Det Norske Kammerorkester - 2010

Årsrapport 2010 for Det Norske Kammerorkester

 KAPITTEL 323: MUSIKKFORMÅL 
1GJØRE MUSIKK AV HØY KUNSTNERISK KVALITET TILGJENGELIG FOR FLEST MULIG 
1.1Formidle musikk av høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum 
1.1.1Totalt antall publikum:21780
1.1.2Antall publikum på konserter rettet mot barn og unge:
1.1.3Antall publikum på billetterte arrangement, og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter:7392
 Fribilletter:226
 Sponsorbilletter:604
 Sum:830
1.1.4Antall publikum i egen konsertsal/fast arena:4618
1.1.5Antall publikum på turnékonserter i Norge:4722
1.1.6Antall publikum i utlandet:12440
1.1.7Antall publikum på symfonikonserter:
1.1.8Antall publikum på kammerkonserter:21780
1.1.9Antall publikum på andre konsert- og forestillingsformer:
   
1.2Utvikle forestillingsformer og formidlingstiltak, særlig overfor barn og unge 
1.2.1Totalt antall konserter:34
1.2.2Antall konserter rettet mot barn og unge:
1.2.3Antall konserter i egen konsertsal/fast arena:10
1.2.4Antall turnékonserter i Norge forøvrig:14
1.2.5Antall konserter i utlandet:10
1.2.6Antall symfonikonserter:
1.2.7Antall kammerkonserter:34
1.2.8Antall andre konserter og forestillingsformer:
1.2.9Antall transmisjoner:3
1.2.10Antall utgitte CD-innspillinger:
1.2.11
Omtale av tiltak rettet mot særskilte målgrupper:

DNK har ikke konserter rettet kun mot barn og unge, men har inngått et samarbeid med Norsk Kulturskoleråd  - region Øst om utvalgte konserter i vært sesongprogram. Det tilrettelegges forberedelsesmateriell, åpne prøver , samtaler på scenekanten og mesterklasser.
DNK har også et samarbeid med Norges musikkhøgskole omkring stipendiater.

 
   
2FREMME KUNSTNERISK UTVIKLING OG FORNYELSE 
2.1Videreutvikle kunstnerisk egenart 
2.1.1
Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for videre utvikling av disse:

DNK arbeider kontinuerlig med nyskapning av det klassiske repertoaret og presentasjonsformer.
Hard Barokk er orkesterets fremste arena for alternativ opplevelse av klassisk musikk.

 
   
2.2Utvikle et allsidig repertoar som omfatter både norske og utenlandske samtidsuttrykk 
2.2.1Totalt antall framførte verk:52
2.2.2Antall urframføringer:
2.2.3Antall norske samtidsverk komponert de siste 50 år:1
2.2.4Antall utenlandske samtidsverk komponert de siste 50 år:6
   
3MÅLRETTE VIRKSOMHETEN OG UTNYTTE RESSURSENE MEST MULIG 
3.1Fastsette mål og utarbeide strategiske planer for kunstnerisk virksomhet og formidling 
3.1.1
Strategiplan rullert for kommende 4 år:

1. Re-etablere Universitetes Aula som orkesterets viktigste konsertarena og bidra til at Aulaen også blir attraktiv 660
for et yngre publikum.
2. Fortsette samarbeidet med DNO&B om en til to konserter årlig i operaens store sal
3. Utvikle et samarbeid med de nye konserthusene i Stavanger og Kristiansand om årlige konserter, samt besøke
en eller flere av de større nordiske byene årlig.
4. Videreutvikle samarbeidet med ensemblene Det Norske Solistkor og Ingun Bjørnsgaard Prosjekt (dans)
5. Videreutvikle samarbeidet med konsertarrangører i Østlandsområdet, samt turnere mest mulig i hele Norge.
6. Gjennomføre en internasjonal turné årlig. Skape merverdi rundt turneen gjennom tett samarbeidmed UD.
7. Arbeide med målrettede tiltak for å inkludere nytt publikum på våre konserter. Hvert år ha som mål å finne
minimum en ny gruppe hvor det rettes spesielle tiltak/samarbeidsprosjekter
8. Fortsette arbeidet med å tilrettelegge aktiviteter og konsertopplevelser i samarbeid med kulturskolene
9. Ta initiativ til å re-etablere Kammerorkesterets egen Vinternattfestival til å bli en ny stor festival der alle de
store musikkinstitusjonene, samt flere av de mindre, i Oslo, er felles arrangør. Målsettingen er å samle
eksisterende aktivitet under en felles paraply for å skape større oppmerksomhet om vår felles virksomhet, samt
som et resultat av dette også forløse nye kunstneriske ideer.
10. Hvert år lage minimum ett nytt prosjekt der vi tar i bruk nye virkemidler for å fornye den klassiske
konsertformen
11. Videreutvikle og foredle samarbeidet med Risør Kammermusikkfest for å styrke begge institusjoners
nasjonale og internasjonale posisjon.

 
3.1.2
Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen:

1. DNK er i dialog med Universitetes Aula omkring muligheter for å benytte denne konsertarenaen.
2. Det ble i 2010 avholdt en konsert  i DNO&B. For 2011 arrangementene under Oslo Vinternattfestival hovedsaklig legges til DNO&B samt ytterligere konserter i løpet av året.
3. I 2010 gjestet DNK Tivooli konsertscene i København. Det arbeides videre for konserter i de større nordiske byene samt de nye konserthusene i Kristiansand og Stavanger.
4. DNK avholder minimum to konserter med Det Norske Solistkor årlig og har inngått avtale om samarbeid med Ingun Bjørnsgaard prosjekt under oslo Vinternattfestival i 2011.
5. DNK har i 2010 videreutviklet samarbeidet med flere konsertarrangører i Østlandsområdet.
6. DNK gjennomførte i 2010 turne til Japan, Sør-Korea, København, og Hamburg. Videre gjestet DNK Royal Albert Hall under konsertserien PROMS.
7. I 2010 har særlige tiltak til nye målgrupper vært konsentreret rundt
kulturskolene, men også grupper som bl.a. eldreakademier .
8. I 2010 inngikk DNK et samabeid med Norsk Kulturskoleråd - region Øst
omkring konserttilbud og popplæring til kulturskolenes elever.
9. Siste Oslo Vinternattfestival blir avholdt 2011 - deretter vil det arbeides med å finne en ny form på videreføringen av denne.
10.Under turne i London avholdt DNK og Andsnes en konsert i serien Limelight at 100 Club.  Limelight er et månedelig arrangement som presenterer klassisk musikk i en rock'n' roll ramme.
11.Det er inngått samarbeid med Risør kammermusikkfest omkring felles administrasjon.

 
   
3.2Sikre god ressursutnyttelse 
3.2.1
Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse:

DNK har i 2010 videreutviklet samarbeidet med konsertvirksomhet i Østlandsområdet. Videre er turnévirksomhet i Norge innarbeidet som en del av orkesterets faste aktivitet.

Det er inngått samarbeid med Risør kammermusikkfest omkring felles administrasjon.

 
3.2.2
Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser:

Samarbeid med andre konsertarrangørere på Østlandet gir en bedre ressursutnyttelse av det enkelte prosjekt gjennom flere fremføringer av innøvet repertoar samt at det utløser lokale ressurser fra våre medarrangører og lokalmiljøet. Dette målrettede langsiktige arbeidet er med å bygge opp et publikum utenfor Oslo regionen gir også en bedre ressursutnyttelse på lengre sikt.

Det inngåtte samarbeid med Risør kammermusikkfest omkring felles administrasjon. gir god ressursutnyttelse av kompetanse, lokaler og utstyr.