Trondheim Symfoniorkester & Opera - 2006

Årsrapport 2006 for Trondheim Symfoniorkester

 KAPITTEL 323: MUSIKKFORMÅL 
1GJØRE MUSIKK AV HØY KUNSTNERISK KVALITET TILGJENGELIG FOR FLEST MULIG 
1.1Formidle musikk av høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum 
1.1.1Totalt antall publikum:58260
1.1.2Antall publikum på konserter rettet mot barn og unge:19513
1.1.3Antall publikum på billetterte arrangement, og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter:33772
 Fribilletter:1622
 Sponsorbilletter:1575
 Sum:3197
1.1.4Antall publikum i egen konsertsal/fast arena:42986
1.1.5Antall publikum på turnékonserter i Norge:1300
1.1.6Antall publikum i utlandet:
1.1.7Antall publikum på symfonikonserter:21610
1.1.8Antall publikum på kammerkonserter:1221
1.1.9Antall publikum på andre konsert- og forestillingsformer:17522
   
1.2Utvikle forestillingsformer og formidlingstiltak, særlig overfor barn og unge 
1.2.1Totalt antall konserter:93
1.2.2Antall konserter rettet mot barn og unge:31
1.2.3Antall konserter i egen konsertsal/fast arena:43
1.2.4Antall turnékonserter i Norge forøvrig:2
1.2.5Antall konserter i utlandet:
1.2.6Antall symfonikonserter:27
1.2.7Antall kammerkonserter:14
1.2.8Antall andre konserter og forestillingsformer:37
1.2.9Antall transmisjoner:14
1.2.10Antall utgitte CD-innspillinger:
1.2.11
Omtale av tiltak rettet mot særskilte målgrupper:

TSO har videreført avtalen med Rikskonsertene om produksjon og tilrettelegging av skolekonserter. Det pedagogiske arbeidet med skolene er styrket, musikerne oppsøker skolen i forkant av konsertene. Arbeidet med skolekonserter også gjennomført i Nord-Trøndelag.

Kontakten med sosiale institusjoner er opprettholdt, det er utviklet et samarbeid med eldrepakken i kommunen, det gjennomføres institusjonskonserter.

Programprofilen tydeliggjør konserter rettet mot barn og unge, populærkonserter rettet mot nye grupper, det samarbeides med festivaler om konserter innen spesielle genre eller for spesielt interesserte grupper (latin, jazz, opera) og det er videreført et eget abonnementstilbud rettet mot bedrifter.

 
   
2FREMME KUNSTNERISK UTVIKLING OG FORNYELSE 
2.1Videreutvikle kunstnerisk egenart 
2.1.1
Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for videre utvikling av disse:

Programarbeidet utvikles utfra ønske om bredde og  kvalitet. Gjennom den nye orkestermodellen som er under oppbygning er målet å ivareta den symfoniske musikken gjennom et utbygd orkester,  oppnå større fleksibilitet i virksomheten og større spennvidde i aktiviteten. TSO har et stort nettverk av samarbeidsparter innen regionens kulturliv (opera, festivaler, kor, m.fl) og gjennomfører konserter innen et meget bredt repertoar.

Vi ønsker å utvikle orkestret gjennom utfordrende symfonikonserter og seriebygging, tydeliggjøring av spennvidden i virksomheten og gjennom allsidig repertoar og fleksibilitet i driften.
Til symfonikonsertene arbeides det stadig med å få de beste dirigenter og solister tilpasset programmet  TSO tilstreber å skape konsertsesonger som utfordrer publikum og oss selv.
________________________________________

 
   
2.2Utvikle et allsidig repertoar som omfatter både norske og utenlandske samtidsuttrykk 
2.2.1Totalt antall framførte verk:244
2.2.2Antall urframføringer:8
2.2.3Antall norske samtidsverk komponert de siste 50 år:20
2.2.4Antall utenlandske samtidsverk komponert de siste 50 år:52
   
3MÅLRETTE VIRKSOMHETEN OG UTNYTTE RESSURSENE MEST MULIG 
3.1Fastsette mål og utarbeide strategiske planer for kunstnerisk virksomhet og formidling 
3.1.1
Strategiplan rullert for kommende 4 år:

Trondheim Symfoniorkesters strategiplan ble lagt for årene 2005 - 2009. I tillegg suppleres planen med den strategien som til enhver tid utvikles. Oppbyggingen av orkestermodellen som starter i 2007 og skal være ferdig oppbygd ved inngangen til 2010 er en viktig del av dette.
Trondheim Symfoniorkester skal være blant de mest anerkjente symfoniorkestrene i Norge, holde et internasjonalt nivå og skal framstå som et kraftsentrum i Midt-Norsk kulturliv.

Kunstnerisk virksomhet
TSO skal skape engasjerende, utfordrende og underholdende konserter. Alt TSO foretar seg og presenterer skal ha høy kvalitet. TSO skal være åpen for nye kunstneriske uttrykk og for unge utøvere innen dirigent-, solist- og orkesterfaget. TSO skal tilrettelegge tilbud for barn og unge.
TSO skal tilpasse sin kunstneriske virksomhet til orkestrets størrelse og de aktuelle økonomiske rammer.


Økonomi
Tilbudet til brukerne skal bli bedre ved å utnytte maksimalt de ressursene vi til enhver tid har. Virksomheten skal alltid tilpasses den økonomien orkestret har, og det skal opparbeides tilfredsstillende reserver

Ansatte
De ansatte er kjernen i vår virksomhet. Derfor er det helt avgjørende med motiverte, dyktige, kreative og engasjerte medarbeidere. Alle ansatte skal bidra til godt arbeidsmiljø og et godt arbeidsklima i organisasjonen.

 
3.1.2
Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen:

Visjon/formål
Gjennom programarbeid, engasjementer og ansettelser tilstrebes det å holde en høy kvalitet på all produksjon. Gjennom profilarbeid og markedsføring arbeides det for å skape bred interesse for virksomheten og de musikkområder vi ivaretar.

Kunstnerisk virksomhet
TSO har engasjert en norsk kunstnerisk leder som i sin planlegging bevisst arbeider med å  ivareta målene i strategiplanen. Det legges opp til en bred profil som har høye kvalitetsmål i alle musikkformer som ivaretas.Det er satset spesielt på konserter for barn og unge med å utvikle kompetanse og et eget produksjonsmiljø for disse konsertene. Det er utviklet nye samarbeidsformer med konsertsteder i distriktet både for kveldskonserter og for skolekonserter.

Publikum
Gjennom programarbeid, stor variasjon i tilbudet og en aktiv markedsføring tilstrebes å nå så mange som mulig. Det er også påbegynt en større prosess rundt markeds- og informasjonsarbeidet.

Samarbeidspartnere
TSO er allerede en sentral aktør i en stor del av det klassiske musikkliv som foregår i regionen. Samarbeidspartene er mange og er avgjørende for å opprettholde det aktivitetsnivået orkestret har i dag.

Økonomi
TSO søker stadig arbeidsformer som utnytter en stram produksjonsressurs så godt det lar seg gjøre. Gjennom orkestermodellen oppnås målet om 90 musikere innenfor rammer som er meget effektive både kostnadsmessig og produksjonsmessig.

Ansatte
TSO har flyttet til nye lokaler som huser administrasjon, øverom og kantine med mer. Gjennom nye og tilfredsstillende lokaler er flere praktiske behov til alle ansatte ivaretatt. TSO har bedriftshelsetjeneste og vil i løpet av 2007 øke ressursene til personalledelse.

 
   
3.2Sikre god ressursutnyttelse 
3.2.1
Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse:

Det er opprettet samarbeidsformer med andre aktører i kulturlivet for i kombinasjon med disse å realisere prosjekter orkestret alene ikke kan klare. Disse avtalene er avgjørende for TSO for å opprettholde aktivitetsnivået.
Det arbeides aktivt med prøve-og konsertplanen for å utnytte den så effektivt som mulig, og behovet for vikar og ekstramusikere er under utredning for å oppnå de beste løsninger innenfor de ressurser vi har til disposisjon. Det pågår et arbeid med tariffavtalen for å tilpasse den orkestrets nåværende behov og drift.

 
3.2.2
Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser:

TSO har en positiv kunstnerisk  utvikling, publikumstallet opprettholdes og økes. TSO har fått nye og tilpassede lokaler uten økning i kostnadene. Det er oppnådd større produksjon og en høyere utnyttelse innenfor tariffavtalen bestemmelser. Det er oppnådd effektivitet og langsiktighet i planleggingen. Det er oppnådd  samarbeidsavtaler og produksjonsavtaler som gir besparelser og større produksjonsmuligheter.