger orkesteret på alle turneer og er ellers til stede på den daglige arbeidsplassen 1 ? 2 ganger pr uke. Tilbud om psykisk støtte gjennom konsultasjoner med organisasjonspsykolog har også bidratt positivt. For øvrig har orkesterets aktiviteter vært meget varierte og hatt rikelig med faglige utfordringer.

 
   
3.2Sikre god ressursutnyttelse 
3.2.1
Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse:

SSO har i tett samarbeid med de tillitsvalgte praktisert stramme rammer for vikarbruk og utvidelser også i 2010. De siste årenes økning i tilskuddet til orkesteret har gitt muligheter for utlysning av nye musikerstillinger. Det har åpnet for utvidelse av orkesterets repertoar, til glede for både publikum og orkester.

Ledige stillinger både i administrasjonen og i orkesteret er bare delvis erstattet inntil nye kommer på plass. Det har gitt noen innsparinger på lønnsbudsjettet. Det opereres med minimumsbesetninger for å unngå automatisk erstatning av syke og permitterte der det er kunstnerisk forsvarlig.
Forsøkene med deling av orkesteret har fungert meget bra, men erfaringene viser at slike ordninger krever betydelig mer administrativ og teknisk kapasitet for å kunne fungere optimalt.

 
3.2.2
Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser:

Innstramminger og nøktern bruk av vikarer og utvidelser har vært nødvendig, og bidrar til at budsjettet går i pluss. Samtidig registreres slike tiltak som økt arbeidsmiljømessig press og diskusjon om kunstnerisk kvalitet og ubalanse mellom gruppene i orkesteret. Pensjonsutgiftene er stadig en kilde til uforutsigbarhet i budsjetteringen, både på kort og lengre sikt.

Ledelsen har ellers initiert en gjennomgang av organisasjonen og innført endringer i den interne strukturen og lagt til rette for ytterligere effektivisering.