Bergen Filharmoniske Orkester - 2008

Årsrapport 2008 for Stiftelsen Harmonien

 KAPITTEL 323: MUSIKKFORMÅL 
1GJØRE MUSIKK AV HØY KUNSTNERISK KVALITET TILGJENGELIG FOR FLEST MULIG 
1.1Formidle musikk av høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum 
1.1.1Totalt antall publikum:80153
1.1.2Antall publikum på konserter rettet mot barn og unge:15952
1.1.3Antall publikum på billetterte arrangement, og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter:72518
 Fribilletter:3015
 Sponsorbilletter:2498
 Sum:5513
1.1.4Antall publikum i egen konsertsal/fast arena:63234
1.1.5Antall publikum på turnékonserter i Norge:10749
1.1.6Antall publikum i utlandet:6170
1.1.7Antall publikum på symfonikonserter:62480
1.1.8Antall publikum på kammerkonserter:2915
1.1.9Antall publikum på andre konsert- og forestillingsformer:14758
   
1.2Utvikle forestillingsformer og formidlingstiltak, særlig overfor barn og unge 
1.2.1Totalt antall konserter:90
1.2.2Antall konserter rettet mot barn og unge:24
1.2.3Antall konserter i egen konsertsal/fast arena:72
1.2.4Antall turnékonserter i Norge forøvrig:14
1.2.5Antall konserter i utlandet:4
1.2.6Antall symfonikonserter:62
1.2.7Antall kammerkonserter:11
1.2.8Antall andre konserter og forestillingsformer:17
1.2.9Antall transmisjoner:18
1.2.10Antall utgitte CD-innspillinger:1
 
Repertoar CD 1:

Alexander Glazunov: Violin conterto in A minor op. 82
Pyotr Ilyich Tchaikovsky:
- Souvenir d'un lier cher, op. 42
- Violin concerto in D major, op. 35

 
1.2.11
Omtale av tiltak rettet mot særskilte målgrupper:

Orkesteret (BFO) har fortsatt satsningen på konserter for barn og unge. Familieforestillingene med balletten Nøtteknekkeren ble videreført i samarbeid med bl.a. Bergen Kulturskole og Grieghallen. Denne gang medvirket også ungdomsorkesteret Ung Symfoni. Ca. 140 barn medvirket totalt.

Satsningen mot studentsjiktet er opprettholdt med flere konserter i serien Operacafe i samarbeid med Studentersamfunnet i Bergen. Konsertene ble i løpet av året flyttet fra Studentersamfunnet til Logen teater. Markedsføring av konsertene via SMS gir gode resultater.

Satsning på unge talenter er styrket ytterligere gjennom en samarbeidsavtale med Griegakademiet (GA). Avtalen omfatter

1) medvirkning av alle GAs 1. og 2. årsstudenter i en av BFOs korproduksjoner. Dette er blitt en del av GAs obligatoriske studieplan, og har som hensikt å gi studentene en innføring i hvordan det er å delta aktivt i et prosjekt med profesjonelt ensemble. Det gir også viktig kunnskap om orkesterlitteraturen. Samarbeidsprosjektet i 2008 var Verdis Requeim og fant sted i november. I underkant av 100 studenter deltok.

2) I mai 2008 prøvepspilte strykestudenter for å delta i det vi har kalt orkesterworkshop. Studenter som blir godkjent deltar som musikere i orkesteret på noen utvalgte produksjoner hvert år.

3) Studenter kan også prøvespille for å opptre som solister med BFO. Etter prøvespill i mai 2008 ble 2 studenter godkjent. Natalia Radzik, kontrabass, var solist under våre nyttårskonserter i janaur 2009. Christain Hundsnes Grøvlen vil fremføre Griegas a-moll på Hardingtonar i juni. Vi opplever alle disse nye samarbeidsformene med Griegakademiet som enormt positive for begge parter og vil videreføre dem i 2009.

Samarbeidet med Bergen Kulturskole og Bergen Unge Kammerorkester er fortsatt tett, og vi holder statdig dialog om aktuelle samarbeidsprosjekter.

Den Nye Opera (DNO) fremførte Den Flygende Hollender (Richard Wagner) i november. Oppsetningen trakk ca. 4000 publikummere, deriblant 1000 skolebarn som hadde prosjekt knyttet til operaen. Samarbeidspartnerne i DNO i 2008 var Grieghallen, Festspillene i Bergen, Den Nationale Scene og BFO.

 
   
2FREMME KUNSTNERISK UTVIKLING OG FORNYELSE 
2.1Videreutvikle kunstnerisk egenart 
2.1.1
Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for videre utvikling av disse:

BFOs kunstneriske utvikling defineres som BFOs kollektive og våre musikeres individuelle kunstneriske vekst, og den kunstneriske utvikling som BFO er en del av som kunstinstitusjon. BFO er gitt status som nasjonal orkesterinstitusjon har dermed et stort ansvar i å utvikle symfoniorkesteret som kunst- og kulturform.
Vår kunstneriske identitet og kvalitet måles i hvordan vi selv opplever at vi løser vårt kunstneriske oppdrag og hvordan omverdenen vurderer oss. Responsen fra publikum og media på våre konserter, innspillinger og turneer gir indikasjoner på vår kunstneriske status. Fulle konsertsaler, invitasjoner til prestisjefylte arenaer og innspillinger motiverer oss til ytterligere kunstnerisk vekst.

Vi har definert 8 kunstneriske områder med tilhørende mål og strategier:
1. Repertoar og programplanleggingen
2. Dirigenter
3. Solister
4. Rekruttering av musikere
5. Musikkfaglige virkemidler
6. Turneer
7. Innspillinger
8. Bergen Filharmoniske Kor

1: Repertoaret og programplanlegningen
Et av BFOs hovedoppgaver er å gjøre tilgjengelig og presentere musikk skrevet for vår besetning. De mest etterspurte verkene skal programmeres med jevne mellomrom slik at vårt publikum får mulighet til å høre hjørnesteinene i det klassiske repertoaret. Programmeringen skal også reflektere en ambisjon om å få flest mulig til å oppsøke våre konserter og en økt egeninntjening gjennom billettsalget.
BFO skal presentere et variert utvalg fra en over 300 år gammel orkesterarv. Som nasjonalt orkester vektlegges norske verk. BFO har et ansvar for å utvikle og presentere ny musikk og initiere fornyelse innenfor den symfoniske genre. Uten innsikt og delaktighet i utviklingen innenfor samtidsmusikken, vil vi på sikt miste vår berettigelse. Et kontinuerlig arbeid med det moderne uttrykket vil ivareta den faglige kompetanse BFO er avhengig av for å fremføre samtidsmusikk på et høyt kunstnerisk nivå. BFO har ansvaret for en kvalitetsutvikling av tilbudet til barn og unge. Vi har som målsetning å bli ledende i Norge når det gjelder utvikling av repertoar og presentasjonsformer for barn og unge.
Strategier:
1. BFOs skal holde den klassiske musikken aktuell og viktig, og utvikle og fremme dens kunstneriske egenverdi.
2. Repertoaret som fremføres i løpet av en sesong skal ha stor bredde
3. Vi har et ansvar for jevnlig å presentere de mest kjente verkene for vårt publikum
4. Det skal tas hensyn til at programplanleggingen er avgjørende for BFOs kunstneriske utvikling, og skal derfor i stor grad tilpasses i den retning BFO ønsker å prioritere.
5. Repertoar kan brukes som virkemiddel for å engasjere ettertraktede dirigenter og solister.
6. Norsk musikk ? og vestlandskomponistene i spesielt - skal ha en viktig plass på repertoaret.
7. BFO skal samarbeide med krefter som representerer fornyelse og et høyt kunstnerisk nivå innenfor den klassiske samtidsmusikken. Det skal være en samtidsprofil i BFOs sesongprogram, og ambisjonen er at BFO skal urframføre 3 verk hver sesong.
8. Oppsetninger av sceniske operaproduksjoner i samarbeid med Den Nye Opera er viktig i BFOs virksomhet og skal prioriteres.
9. Dette strategidokument skal brukes som underlag i programmeringen for samproduksjoner med FiB, DNO og Borealis.
10. BFO vektlegger en fortsatt utvikling og kvalitetsforbedring av tilbudene rettet mot barn og unge. Det er en målsetting at vi fra sesongen 2010 gjør en hel uke med skolekonserter.
11. BFO vil i 1-2 produksjoner i året presentere et mer populært program for nye publikumsgrupper. Produksjonene skal være på et høyt kunstnerisk nivå med gode dirigenter og solister.
12. BFO har som mål å gjøre 1 gratis utekonsert hvert år i Bergen.
2: Dirigenter
BFO skal etterstrebe å engasjere dirigenter som kan inspirere og utvikle orkesteret, og dermed bidra til kunstnerisk vekst. Det er viktig for BFO at vi bidrar til utviklingen av nye norske dirigenttalenter, enten gjennom å invitere disse som gjestedirigenter eller ved at de tilbys et tettere samarbeid med BFO som assistentdirigenter.
Strategier:
1. Valg av dirigenter skal gjøres ut fra det repertoaret vi ønsker å fremføre, ut fra hvilke dirigenter vi mener vårt publikum ønsker å møte, og hvilke dirigenter vi ønsker å jobbe med.
2. BFO har kontrakt med Andrew Litton som kunstnerisk leder til og med sesongen 10/11. Vi vil ved utgangen av 2009 diskutere evt. videre samarbeid med Litton.
3. Juanjo Mena er første gjestedirigent til og med sesongen 10-11.
4. BFO ønsker å beholde praksis med en fast gjestedirigentstilling.. Det er ønskelig at den faste gjestedirigenten har et internasjonalt navn.
5. BFOs skal ha minimum 4 toppdirigenter per sesong utover sjefdirigent og fast gjestedirigent.
6. Valg av dirigent kan brukes som et virkemiddel for å tiltrekke seg interessante solister.
7. BFO søker gjestedirigenter som representerer andre repertoarmessige, musikalske, metodiske og kunstneriske innfallsvinkler enn våre faste dirigenter.
8. Nettverket mot de dirigenter vi ønsker oss som gjestedirigenter skal hele tiden utvikles.
9. Det skal være en klar ambisjon å engasjere unge dirigenttalenter tidlig.
10. Det er BFOs ambisjon å videreføre stillingen for assistentdirigent.

3: Solister
BFOs solister skal samsvare med de krav og ønsker publikum og orkester har, og skal i prinsippet alltid holde det nivået BFO til enhver tid befinner seg på. BFO ønsker å inspireres av våre solister. Vi har også et ansvar i å videreutvikle og støtte unge norske musikere som sikter mot en solistkarriere.
Strategier:
1. Valg av solister skal gjøres ut fra hvilke verk vi ønsker å fremføre, hvilke solister vi mener vårt publikum ønsker å møte, ut fra ønsker fra våre dirigenter, samt ut fra de solistene vi selv ønsker å jobbe med.
2. Valg av solist kan brukes som et virkemiddel for å tiltrekke seg interessante dirigenter.
3. Norske solister på et høyt nivå skal ha en viktig plass blant BFOs solister.
4. BFOs skal ha minimum 4 toppsolister per sesong.
5. BFO skal fortsette ordningen med en Residensmusiker som opptrer med orkesteret minimum 3 ganger i løpet av sesong.
6. BFO benytter egne musikere som solister så ofte det er hensiktsmessig og mulig.

4: Orkesterets størrelse og rekruttering av musikere
Det er en langsiktig målsetning å bygge ut orkesteret til full symfonisk besetning med 106 musikere. I inneværende periode (2009-2012) er målet 100 musikere.
BFO skal rekruttere musikere med musikkfaglig kompetanse på et høyt internasjonalt nivå og med personlige egenskaper som fremmer et godt sosialt og faglig miljø i orkesteret.


Strategier:
1. BFOs skal i den kommende perioden søke å finansiere en gradvis utbygging av orkesteret mot 100 musikere.
2. Administrerende direktør besetter stillingene i samråd med Styret, Ledergruppe, Orkesterkomité og Faglig Råd (prøvespillkomité).
3. Alle rekrutteringsprosesser skal i prinsippet gjennomføres med prøvespill. Dersom man ikke finner den ønskede kompetanse ved prøvespill, skal man vurdere andre rekrutteringsmetoder.
4. Det skal være internasjonal annonsering av stillingene.
5. Orkesterets prøvespill skal stadig utvikles og profesjonaliseres.
6. Avlønning vil følge gjeldende tariffavtaler, noe som skal kommuniseres til kandidater i rekrutteringsprosessen.
7. Det er en klar strategi i seg selv å gjøre BFO til en spennende og attraktiv arbeidsplass.

5: Musikkfaglige virkemidler
BFO skal alltid arbeide for å styrke den enkelte musikers kompetanse og øke orkesterets kunstneriske kvalitet.
Strategier:
1. Direktør skal i samarbeid med programkomiteen utarbeide en kunstnerisk handlingsplan for hver sesong. Denne planen skal forelegges kunstnerisk leder og inngå i den samlede strategi.
2. Gruppelederne i orkesteret har et utvidet ansvar for å følge opp og om nødvendig iverksette tiltak for å utvikle den enkelte musikers kompetanse, jfr. gruppelederinstruksen pkt. 2., 1. avsnitt.
3. Gruppelederne skal i samråd med kunstnerisk leder ved behov iverksette systematiske og jevnlige prøver med gruppen for å utvikle denne og eventuelt samspillet mellom andre grupper, jfr. gruppelederinstruksen pkt. 2., 4. avsnitt.
4. Alle instrukser skal i kommende periode gjennomgås og oppdateres.
5. BFOs instrumentpark skal kontinuerlig gjennomgås og oppgraderes.

6: Turneer
Turnering er en av våre viktigste oppgaver. På Vestlandet fordi vi er eneste symfoniorkester i regionen, forøvrig nasjonalt og internasjonalt som en av oppgavene som nasjonalorkester. Turneer skal medvirke til at orkesterets kvaliteter synliggjøres regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Turnering vil både nødvendiggjøre og motivere til kompetanseheving og ytterligere måloppnåelse i organisasjonen, og legge grunnen for videre kunstnerisk vekst.
Strategier:
1. BFO gjennomfører 2 internasjonale turneer eller gjestespill hver sesong,
2. Prioriterte satsningsområder i denne perioden er Storbritannia, Tyskland (Berlin, Hamburg, München, Frankfurt), de nordiske hovedstedene (Stockholm, Helsinki, København), Russland (Moskva, St. Petersburg) og Wien. I tillegg til skal det jobbes målrettet mot invitasjoner fra større festivaler som f. eks. The Proms, Edinburgh Int. Festival, Lucerne Festival, Schleswig-Holstein MF, Berliner Festspiele og Salzburg Festival.
4. BFO ønsker i perioden å jobbe mot en turne til USA med konserter i bl.a. New York, Washington, Chicago, Boston og Philadelphia.
5. Det gjennomføres minst 1 konsert i Oslo Konserthus eller DNO & Ballett hver sesong.
6. Det skal programmeres norske verk på våre konserter utenlands.
7. Turneprogrammene skal innholde store verk fra kjernerepertoaret.
8. Kunstnerisk leder skal som hovedregel dirigere på internasjonale turneer og gjestespill. Andre dirigenter skal kunne benyttes dersom det er naturlig.
9. Solister på turneer og gjestespill velges ut fra internasjonal etterspørsel, ?døråpner-kompetanse? og ut fra solistenes bidrag til orkesteret kunstneriske vekst og identitet.
10. BFO skal være kunstnerisk best mulig forberedt før turne. Det skal alltid settes av tilstrekkelig prøvetid og det skal gjøres konserter for vårt publikum i Bergen før avreise.
11. Vi skal alltid søke å forbedre logistikken på våre turneer. Det skal etterstrebes et mest mulig smidig og minst mulig belastende reiseopplegg.
13. Finansieringen av turneer og gjestespill skal som hovedregel være prosjektorientert.
14. BFO skal pleie nettverket til de agenter som organiserer våre turneer og de arenaer vi ønsker å bli invitert til.

7: Innspillinger
Innspillinger synliggjør orkesterets kvaliteter og bygger vårt varemerke. For å holde vår norske musikalske arv levende og for å videreutvikle og formidle vår norske samtidsmusikk, vil vi regelmessig spille inn norske verk. Innspillingsprosjekter nødvendiggjør og motiverer til kompetanseheving og ytterligere måloppnåelse i organisasjonen, og gode resultater vil bygge vår kollektive selvtillit og kunstneriske vekst.
Strategier:
1. BFO skal spille inn 250 minutter musikk hver sesong.
2. Innspillingene skal hovedsaklig gjøres på internasjonale plate/medieselskaper.
3. Repertoaret bestemmes ut fra en antatt etterspørsel fra vårt publikum, hva kunstnerisk leder og programkomiteen ønsker å profilere BFO med, samt ut fra det aktuelle plateselskaps repertoarønsker.
4. Det skal spilles inn minst en CD med norsk eller nordisk musikk hvert annet år.
5. Innspillinger med BFO skal fortrinnsvis skje med vår kunstneriske leder.
6. Innspillinger under pkt 4 skal fortrinnsvis gjøres av en spesialist innen dette repertoaret.

8: Bergen Filharmoniske Kor (BFK)
Det er vitalt for BFOs koproduksjoner at vi har et kunstnerisk og administrativt velfungerende kor. Siden vi i Bergen ikke har tilgang til noe profesjonelt kor, er det viktig at vi utvikler BFK mot det samme profesjonelle nivå som hos dirigenter, solister og orkester. De siste årene har BFK vist positiv utvikling, og det er et viktig at vi støtter opp under denne utviklingen og viderefører arbeidet.

Strategier:
1. Håkon Matti Skrede har kontrakt som kormester fra 1. Januar 2009 og ut 2011.
2. BFK skal gis så gode arbeidsforhold som mulig. Dette gjelder fortrinnsvis gode øvelokaler og seminarer.
3. BFOs markedsavdeling skal stå til disposisjon for utarbeidelse av nødvendig materiell og annonser for BFK
4. Kormester utarbeider i løpet av 2009 en egen strategiplan for koret, som inkluderer bl.a. handlingsplan for korets videre kunstneriske utvikling og fremtidig rekruttering.
5. Arbeid mot et profesjonelt kor i Bergen videreføres i samarbeid med Den Nye Opera.

 
   
2.2Utvikle et allsidig repertoar som omfatter både norske og utenlandske samtidsuttrykk 
2.2.1Totalt antall framførte verk:138
2.2.2Antall urframføringer:10
2.2.3Antall norske samtidsverk komponert de siste 50 år:13
2.2.4Antall utenlandske samtidsverk komponert de siste 50 år:23
   
3MÅLRETTE VIRKSOMHETEN OG UTNYTTE RESSURSENE MEST MULIG 
3.1Fastsette mål og utarbeide strategiske planer for kunstnerisk virksomhet og formidling 
3.1.1
Strategiplan rullert for kommende 4 år:

Strategidokument 2009 til 2012

Stiftelsens formålsparagraf:
Stiftelsen har som formål å fremme og utvikle interessen for symfonisk musikk og kammermusikk på høyt kunstnerisk nivå i Bergen, regionalt, nasjonalt og internasjonalt, og gjøre denne kunstart tilgjengelig for det store publikum gjennom orkester ? og korkonserter, kammerkonserter, turneer, plate ? og videoinnspillinger, radio- og fjernsynsopptak. Stiftelsen driver symfoniorkester og kor.

Statlige rammevilkår:
1 Gjøre musikk av høy kunstnerisk kvalitet tilgjengelig for flest mulig
2 Fremme kunstnerisk utvikling og fornyelse
3 Målrette virksomheten og utnytte ressursene mest mulig.

A. Visjon
Bergen Filharmoniske Orkester skal være et internasjonalt ledende symfoniorkester som ut fra sin kvalitet etterspørres på viktigste konsertarenaer hjemme og ute og tiltrekker seg de beste musikere, dirigenter og solister.

B. Hovedmål for perioden 2009- 2012
a) BFOs kunstneriske hovedmål i denne periode er å beholde og videreutvikle sitt kunstneriske nivå.  Vi skal operere i frontlinjen, og arbeide med de beste komponistene, dirigentene og solistene. Vi vil sette de kunstneriske trendene.

b) Våre profil- og publikumsmessige hovedmål er ytterligere synliggjøring og egeninntjening. BFOs konserter skal være møtestedet for alle musikkinteresserte på Vestlandet. Vi vil fortsette å bygge vårt renommé overfor publikum i innland og utland, våre sponsorer, samarbeidspartnere og våre eiere.

c) Organisatoriske hovedmål vil være å utvikle BFO som en operativ, effektiv og moderne bedrift. Det er avgjørende at vi sikrer en stabil og forutsigbar økonomisk plattform som gir oss mulighet til en trygg og langsiktig disponering og planlegging av virksomheten.

C. hovedstrategier
Det er utarbeidet strategier for følgende hovedområder:
1. Kunstnerisk utvikling
2. Formidling, profilering og egeninntjening
3. Økonomi, administrasjon og personell    

C 1. Kunstnerisk utvikling.
BFOs kunstneriske utvikling defineres som BFOs kollektive og våre musikeres individuelle kunstneriske vekst, og den kunstneriske utvikling som BFO er en del av som kunstinstitusjon. BFO er gitt status som nasjonal orkesterinstitusjon har dermed et stort ansvar i å utvikle symfoniorkesteret som kunst- og kulturform.
Vår kunstneriske identitet og kvalitet måles i hvordan vi selv opplever at vi løser vårt kunstneriske oppdrag og hvordan omverdenen vurderer oss. Responsen fra publikum og media på våre konserter, innspillinger og turneer gir indikasjoner på vår kunstneriske status. Fulle konsertsaler, invitasjoner til prestisjefylte arenaer og innspillinger motiverer oss til ytterligere kunstnerisk vekst.

Vi har definert 8 kunstneriske områder med tilhørende mål og strategier:
1. Repertoar og programplanleggingen
2. Dirigenter
3. Solister
4. Rekruttering av musikere
5. Musikkfaglige virkemidler
6. Turneer
7. Innspillinger
8. Bergen Filharmoniske Kor

1: Repertoaret og programplanlegningen
Et av BFOs hovedoppgaver er å gjøre tilgjengelig og presentere musikk skrevet for vår besetning. De mest etterspurte verkene skal programmeres med jevne mellomrom slik at vårt publikum får mulighet til å høre hjørnesteinene i det klassiske repertoaret. Programmeringen skal også reflektere en ambisjon om å få flest mulig til å oppsøke våre konserter og en økt egeninntjening gjennom billettsalget.
BFO skal presentere et variert utvalg fra en over 300 år gammel orkesterarv. Som nasjonalt orkester vektlegges norske verk. BFO har et ansvar for å utvikle og presentere ny musikk og initiere fornyelse innenfor den symfoniske genre. Uten innsikt og delaktighet i utviklingen innenfor samtidsmusikken, vil vi på sikt miste vår berettigelse. Et kontinuerlig arbeid med det moderne uttrykket vil ivareta den faglige kompetanse BFO er avhengig av for å fremføre samtidsmusikk på et høyt kunstnerisk nivå. BFO har ansvaret for en kvalitetsutvikling av tilbudet til barn og unge. Vi har som målsetning å bli ledende i Norge når det gjelder utvikling av repertoar og presentasjonsformer for barn og unge.
Strategier:
1. BFOs skal holde den klassiske musikken aktuell og viktig, og utvikle og fremme dens kunstneriske egenverdi.
2. Repertoaret som fremføres i løpet av en sesong skal ha stor bredde
3. Vi har et ansvar for jevnlig å presentere de mest kjente verkene for vårt publikum
4. Det skal tas hensyn til at programplanleggingen er avgjørende for BFOs kunstneriske utvikling, og skal derfor i stor grad tilpasses i den retning BFO ønsker å prioritere.
5. Repertoar kan brukes som virkemiddel for å engasjere ettertraktede dirigenter og solister.
6. Norsk musikk ? og vestlandskomponistene i spesielt - skal ha en viktig plass på repertoaret.
7. BFO skal samarbeide med krefter som representerer fornyelse og et høyt kunstnerisk nivå innenfor den klassiske samtidsmusikken. Det skal være en samtidsprofil i BFOs sesongprogram, og ambisjonen er at BFO skal urframføre 3 verk hver sesong.
8. Oppsetninger av sceniske operaproduksjoner i samarbeid med Den Nye Opera er viktig i BFOs virksomhet og skal prioriteres.
9. Dette strategidokument skal brukes som underlag i programmeringen for samproduksjoner med FiB, DNO og Borealis.
10. BFO vektlegger en fortsatt utvikling og kvalitetsforbedring av tilbudene rettet mot barn og unge. Det er en målsetting at vi fra sesongen 2010 gjør en hel uke med skolekonserter.
11. BFO vil i 1-2 produksjoner i året presentere et mer populært program for nye publikumsgrupper. Produksjonene skal være på et høyt kunstnerisk nivå med gode dirigenter og solister.
12. BFO har som mål å gjøre 1 gratis utekonsert hvert år i Bergen.
2: Dirigenter
BFO skal etterstrebe å engasjere dirigenter som kan inspirere og utvikle orkesteret, og dermed bidra til kunstnerisk vekst. Det er viktig for BFO at vi bidrar til utviklingen av nye norske dirigenttalenter, enten gjennom å invitere disse som gjestedirigenter eller ved at de tilbys et tettere samarbeid med BFO som assistentdirigenter.
Strategier:
1. Valg av dirigenter skal gjøres ut fra det repertoaret vi ønsker å fremføre, ut fra hvilke dirigenter vi mener vårt publikum ønsker å møte, og hvilke dirigenter vi ønsker å jobbe med.
2. BFO har kontrakt med Andrew Litton som kunstnerisk leder til og med sesongen 10/11. Vi vil ved utgangen av 2009 diskutere evt. videre samarbeid med Litton.
3. Juanjo Mena er første gjestedirigent til og med sesongen 10-11.
4. BFO ønsker å beholde praksis med en fast gjestedirigentstilling.. Det er ønskelig at den faste gjestedirigenten har et internasjonalt navn.
5. BFOs skal ha minimum 4 toppdirigenter per sesong utover sjefdirigent og fast gjestedirigent.
6. Valg av dirigent kan brukes som et virkemiddel for å tiltrekke seg interessante solister.
7. BFO søker gjestedirigenter som representerer andre repertoarmessige, musikalske, metodiske og kunstneriske innfallsvinkler enn våre faste dirigenter.
8. Nettverket mot de dirigenter vi ønsker oss som gjestedirigenter skal hele tiden utvikles.
9. Det skal være en klar ambisjon å engasjere unge dirigenttalenter tidlig.
10. Det er BFOs ambisjon å videreføre stillingen for assistentdirigent.

3: Solister
BFOs solister skal samsvare med de krav og ønsker publikum og orkester har, og skal i prinsippet alltid holde det nivået BFO til enhver tid befinner seg på. BFO ønsker å inspireres av våre solister. Vi har også et ansvar i å videreutvikle og støtte unge norske musikere som sikter mot en solistkarriere.
Strategier:
1. Valg av solister skal gjøres ut fra hvilke verk vi ønsker å fremføre, hvilke solister vi mener vårt publikum ønsker å møte, ut fra ønsker fra våre dirigenter, samt ut fra de solistene vi selv ønsker å jobbe med.
2. Valg av solist kan brukes som et virkemiddel for å tiltrekke seg interessante dirigenter.
3. Norske solister på et høyt nivå skal ha en viktig plass blant BFOs solister.
4. BFOs skal ha minimum 4 toppsolister per sesong.
5. BFO skal fortsette ordningen med en Residensmusiker som opptrer med orkesteret minimum 3 ganger i løpet av sesong.
6. BFO benytter egne musikere som solister så ofte det er hensiktsmessig og mulig.

4: Orkesterets størrelse og rekruttering av musikere
Det er en langsiktig målsetning å bygge ut orkesteret til full symfonisk besetning med 106 musikere. I inneværende periode (2009-2012) er målet 100 musikere.
BFO skal rekruttere musikere med musikkfaglig kompetanse på et høyt internasjonalt nivå og med personlige egenskaper som fremmer et godt sosialt og faglig miljø i orkesteret.


Strategier:
1. BFOs skal i den kommende perioden søke å finansiere en gradvis utbygging av orkesteret mot 100 musikere.
2. Administrerende direktør besetter stillingene i samråd med Styret, Ledergruppe, Orkesterkomité og Faglig Råd (prøvespillkomité).
3. Alle rekrutteringsprosesser skal i prinsippet gjennomføres med prøvespill. Dersom man ikke finner den ønskede kompetanse ved prøvespill, skal man vurdere andre rekrutteringsmetoder.
4. Det skal være internasjonal annonsering av stillingene.
5. Orkesterets prøvespill skal stadig utvikles og profesjonaliseres.
6. Avlønning vil følge gjeldende tariffavtaler, noe som skal kommuniseres til kandidater i rekrutteringsprosessen.
7. Det er en klar strategi i seg selv å gjøre BFO til en spennende og attraktiv arbeidsplass.

5: Musikkfaglige virkemidler
BFO skal alltid arbeide for å styrke den enkelte musikers kompetanse og øke orkesterets kunstneriske kvalitet.
Strategier:
1. Direktør skal i samarbeid med programkomiteen utarbeide en kunstnerisk handlingsplan for hver sesong. Denne planen skal forelegges kunstnerisk leder og inngå i den samlede strategi.
2. Gruppelederne i orkesteret har et utvidet ansvar for å følge opp og om nødvendig iverksette tiltak for å utvikle den enkelte musikers kompetanse, jfr. gruppelederinstruksen pkt. 2., 1. avsnitt.
3. Gruppelederne skal i samråd med kunstnerisk leder ved behov iverksette systematiske og jevnlige prøver med gruppen for å utvikle denne og eventuelt samspillet mellom andre grupper, jfr. gruppelederinstruksen pkt. 2., 4. avsnitt.
4. Alle instrukser skal i kommende periode gjennomgås og oppdateres.
5. BFOs instrumentpark skal kontinuerlig gjennomgås og oppgraderes.

6: Turneer
Turnering er en av våre viktigste oppgaver. På Vestlandet fordi vi er eneste symfoniorkester i regionen, forøvrig nasjonalt og internasjonalt som en av oppgavene som nasjonalorkester. Turneer skal medvirke til at orkesterets kvaliteter synliggjøres regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Turnering vil både nødvendiggjøre og motivere til kompetanseheving og ytterligere måloppnåelse i organisasjonen, og legge grunnen for videre kunstnerisk vekst.
Strategier:
1. BFO gjennomfører 2 internasjonale turneer eller gjestespill hver sesong,
2. Prioriterte satsningsområder i denne perioden er Storbritannia, Tyskland (Berlin, Hamburg, München, Frankfurt), de nordiske hovedstedene (Stockholm, Helsinki, København), Russland (Moskva, St. Petersburg) og Wien. I tillegg til skal det jobbes målrettet mot invitasjoner fra større festivaler som f. eks. The Proms, Edinburgh Int. Festival, Lucerne Festival, Schleswig-Holstein MF, Berliner Festspiele og Salzburg Festival.
4. BFO ønsker i perioden å jobbe mot en turne til USA med konserter i bl.a. New York, Washington, Chicago, Boston og Philadelphia.
5. Det gjennomføres minst 1 konsert i Oslo Konserthus eller DNO & Ballett hver sesong.
6. Det skal programmeres norske verk på våre konserter utenlands.
7. Turneprogrammene skal innholde store verk fra kjernerepertoaret.
8. Kunstnerisk leder skal som hovedregel dirigere på internasjonale turneer og gjestespill. Andre dirigenter skal kunne benyttes dersom det er naturlig.
9. Solister på turneer og gjestespill velges ut fra internasjonal etterspørsel, ?døråpner-kompetanse? og ut fra solistenes bidrag til orkesteret kunstneriske vekst og identitet.
10. BFO skal være kunstnerisk best mulig forberedt før turne. Det skal alltid settes av tilstrekkelig prøvetid og det skal gjøres konserter for vårt publikum i Bergen før avreise.
11. Vi skal alltid søke å forbedre logistikken på våre turneer. Det skal etterstrebes et mest mulig smidig og minst mulig belastende reiseopplegg.
13. Finansieringen av turneer og gjestespill skal som hovedregel være prosjektorientert.
14. BFO skal pleie nettverket til de agenter som organiserer våre turneer og de arenaer vi ønsker å bli invitert til.

7: Innspillinger
Innspillinger synliggjør orkesterets kvaliteter og bygger vårt varemerke. For å holde vår norske musikalske arv levende og for å videreutvikle og formidle vår norske samtidsmusikk, vil vi regelmessig spille inn norske verk. Innspillingsprosjekter nødvendiggjør og motiverer til kompetanseheving og ytterligere måloppnåelse i organisasjonen, og gode resultater vil bygge vår kollektive selvtillit og kunstneriske vekst.
Strategier:
1. BFO skal spille inn 250 minutter musikk hver sesong.
2. Innspillingene skal hovedsaklig gjøres på internasjonale plate/medieselskaper.
3. Repertoaret bestemmes ut fra en antatt etterspørsel fra vårt publikum, hva kunstnerisk leder og programkomiteen ønsker å profilere BFO med, samt ut fra det aktuelle plateselskaps repertoarønsker.
4. Det skal spilles inn minst en CD med norsk eller nordisk musikk hvert annet år.
5. Innspillinger med BFO skal fortrinnsvis skje med vår kunstneriske leder.
6. Innspillinger under pkt 4 skal fortrinnsvis gjøres av en spesialist innen dette repertoaret.

8: Bergen Filharmoniske Kor (BFK)
Det er vitalt for BFOs koproduksjoner at vi har et kunstnerisk og administrativt velfungerende kor. Siden vi i Bergen ikke har tilgang til noe profesjonelt kor, er det viktig at vi utvikler BFK mot det samme profesjonelle nivå som hos dirigenter, solister og orkester. De siste årene har BFK vist positiv utvikling, og det er et viktig at vi støtter opp under denne utviklingen og viderefører arbeidet.

Strategier:
1. Håkon Matti Skrede har kontrakt som kormester fra 1. Januar 2009 og ut 2011.
2. BFK skal gis så gode arbeidsforhold som mulig. Dette gjelder fortrinnsvis gode øvelokaler og seminarer.
3. BFOs markedsavdeling skal stå til disposisjon for utarbeidelse av nødvendig materiell og annonser for BFK
4. Kormester utarbeider i løpet av 2009 en egen strategiplan for koret, som inkluderer bl.a. handlingsplan for korets videre kunstneriske utvikling og fremtidig rekruttering.
5. Arbeid mot et profesjonelt kor i Bergen videreføres i samarbeid med Den Nye Opera.
C 2. FORMIDLING, PROFILERING OG EGENINNTEKTER

1: Synliggjøring og Informasjon ? kvalitet og tilgjengelighet
BFO skal utnytte og bygge videre på synligheten vi har oppnådd ved vår kvalitetsheving, det strategisk kunstneriske arbeide og den økte aktiviteten.  Gode kunstneriske resultater, gjennomarbeidet programmering, hyppige CD-utgivelser og prestisjetunge turneer er viktige faktorer.
Regionalt og lokalt skal det legges stor vekt på å profilere BFO som den viktigste kunst- og kulturinstitusjonen i Bergen og på Vestlandet. Nasjonalt som en av 2 nasjonalorkestre.
Strategier:
1. Informasjonssjef utarbeider en kommunikasjonsplan hver sesong. Planen inngår i den samlede strategi.
2. Informasjon om orkesterets virksomhet skal kontinuerlig nå de aktuelle mediekanaler.
3. BFO vil før utenlandsturneer og CD-lanseringer vurdere om det skal benyttes PR-medarbeidere i andre land.
4. BFOs hjemmeside skal alltid være oppdatert. Siden skal først og fremst være salgsfremmende og informative. Tilbud og verktøy rettet mot barn og unge skal spesielt vektlegges.
5. BFO skal til enhver tid være i dialog med Grieghallen AS om hvilke ønsker, krav og behov vi har for synlighet i og utenfor Grieghallen.
6. BFO skal gjennomføre 1 gratis utekonsert i Bergen hvert år for å øke synligheten lokalt og for å kunne presentere vår virksomhet utenfor Grieghallen.
7. BFO skal utgi CDer på egen label som profilering i Bergen for å styrke vårt varemerke og båndene til våre samarbeidspartnere, sponsorer og vårt nærmeste publikum.

2: Salg - og marked: Høyere egeninntjening og mer publikum
BFO har som målsetting å øke belegningen og billettinntektene på våre egne konserter i Grieghallen. Fokuset skal være på å øke antallet abonnenter, noe som vil gi oss en mer forutsigbar billettinntekt.
Strategier:

1. BFOs vil fortsette tiltakene utviklet i samarbeid med Stillarts for å øke antallet abonnenter.

2. BFO skal gi våre eksisterende abonnenter god service og bruke disse aktivt i arbeidet med å nå nytt publikum.
3. BFOs hjemmeside skal gi publikum mulighet for å kjøpe enkeltbilletter, abonnement og CDer.
4. Populærproduksjoner rettet mot publikum mellom 18 og 40 år gis høy prioritet med hensyn til salg- og markedsføring.
5. BFO skal stadig forbedre sin informasjon om våre produkter i og utenfor Grieghallen.
6. BFO skal kontinuerlig relatere prisnivået på våre produkter i forhold til det eksisterende underholdningstilbud i Bergen. Herunder å overvåke de gjeldende rabattordninger. Prisnivået skal reflektere ambisjonen om økte billettinntekter.
3: Sponsorer
BFOs 5,5-årige avtale (2009-2014) med DnB NOR, samt vår avtale med Yvonne og Bjarne Rieber gjør det mulig å gjennomføre våre planlagte turneer også i de kommende år. I denne perioden vil vi likevel målrettet søke nye sponsorer for å finansiere andre deler av virksomheten.
Strategier:
1. Vi skal legge mye arbeide i å pleie vår eksisterende sponsorer.
2. BFO skal videreutvikle samarbeidet med eksisterende sponsorer både når det gjelder tidshorisont, innhold og samarbeidsformer.
3. For hver sesong skal informasjonssjef utarbeide en sponsorstrategi. I forbindelse med turneer, investeringer, innspillinger, spesielle produksjoner, populærproduksjoner samt produksjoner rettet mot barn og unge skal BFO kontinuerlig arbeide mot nye samarbeidspartnere.

4: Samarbeid mellom Bergen Kommune, Hordaland Fylkeskommune og andre kulturorganisasjoner
Kommunikasjonen mot Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune skal alltid være god. Det skal kontinuerlig ses etter gode samarbeidsprosjekt. Dette vil gi BFO en bedre politisk og økonomisk plattform.
BFO vil videreutvikle og forankre samarbeidet mellom de fire store kulturformidlerne i Bergen (DNS, FiB, Grieghallen og BFO). Det felles arbeid i Den Nye Opera(DNO) er sentralt.
Videre vil BFO vektlegge et godt samarbeide med øvrige kunst- og kulturaktører i Bergen som BIT20 Ensemble, Teatergarasjen, Bergen Kulturskole, Griegakademiet, Borealis, Kunsthallen og Kunstmuseene i Bergen.
BFO vil også opprette og utvikle samarbeid med institusjoner utenfor Bergen. Spesielt nevnes Oslo Filharmoniske Orkester og Den Norske Opera & Ballett.
Strategier:
1. Operasamarbeidet med DNO prioriteres og videreutvikles.
2. Dialog med Bergen Kommune og Hordaland Fylkeskommune videreutvikles. Virksomhet rettet mot barn og unge, utendørskonserter og turnevirksomhet er prioriterte samarbeidsprosjekt.
3. Samarbeidet med Griegakademiet som utdannelsesinstitusjon prioriteres, og det ses på muligheter for utvikling av den eksisterende avtalen.
4. Dialogen med Grieghallen AS videreutvikles for en felles strategi når det gjelder profilering og modernisering i Grieghallen.
5. Dialogen med FiB opprettholdes. Programmering og synlighet skal i større grad relateres til våre strategier.
6. Dialogen med BIT20 Ensemble videreføres for at et eventuelt framtidig samarbeid mellom de to ensemblene kan utvikles.
7. Samarbeidet med Kunstmuseene i Bergen og Lysøen bl.a.  i forbindelse med Ole Bullmarkeringen fortsetter.
8 I forbindelse med det etablerte samarbeidet mellom de to nasjonalorkestrene, vil dialogen med OFO fortsette.
5: Konserter på Vestlandet
Vi vil fortsette våre oppgaver på hele Vestlandet og utvikle vår synlighet utenfor Bergen. Vi vil gi publikum i hele regionen kjennskap og eierskap til klassisk musikk og til orkesteret. Ved gjestespill utenfor Bergen skal vår satsning i regionen tydeliggjøres, noe som vil gi oss politisk styrke lokalt, regionalt og nasjonalt.
Strategier:
1. BFO skal gjennomføre minimum 4 konserter i Sogn og Fjordane og 2-4 konserter i Haugesund hver sesong.
2. Årlige konserter på Hardingtonar og Fartein Valenfestivalen er prioritert
3. BFO skal gjøre 8-12 konserter pr sesong på Vestlandet utenfor Bergen
4. BFO skal i kommende periode opprette samarbeide med nye arenaer på Vestlandet, som f. eks. Husnes, Os, Voss, Leirvik, Ålesund, Gloppen, Balestrand og Volda.

C 3. Økonomi, administrasjon og Personell

1: Økonomistyring
De økonomiske ressurser Stiftelsen disponerer skal forvaltes slik at Departementets krav til økonomistyring innfris og styrets økonomiske prioriteringer oppfylles.
Strategier:
1. For administrasjonens økonomiforvaltning gjelder lov om stiftelser av 23. mai 1980, Stiftelsens vedtekter og Departementets retningslinjer for økonomiforvaltning og kontroll for tilskuddmottaker som får tildelt statstilskudd fra KKD, samt Styrets vedtak.
2. Styrets arbeidsbudsjett er bindende for administrasjonen. Adm. dir. har fullmakt til å omdisponere budsjettposter innen rammer for likeartede og/eller utgiftsarter som er gjensidig sammenfallende.
3. Adm. dir. gir kvartalsvise regnskapsrapporter til Styret.
4. Adm. dir. plikter umiddelbart å underrette styret om forhold som kan føre til større avvik i forhold til godkjent budsjett.
5. Dersom adm. dir. mener at vedtak i Styret er uklare eller kan føre til regnskapsmessig underskudd, plikter adm. dir. umiddelbart å underrette Styret.

2: Administrasjonen.
BFOs kunstneriske nivå krever en dyktig og tilstrekkelig bemannet administrasjon. Det er BFOs målsetting å ha den beste administrasjon for vår virksomhet, og vil kontinuerlig tilpasse og utvikle kompetansen og kapasiteten etter behov som oppstår.
Det er i den kommende perioden en målsetning å bygge ut administrasjonen. BFO skal rekruttere administratorer med administrativ kompetanse på et høyt internasjonalt nivå og med personlige egenskaper som fremmer et godt sosialt og faglig miljø i orkesteret.
Strategier:
1. Administrasjonen i SH skal være tilstrekkelig og kompetent bemannet.
2. BFOs skal i den kommende perioden (2009-2012) søke å finansiere en gradvis utbygging av administrasjonen mot 18 medarbeidere.
3. Administrerende direktør besetter stillingene i samråd med Styret og Ledergruppe.
4. Alle i administrasjonen skal ha en oppdatert stillingsbeskrivelse med ansvars- og arbeidsoppgaver.  
5. Administrasjonen skal ha de produksjonsverktøy som er nødvendige og inneha den nødvendige kompetanse for å benytte disse verktøy.
6. Relevant etterutdanning for å utvikle nødvendig administrativ kompetanse prioriteres.
7. Det er en klar strategi i seg selv å gjøre BFO til en spennende og attraktiv arbeidsplass.

3: Personalpolitiske virkemidler
BFO skal være en god arbeidsplass. Vår personalpolitikk skal støtte og bedre den enkelte ansattes samhørighet med orkesteret og etablere tiltak som støtter den kunstneriske og faglige utviklingen.
Alle ansatte i BFO må med rette kunne betegnes som meget kompetente innefor sine fagfelt. Ved nyansettelser søker BFO etter det ypperste av kunstnerisk og administrativt personale.
Strategier:
1. Kommunikasjon og informasjon innad i organisasjonen tematiseres og systematiseres med klare ansvarsledd.
2. Det skal være forståelse om plikter og rettigheter som den enkelte medarbeider har i henhold til regler og ansettelsesavtaler.
3. Det skal være sosialpolitiske tiltak som støtter den enkelte og ivaretar gode sosiale relasjoner i organisasjonen som underbygger kontinuerlig faglig utvikling.
4. Vi skal videreføre ordninger som gir mulighet for systematisk videreutdanning og etterutdanning i form av stipend og permisjon med lønn.
5. Avlønningen av BFOs ansatte må være på et konkurransedyktig nivå, sett i forhold til stillinger med tilsvarende krav til utdanning og kompetanse.
6. Gjennom forhandlinger om tariffavtalen å tilpasse denne slik at det ikke finnes bestemmelser i denne som bremser den kunstnerske utviklingen.

4: Felles ansvarlighet
Skal BFO lykkes med strategien med en kontinuerlig utvikling kreves det at samtlige ansatte føler et felles ansvar for å nå dette målet. ?Felles ansvarlighet? er derfor et delmål.
Strategier:
1. Utvikle innsikt i og forståelse for de enkelte organers roller i arbeidet med å nå de mål organisasjonen setter seg.
2. Den enkelte ansatt må gjennom sin instruks og sin kontrakt bevisstgjøres om sin rolle og sitt ansvar for at organisasjonen skal utvikle seg kunstnerisk
3. Ansattes representative organer deltar i og kan påvirke beslutninger av kunstnerisk og økonomisk karakter. Ansvaret for de endelige beslutningene tilligger adm. dir. og styret.
4. Lojalitetsfølelsen må rettes mot organisasjonen, orkesteret og kolleger og ikke bare mot egen kompetanse og utvikling.
5. BFO profilerer og markedsfører seg på en måte som gjør at musikerne og de ansatte føler sin identitet knyttet opp til orkesteret og organisasjonen.

 
3.1.2
Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen:

1: Viktigste tiltak innenfor repertoaret og programplanlegningen
Det er lagt stor vekt på programarbeidet i organisasjonen. Det brukes mye tid og resurser til å legge programmene ut fra den gjeldende strategi. Publikumsmessige og kunstneriske premisser er viktige faktorer i programmeringen.

Det har vært viktig at verk som skal spilles inn på CD fremføres så mange ganger som mulig i forkant. Derfor har vi gjennomgående programmert innspillingsverk på våre turneer. Dette har vært meget vellykket.

Et satsningsområde har vært deltagelse i ulike bestillingsnettverk; BFO er nå medbestiller av verk av Sofia Gubaidulina, Luca Fransesconi og Rolf Wallin. Vi har også bestilt verk uten andre samarbeidspartnere av f. eks. Glenn Erik Haugland, Geir Jensen, Nils Henrik Asheim og Lalo Schifrin.

2: Viktigste tiltak på dirigentsiden
Det har vært avgjørende for BFO å forlenge sjefdirigent Andrew Littons kontrakt til juni 2011. Litton har betydd enormt for orkesterets utvikling og det er viktig at vi fortsetter det kunstneriske arbeidet videre med ham ytterligere noen sesonger.

Med utnevnelse av ny første gjestedirigent i Juanjo Mena vil vi ha en dirigent knyttet til oss som representere en annen viktig kunstnerisk utvikling. Menas kontrakt går fra august 2008 til juni 2011.

Det målrettede oppsøkende arbeidet vi gjør overfor agenter og direkte mot dirigenter er avgjørende for BFOs kunstneriske utvikling. Nivået på våre dirigenter representer den viktigste drivkraften i vårt kunstneriske arbeid. Vi har de siste årene lykkes med de offensive, oppsøkende tiltak for å overtale, overbevise og informere de dirigenter vi ønsker skal jobbe med BFO. Dirigenter som Jarvi, Gardener, Ticciati, Zinman, Nelsons m. fl. kommer til oss som gjestedirigenter som følge av slike offensive tiltak.

3: Viktigste tiltak på solistsiden
Vi har i prinsipp gjort samme type tiltak overfor solister som vi har gjort overfor dirigenter. Innføring av den nye tittelen Residensmusiker med Truls Mørk som første innehaver har vært vellykket. Vi ser at det er stor interesse for dette.

4: Viktigste tiltak på turnesiden.
Vi har også vært særlig offensive overfor agenter og presentatører hva gjelder de konsertsaler og arenaer vi ønsker å bli invitert til. Vi har lagt stort press på de turneagenter vi har tillit til, og i den grad det har vært mulig oppsøkt beslutningstagere på de steder vi ønsker å turnere. Dette lykkes i 2008 først og fremst med Stockholm Konserthus der vi fikk 2 invitasjoner i 2008 og i 2010, Danmarks Radios nye konserthus i København, samt Gasteig i München i Tyskland. Videre med arbeider vi målrette med invitasjoner til Proms i London, Lucerne i Sveits, Helsinki, Hamburg og Berlin.

5: Viktigste tiltak på innspillingssiden
De viktigste tiltak vi har gjort er å holde en god dialog med de plateselskap vi ønsker å jobbe med og med å hele tiden kvalitetssikre det kunstneriske arbeidet vi gjør i fbm med innspillinger. Vi legger stor vekt på at det som spilles inn er best mulig forberedt. Dette har ført til at de selskapene vi jobber med stadig er tilfredse med produktet og kommer tilbake med nye prosjekter. Det har også medført at et nytt selskap har bedt om samarbeid; vi spiller inn 3 Cd-er  med Chandos fra august 2009.

6: Viktigste tiltak på korsiden,
Har vært å knytte kormester Håkon Matti Skrede til oss på en 3-års kontrakt fra 1.1.09. Det har også vært viktig for oss å gi Bergen Filharmoniske Kor så gode vilkår som mulig, og gjøre en bedre innsats for at de skal føle seg som en viktig faktor i vårt kunstneriske arbeide.

7. Salg og marked
Samarbeidet med konsulentfirmaet Stillarts fortsetter. Vi har ikke hatt en økning i abonneneter til inneværende sesong, men har klart å beholde det samme nivået som rekordsesongen 07/08. Vi vil beholde fokuset på salgssiden, og vil i større grad enn tidligere innelmme programkomiteen i dette arbeidet; 2 mer kommersielle prodsukjonber er planlagt i 2009. I tillegg vil vi innføre en ny fredagsserie som skal markedsøfres overfor et mer uerfarent publikum.

8. Administrasjonen: Ny produsent
Vi ansatte i 2008 ny produsent for å spesielt ivareta virksomheten mot barn og unge. Dette har allerede gitt meget gode resultater og vi vil i 2009 ha flere gode prosjekter.

 
   
3.2Sikre god ressursutnyttelse 
3.2.1
Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse:

BFO vil fortsette å dele orkesteret for å gjøre flere produksjoner samtidig der det er hensiktsmessig. I 2008 gjennomførte vi dette 2 ganger, begge i samarbeid med Den Nye Opera. Samtidig som størstedelen av orkesteret gjennomførte vår sesongåpning med sjefdirgent Andrew Litton, deltok ca 15 musikere på den nye operaoppsetningen av "Melancholia" med DNO. Den ble gjort først i Stavanger i september, siden i Oslo i oktober. Den vil gjøres i Bergen i februar 2009 - da samtidig som resten av orkestert er på Vestlandsturne. Dette er ekstremt god resursutnyttelse, og vi vil fortsette å planlegge og gjennomføre slike doble produksjoner. Begrensingene ligger foreløpig på de administrative resurser dette krever.

Programkomiteen forsøker å planlegge rasjonelt i grensesnittet mellom hjemlige abonnementskonserter, turneer og innspillinger. Et eksempel på dette er årest julekonsert i Håkonshallen i desember - denne turneres på Vestlandet i februar. I og med at programmet er innøvd i desember, behøves bare en kort prøve på mandag før første kosnert på turneen skjer allerede tirsdag. Videre programmerer vi verk som skal spilles inn senere både på vanlige abonnementskonserter og på turneer. Eksempel på dette er Stravinskys "Petruskja" som fremføres på alle våre turnekonserter i sesongen 2008/2009 - tilsammen hele 8 ganger. I juni spilles den så inn av BIS. I og med at verket nå sitter i ryggmargen på hele orkesteret, kan vi gå rett på innspilling så godt som uten prøvetid. Enda viktigere er naturligvis at det kunstneriske resultatet blir betraktelig bedre. Vi planlegger våre konserter og våre innspillinger slik at mer enn 75 % av det vi spiller inn nylig er blitt fremført på konsert. Dette gir en meget godt resultat og utnytter reursene på aller beste måte.

BFO har en meget sterk økonomistyring. Styrkingen av administrasjonen og innføring av bedre dataverktøy fortsetter. OPAS-programmet (Orchestra planning and Administration System) utvikles stadig, og sikrer oversikten over produksjonene og det daglige planleggingsarbeidet.

 
3.2.2
Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser:

Vi har tilstrebet å utnytte den ressursen som orkesteret representerer i omfang. I 2008 har BFO således ført videre doble produksjoner. Se for øvrig punktet over.