Det Norske Blåseensemble - 2006

Årsrapport 2006 for Det Norske Blåseensemble anno 1734

 KAPITTEL 323: MUSIKKFORMÅL 
1GJØRE MUSIKK AV HØY KUNSTNERISK KVALITET TILGJENGELIG FOR FLEST MULIG 
1.1Formidle musikk av høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum 
1.1.1Totalt antall publikum:18024
1.1.2Antall publikum på konserter rettet mot barn og unge:3730
1.1.3Antall publikum på billetterte arrangement, og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter:12979
 Fribilletter:300
 Sponsorbilletter:1100
 Sum:1400
1.1.4Antall publikum i egen konsertsal/fast arena:6121
1.1.5Antall publikum på turnékonserter i Norge:3911
1.1.6Antall publikum i utlandet:
1.1.7Antall publikum på symfonikonserter:2664
1.1.8Antall publikum på kammerkonserter:2298
1.1.9Antall publikum på andre konsert- og forestillingsformer:13062
   
1.2Utvikle forestillingsformer og formidlingstiltak, særlig overfor barn og unge 
1.2.1Totalt antall konserter:56
1.2.2Antall konserter rettet mot barn og unge:8
1.2.3Antall konserter i egen konsertsal/fast arena:48
1.2.4Antall turnékonserter i Norge forøvrig:8
1.2.5Antall konserter i utlandet:
1.2.6Antall symfonikonserter:14
1.2.7Antall kammerkonserter:16
1.2.8Antall andre konserter og forestillingsformer:26
1.2.9Antall transmisjoner:
1.2.10Antall utgitte CD-innspillinger:
1.2.11
Omtale av tiltak rettet mot særskilte målgrupper:

Barn og unge: Oppdag Musikken, som har bestått av ungdomskonserter (med den alger-norske soulartisten Sofian) i Oslo og Sarpsborg, konsert for elever fra musikklinjen ved Risum VG skole i Halden, barnefamiliekonsert på Fredriksten festning, samt musikkverksted-prosjekt for  barneskoler i Halden/Kornsjø/Aremark.

 
   
2FREMME KUNSTNERISK UTVIKLING OG FORNYELSE 
2.1Videreutvikle kunstnerisk egenart 
2.1.1
Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for videre utvikling av disse:

Det Norske Blåseensemble anno 1734 er Norges eldste profesjonelle og utøvende musikkinstitusjon. En unik tradisjonsbærer men samtidig en skaper av nye tradisjoner, i stadig kunstnerisk vekst.
Tradisjonsbærer-rollen videreføres og utvikles i opplysende programmeringsarbeid med fokus på blåsemusikk med stilistisk bredde, og gjennom FOU i det sk  ?Historisk Besetning?-prosjektet, herunder også aktiv profilering og synliggjøring.
Tradisjonsskaper-rollen ? videreføres og utvikles gjennom Sanntidsmusikk?- prosjektet samt aktiv nettverksbygging mot faglige miljøer i inn- og utland.

 
   
2.2Utvikle et allsidig repertoar som omfatter både norske og utenlandske samtidsuttrykk 
2.2.1Totalt antall framførte verk:217
2.2.2Antall urframføringer:
2.2.3Antall norske samtidsverk komponert de siste 50 år:
2.2.4Antall utenlandske samtidsverk komponert de siste 50 år:
   
3MÅLRETTE VIRKSOMHETEN OG UTNYTTE RESSURSENE MEST MULIG 
3.1Fastsette mål og utarbeide strategiske planer for kunstnerisk virksomhet og formidling 
3.1.1
Strategiplan rullert for kommende 4 år:

ß Skape stolthet og eierskapsfølelse i det lokale publikum.
ß Bygge et stadig større publikum, også utenfor Østfolds grenser.
ß Tydeliggjøring og synliggjøring av Blåseensemblets pionérarbeid for blåsemusikk, nasjonalt og internasjonalt.
ß Bygge internasjonale kontakter mot faglige miljø.
ß Kvalitativ ensemblebygging.
ß Forutsigbar finansiering
ß Samarbeidsavtaler med bedrifter

 
3.1.2
Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen:

ß Lokale samproduksjoner, oppsøkende konsertvirksomhet samt dialog med kommuner og næringsliv.
ß Profilerende konsertproduksjoner.
ß Utarbeidelse av strategi for aktivt bruk av lyd/bilde-opptak i markedsføring.
ß Nettverksbygging.
ß Intern organisasjonsutvikling; holdning, ansvar, roller, samarbeid.
ß Konstruktiv dialog med departement, eiere og politikere
ß Tiltak for arbeid mot bedriftsmarkedet mht sponsor- og samarbeidsavtaler blir iverksatt i 2007.

 
   
3.2Sikre god ressursutnyttelse 
3.2.1
Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse:

ß Salg av produksjoner, musikerressurser og kompetanse til ekstern arrangør som festivaler ol. totalt 7 prod i 2006.
ß Reduksjon i antall og omfang av store produksjoner og økning i antall kammermusikk-produksjoner.
ß Ansettelsesstopp og bruk av korttidsvikarer i åpne stillinger og ved langtidsfravær av fast ansatte.

 
3.2.2
Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser:

Effektiviseringstiltak i 2006 var nødvendige og påkrevet for å komme i økonomisk balanse. Dette har resultert i kraftige kostnadsbesparelser og nye og forbedrede organisatoriske styringsrutiner for kostnadskontroll ifm produksjonsplanlegging og gjennomføring.