Det Norske Kammerorkester - 2005

Årsrapport 2005 for Det Norske Kammerorkester

 KAPITTEL 323: MUSIKKFORMÅL 
1GJØRE MUSIKK AV HØY KUNSTNERISK KVALITET TILGJENGELIG FOR FLEST MULIG 
1.1Formidle musikk av høy kunstnerisk kvalitet til et bredt publikum 
1.1.1Totalt antall publikum:16506
1.1.2Antall publikum på konserter rettet mot barn og unge:
1.1.3Antall publikum på billetterte arrangement, og spesifisert for antall publikum med fribilletter og sponsorbilletter:5731
 Fribilletter:870
 Sponsorbilletter:252
 Sum:1122
1.1.4Antall publikum i egen konsertsal/fast arena:5663
1.1.5Antall publikum på turnékonserter i Norge:3643
1.1.6Antall publikum i utlandet:7200
1.1.7Antall publikum på symfonikonserter:
1.1.8Antall publikum på kammerkonserter:16506
1.1.9Antall publikum på andre konsert- og forestillingsformer:
   
1.2Utvikle forestillingsformer og formidlingstiltak, særlig overfor barn og unge 
1.2.1Totalt antall konserter:28
1.2.2Antall konserter rettet mot barn og unge:1
1.2.3Antall konserter i egen konsertsal/fast arena:14
1.2.4Antall turnékonserter i Norge forøvrig:5
1.2.5Antall konserter i utlandet:9
1.2.6Antall symfonikonserter:
1.2.7Antall kammerkonserter:28
1.2.8Antall andre konserter og forestillingsformer:
1.2.9Antall transmisjoner:6
1.2.10Antall utgitte CD-innspillinger:2
 
Repertoar CD 1:

DVD innspilling for EMI
Mozarts klaverkonsert 18, 3.sats
MOzarts klaverkonsert nr 20, 1. og 2.sats
Mozarts klaverkonsert nr 9, 3.sats
Bachs klaverkonsert nr.5, 2. og 3.sats

 
 
Repertoar CD 2:

Vivaldi: De fire årstider

 
1.2.11
Omtale av tiltak rettet mot særskilte målgrupper:

2 Konserter arrangert i samarbeid med Kirkens Bymisjon med tilbud om gratis billetter til Bymisjonens brukere.

Konsertforestillingen TangoBeethoven arrangert på Cosmopolite var rettet spesielt mot studenter og ungdom.  Markedsført spesielt innenfor studentmiljøene i Oslo med spesialtilbud på billetter.

KOnsert i Kanonhallen på Løren,Oslo var et gratisarrangement hvor publkum i bydelen ble spesielt invitert. GJennom DNKs prosjekt med Vivaldis Årstidene ønsker vi å knytte fortid til nåtid gjennom denne spesielle tilnærmingen til musikken.  Vår målsetting er å nå flere yngre lyttere og lyttere med lite kjennskap til klassisk musikk gjennom denne fremføringspraksisen.

 
   
2FREMME KUNSTNERISK UTVIKLING OG FORNYELSE 
2.1Videreutvikle kunstnerisk egenart 
2.1.1
Omtale av de kvaliteter ved institusjonen som best uttrykker kunstnerisk egenart og strategier for videre utvikling av disse:

DNK har som ambisjon at hvert prosjekt skal være unikt.  Opplevelsen skal være uforutsigbar i en eller flere former, og den skal formidle entusiasme kombinert med høyt kunstnerisk nivå.  

Det Norske Kammerorkester fremstår med en sterk norsk identitet internasjonalt gjennom sine to ledere Terje Tønnesen og Leif Ove Andsnes.  DNK skal fortsette å utvikle samarbeidet med Andsnes for en ytterligere styrking av den internasjonale posisjone samarbeidet gir.

GJennom vårt repertoarvalg skal vi finne nye innfallsvinkler til hvert verk, og tørre å sette dette i et annet perspektiv.  Vi setter sammen fortid og nåtid både gjennom tolkning og ved rekomponering. Gjennom dette er vår ambisjon å være fremst i tradisjonsutvikling.  

Vår største utfordring er å alltid være bedre enn sist.  Vår spirit er at alt går til du har prøvd det.  Slik skal vi alltid søke oss mot den ytterste kunstneriske kvalitet, samtidig som vi utfordre det nytenkende og kreative.

 
   
2.2Utvikle et allsidig repertoar som omfatter både norske og utenlandske samtidsuttrykk 
2.2.1Totalt antall framførte verk:49
2.2.2Antall urframføringer:3
2.2.3Antall norske samtidsverk komponert de siste 50 år:6
2.2.4Antall utenlandske samtidsverk komponert de siste 50 år:4
   
3MÅLRETTE VIRKSOMHETEN OG UTNYTTE RESSURSENE MEST MULIG 
3.1Fastsette mål og utarbeide strategiske planer for kunstnerisk virksomhet og formidling 
3.1.1
Strategiplan rullert for kommende 4 år:

Etablere og utvikle egen merkevareplattform.

Fokusere markedsføring mot spesielt utvalgte publikumsgrupper
Øke publikumsmengden ved å nå fram til bredden

Utnytte fraværet av egen konsertarena til å skape nye møteplasser med repertoar og konsertform tilpasset de arenaer vi velger

Videreutvikle samarbeidet med Leif Ove Andsnes både nasjonalt og internasjonalt

Etablere en helt særegen mobil konsertarena for ungdom og studenter i alderen 20 -30

Nytt kunstnerisk råd er etablert med fem eksterne og fem interne medlemmer. Gjennom de eksterne medlemmene skal vi hente impulser fra andre miljøer innen musikk, film, litteratur, teater og media.

Ivareta tradisjoner innen kammermusikk, og gi våre beste unge musikere anledning til å utvikle seg gjennom et internasjonalt høyt kunstnerisk nivå sammen med våre to kunstneriske ledere og bruk av gjesteledere.

Utvide bruken av samtidsmusikk, og gi definisjonen av samtidsmusikk en større ramme.

Turnere aktivt i Norge både gjennom festivaloppdrag og egne turneer. Reprisere konserter i Oslo både innenfor Oslos bydeler, og i byene nær Oslo

Turnere regelmessig, og minimum en gang i året, til kjente musikkserier/musikkbyer i utlandet.  Fokusere spesielt på turneer i Europa.

Gjennom turnevirksomheten skape synergieffekt ved å gjennomføre samtidige prosjekter på utvalgte steder med fokus på norsk samtidsmusikk.  Dette i samarbeid med norske aktører som Foreningen Ny Musikk, NMH, NKF, ambassader, UD og lokal konsertarrangør.

Etablere et samarbeid med to mindre institusjoner/ensembler innen hhv sang og dans for å utvikle et prosjektensemble på et høyt kunstnerisk nivå med fokus på nyskapende musikkteater/opera i mindre format. Prosjektsamarbeidet kan også inkludere ressurspersoner/ekspertise innen teater, film/animasjon, design, lys og lyd. Målsetting om første premiere våren 2009.

 
3.1.2
Redegjøre for de tiltak som er iverksatt for å nå målene i strategiplanen:

Engasjert egen ungdomskontakt for å utvikle spesielle tiltak rettet mot studenter og ungdom.  Søkt om midler til halv stilling fra 2007.

Etablerer våren 2006 kjernegruppe med spesiell kunnskap for fremdrift av nytt konsert/cafekonsept for ungdom/studenter

Etablert samarbeid medvareta vår  Foreningen Ny Musikk og NMH med målsetting om egen norsk musikkdag under vår turné til Wien mars 2007

Iverksatt utarbeidelsen av merkevareplattform

Inngått barteravtale med en av verdens ledende firmaer inne DM for tiltak knyttet til å nå spesielt utvalgte publikumsgrupper

Gjennomført første møte i nytt Kunstnerisk råd

Bestilt tre internasjonale og ett nytt norsk samtidsverk. Programmert to av disse i 2006, og to i 2007.  Norsk samtidsverk er spesialbestilt til fremføring under to konserter i Wien mars 2007.

GJennomfører fem konserter på tre norske festivaler sommeren 2006, er i dialog med flere lokale konsertarrangører om norgesturne for forestillingen TangoBeethoven høsten 2007.

Turne til Spania underplanlegging våren 2008

PLanlegger utgivelse av DVD høsten 2006, samt innspillinger av Mozarts klaverkonserter med Leif Ove Andsnes i 2007 og 2008.

Vinternattsfestival med tema ytringsfrihet februar 2007

Innledet samarbeid med større eiendomsinvestor i Oslo om utvikling av ny konsertarena

 
   
3.2Sikre god ressursutnyttelse 
3.2.1
Omtale av tiltak for å sikre god ressursutnyttelse:

Videreføre prosjektorganisasjonen som gir en optimal utnyttelse av ressursene

Innføre prosjektstyringsverktøy for å optimalisere kostnadskontroll og kvalitetssikre alle prosjekt

 
3.2.2
Resultat av effektiviseringstiltak i drift og produksjon, herunder kvalitetsforbedringer og kostnadsbesparelser:

Flyttet til nye lokaler i Kongensgate 4 som gir orkestret rimeligere og bedre øvelokaler.  Lokalene skaper større trivsel for musikere og administrasjon.  Effektivt i forhold til logistikk og materiale/utstyr.

Nye kontorlokaler har skapt bedre tilgjengelighet for publikum.

Nye lokaler deles med Risør Kammermusikkfest (RKMF), og DNK og RKMF har felles ansatt produsent.

DNK leier ut klaver og kopimaskin til andre musikkinstitusjoner i Kongensgate 4.  Dette sparer ressurser for andre institusjoner og gir DNK inntekt på investering.